narutobr
narutobr
Visitors

Today: 1
Week: 134
Total: 36,571

badge badge badge badge

%AVATAR%

%LOGIN% %TIMESTAMP%

%COMMENT%

23 de maio de 2022 29 views

┏━━━━━ ᴅ/n͟͞a͟͞r͟͞u͟͞t͟͞o͟͞b͟͞r͟͞━━━━━━┓
  ═ɴᴀʀᴜᴛᴏʙʀ    ll   === • ᴍᴇᴀᴅᴅ ғᴀɴ #𝟙
ᴜ́ɴɪᴄᴀ ғᴏɴᴛᴇ sᴏʙʀᴇ ɴᴀʀᴜᴛᴏ ᴅᴏ ᴍᴇᴀᴅᴅ ≣ ナルト  ll ≣
(auto add Ligado) l ✛ᴄᴏɴᴛᴇᴜ́ᴅᴏ ɪɴᴛᴇʀɴᴏ ╗  ⋙ 
ll 𝕟𝕒𝕣𝕦𝕥𝕠 𝕔𝕝𝕒́𝕤𝕤𝕚𝕔𝕠 𝕠𝕟𝕝𝕚𝕟𝕖  ғɪʟᴍᴇs ~ postby 
ʜɪsᴛᴏ́ʀɪᴀ ᴅᴏ ɴᴀʀᴜᴛᴏ(#  七代目火影  ɴᴀʀᴜᴛᴏ sʜɪᴘᴘᴜᴅᴇɴ
copyring @  meaddfan  2020 - 2022   ナルト 

Special