fenty
fenty

News

❮ 𝟸𝟶 𝚏𝚎𝚟, 𝟷𝟿𝟾𝟾, 𝐛𝐚𝐫𝐛 ᴥ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
𝗡𝗮𝘀𝗰𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼: 𝟤𝟢 𝖽𝖾 𝖿𝖾𝗏𝖾𝗋𝖾𝗂𝗋𝗈 𝖽𝖾 𝟣𝟫𝟪𝟪, 𝖲𝖺𝗂𝗇𝗍 𝖬𝗂𝖼𝗁𝖺𝖾𝗅, 𝖡𝖺𝗋𝖻𝖺𝖽𝗈𝗌