fenty
fenty

News

𝘮𝘶𝘴𝘵 𝘣𝘦 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝘰𝘯 𝘵𝘩𝘦 ──

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
𝖠𝗇𝖽 𝗒𝗈𝗎 𝗀𝗈𝗍 𝗆𝖾 𝗅𝗂𝗄𝖾, 𝗈𝗁
𝖶𝗁𝖺𝗍 𝗒𝗈𝗎 𝗐𝖺𝗇𝗍 𝖿𝗋𝗈𝗆 𝗆𝖾? (𝖶𝗁𝖺𝗍 𝗒𝗈𝗎 𝗐𝖺𝗇𝗍 𝖿𝗋𝗈𝗆 𝗆𝖾?)
𝖠𝗇𝖽 𝖨 𝗍𝗋𝗂𝖾𝖽 𝗍𝗈 𝖻𝗎𝗒 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝗉𝗋𝖾𝗍𝗍𝗒 𝗁𝖾𝖺𝗋𝗍, 𝖻𝗎𝗍 𝗍𝗁𝖾 𝗉𝗋𝗂𝖼𝖾 𝗍𝗈𝗈 𝗁𝗂𝗀𝗁
𝖡𝖺𝖻𝗒 𝗒𝗈𝗎 𝗀𝗈𝗍 𝗆𝖾 𝗅𝗂𝗄𝖾, 𝗈𝗁, 𝗆𝗆
𝖸𝗈𝗎 𝗅𝗈𝗏𝖾 𝗐𝗁𝖾𝗇 𝖨 𝖿𝖺𝗅𝗅 𝖺𝗉𝖺𝗋𝗍 (𝖿𝖺𝗅𝗅 𝖺𝗉𝖺𝗋𝗍)
𝖲𝗈 𝗒𝗈𝗎 𝖼𝖺𝗇 𝗉𝗎𝗍 𝗆𝖾 𝗍𝗈𝗀𝖾𝗍𝗁𝖾𝗋
𝖠𝗇𝖽 𝗍𝗁𝗋𝗈𝗐 𝗆𝖾 𝖺𝗀𝖺𝗂𝗇𝗌𝗍 𝗍𝗁𝖾 𝗐𝖺𝗅𝗅
𝖡𝖺𝖻𝗒 𝗒𝗈𝗎 𝗀𝗈𝗍 𝗆𝖾 𝗅𝗂𝗄𝖾 𝖺𝗁, 𝗐𝗈𝗈, 𝖺𝗁
𝖣𝗈𝗇'𝗍 𝗒𝗈𝗎 𝗌𝗍𝗈𝗉 𝗅𝗈𝗏𝗂𝗇𝗀 𝗆𝖾 (𝗅𝗈𝗏𝗂𝗇𝗀 𝗆𝖾)
𝖣𝗈𝗇'𝗍 𝗊𝗎𝗂𝗍 𝗅𝗈𝗏𝗂𝗇𝗀 𝗆𝖾 (𝗅𝗈𝗏𝗂𝗇𝗀 𝗆𝖾)
𝖩𝗎𝗌𝗍 𝗌𝗍𝖺𝗋𝗍 𝗅𝗈𝗏𝗂𝗇𝗀 𝗆𝖾 (𝗅𝗈𝗏𝗂𝗇𝗀 𝗆𝖾)
𝖮𝗁, 𝖺𝗇𝖽 𝖻𝖺𝖻𝗒 𝖨'𝗆 𝖿𝗂𝗌𝗍 𝖿𝗂𝗀𝗁𝗍𝗂𝗇𝗀 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝖿𝗂𝗋𝖾
𝖩𝗎𝗌𝗍 𝗍𝗈 𝗀𝖾𝗍 𝖼𝗅𝗈𝗌𝖾 𝗍𝗈 𝗒𝗈𝗎
𝖢𝖺𝗇 𝗐𝖾 𝖻𝗎𝗋𝗇 𝗌𝗈𝗆𝖾𝗍𝗁𝗂𝗇𝗀, 𝖻𝖺𝖻𝖾?
𝖠𝗇𝖽 𝖨 𝗋𝗎𝗇 𝖿𝗈𝗋 𝗆𝗂𝗅𝖾𝗌 𝗃𝗎𝗌𝗍 𝗍𝗈 𝗀𝖾𝗍 𝖺 𝗍𝖺𝗌𝗍𝖾
𝖬𝗎𝗌𝗍 𝖻𝖾 𝗅𝗈𝗏𝖾 𝗈𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝖻𝗋𝖺𝗂𝗇
𝖳𝗁𝖺𝗍'𝗌 𝗀𝗈𝗍 𝗆𝖾 𝖿𝖾𝖾𝗅𝗂𝗇𝗀 𝗍𝗁𝗂𝗌 𝗐𝖺𝗒 (𝖿𝖾𝖾𝗅𝗂𝗇𝗀 𝗍𝗁𝗂𝗌 𝗐𝖺𝗒)
𝖨𝗍 𝖻𝖾𝖺𝗍𝗌 𝗆𝖾 𝖻𝗅𝖺𝖼𝗄 𝖺𝗇𝖽 𝖻𝗅𝗎𝖾 𝖻𝗎𝗍 𝗂𝗍 𝖿𝗎𝖼𝗄𝗌 𝗆𝖾 𝗌𝗈 𝗀𝗈𝗈𝖽
𝖠𝗇𝖽 𝖨 𝖼𝖺𝗇'𝗍 𝗀𝖾𝗍 𝖾𝗇𝗈𝗎𝗀𝗁
𝖬𝗎𝗌𝗍 𝖻𝖾 𝗅𝗈𝗏𝖾 𝗈𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝖻𝗋𝖺𝗂𝗇 𝗒𝖾𝖺𝗁
𝖠𝗇𝖽 𝗂𝗍 𝗄𝖾𝖾𝗉𝗌 𝖼𝗎𝗋𝗌𝗂𝗇𝗀 𝗆𝗒 𝗇𝖺𝗆𝖾 (𝖼𝗎𝗋𝗌𝗂𝗇𝗀 𝗆𝗒 𝗇𝖺𝗆𝖾)
𝖭𝗈 𝗆𝖺𝗍𝗍𝖾𝗋 𝗐𝗁𝖺𝗍 𝖨 𝖽𝗈, 𝖨'𝗆 𝗇𝗈 𝗀𝗈𝗈𝖽 𝗐𝗂𝗍𝗁𝗈𝗎𝗍 𝗒𝗈𝗎
𝖠𝗇𝖽 𝖨 𝖼𝖺𝗇'𝗍 𝗀𝖾𝗍 𝖾𝗇𝗈𝗎𝗀𝗁
𝖬𝗎𝗌𝗍 𝖻𝖾 𝗅𝗈𝗏𝖾 𝗈𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝖻𝗋𝖺𝗂𝗇
𝖡𝖺𝖻𝗒, 𝗄𝖾𝖾𝗉 𝗅𝗈𝗏𝗂𝗇𝗀 𝗆𝖾
𝖩𝗎𝗌𝗍 𝗅𝗈𝗏𝖾 𝗆𝖾, 𝗒𝖾𝖺𝗁
𝖩𝗎𝗌𝗍 𝗅𝗈𝗏𝖾 𝗆𝖾
𝖠𝗅𝗅 𝗒𝗈𝗎 𝗇𝖾𝖾𝖽 𝗍𝗈 𝖽𝗈 𝗂𝗌 𝗅𝗈𝗏𝖾 𝗆𝖾, 𝗒𝖾𝖺𝗁
𝖦𝗈𝗍 𝗆𝖾 𝗅𝗂𝗄𝖾 𝖺𝗁-𝖺𝗁-𝖺𝗁-𝗈𝗐
𝖨'𝗆 𝗍𝗂𝗋𝖾𝖽 𝗈𝖿 𝖻𝖾𝗂𝗇𝗀 𝗉𝗅𝖺𝗒𝖾𝖽 𝗅𝗂𝗄𝖾 𝖺 𝗏𝗂𝗈𝗅𝗂𝗇
𝖶𝗁𝖺𝗍 𝖽𝗈 𝖨 𝗀𝗈𝗍𝗍𝖺 𝖽𝗈 𝗍𝗈 𝗀𝖾𝗍 𝗂𝗇 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝗆𝗈𝗍𝗁𝖾𝗋𝖿𝗎𝖼𝗄𝗂𝗇' 𝗁𝖾𝖺𝗋𝗍?
𝖡𝖺𝖻𝗒 𝗅𝗂𝗄𝖾 𝖺𝗁, 𝗐𝗈𝗈, 𝖺𝗁
𝖣𝗈𝗇'𝗍 𝗒𝗈𝗎 𝗌𝗍𝗈𝗉 𝗅𝗈𝗏𝗂𝗇𝗀 𝗆𝖾 (𝗅𝗈𝗏𝗂𝗇𝗀 𝗆𝖾)
𝖣𝗈𝗇'𝗍 𝗊𝗎𝗂𝗍 𝗅𝗈𝗏𝗂𝗇𝗀 𝗆𝖾 (𝗅𝗈𝗏𝗂𝗇𝗀 𝗆𝖾)
𝖩𝗎𝗌𝗍 𝗌𝗍𝖺𝗋𝗍 𝗅𝗈𝗏𝗂𝗇𝗀 𝗆𝖾 (𝗅𝗈𝗏𝗂𝗇𝗀 𝗆𝖾)
𝖮𝗁, 𝖺𝗇𝖽 𝖻𝖺𝖻𝖾 𝖨'𝗆 𝖿𝗂𝗌𝗍 𝖿𝗂𝗀𝗁𝗍𝗂𝗇𝗀 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝖿𝗂𝗋𝖾
𝖩𝗎𝗌𝗍 𝗍𝗈 𝗀𝖾𝗍 𝖼𝗅𝗈𝗌𝖾 𝗍𝗈 𝗒𝗈𝗎
𝖢𝖺𝗇 𝗐𝖾 𝖻𝗎𝗋𝗇 𝗌𝗈𝗆𝖾𝗍𝗁𝗂𝗇𝗀, 𝖻𝖺𝖻𝖾?
𝖠𝗇𝖽 𝖨 𝗋𝗎𝗇 𝖿𝗈𝗋 𝗆𝗂𝗅𝖾𝗌 𝗃𝗎𝗌𝗍 𝗍𝗈 𝗀𝖾𝗍 𝖺 𝗍𝖺𝗌𝗍𝖾
𝖬𝗎𝗌𝗍 𝖻𝖾 𝗅𝗈𝗏𝖾 𝗈𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝖻𝗋𝖺𝗂𝗇
𝖳𝗁𝖺𝗍'𝗌 𝗀𝗈𝗍 𝗆𝖾 𝖿𝖾𝖾𝗅𝗂𝗇𝗀 𝗍𝗁𝗂𝗌 𝗐𝖺𝗒 (𝖿𝖾𝖾𝗅𝗂𝗇𝗀 𝗍𝗁𝗂𝗌 𝗐𝖺𝗒)
𝖨𝗍 𝖻𝖾𝖺𝗍𝗌 𝗆𝖾 𝖻𝗅𝖺𝖼𝗄 𝖺𝗇𝖽 𝖻𝗅𝗎𝖾 𝖻𝗎𝗍 𝗂𝗍 𝖿𝗎𝖼𝗄𝗌 𝗆𝖾 𝗌𝗈 𝗀𝗈𝗈𝖽
𝖠𝗇𝖽 𝖨 𝖼𝖺𝗇'𝗍 𝗀𝖾𝗍 𝖾𝗇𝗈𝗎𝗀𝗁
𝖬𝗎𝗌𝗍 𝖻𝖾 𝗅𝗈𝗏𝖾 𝗈𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝖻𝗋𝖺𝗂𝗇, 𝗒𝖾𝖺𝗁
𝖠𝗇𝖽 𝗂𝗍 𝗄𝖾𝖾𝗉𝗌 𝖼𝗎𝗋𝗌𝗂𝗇𝗀 𝗆𝗒 𝗇𝖺𝗆𝖾 (𝖼𝗎𝗋𝗌𝗂𝗇𝗀 𝗆𝗒 𝗇𝖺𝗆𝖾)
𝖭𝗈 𝗆𝖺𝗍𝗍𝖾𝗋 𝗐𝗁𝖺𝗍 𝖨 𝖽𝗈
𝖨'𝗆 𝗇𝗈 𝗀𝗈𝗈𝖽 𝗐𝗂𝗍𝗁𝗈𝗎𝗍 𝗒𝗈𝗎
𝖠𝗇𝖽 𝖨 𝖼𝖺𝗇'𝗍 𝗀𝖾𝗍 𝖾𝗇𝗈𝗎𝗀𝗁
𝖬𝗎𝗌𝗍 𝖻𝖾 𝗅𝗈𝗏𝖾 𝗈𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝖻𝗋𝖺𝗂𝗇