mcnd
mcnd

%AVATAR%

%LOGIN% %TIMESTAMP%

%COMMENT%

há 16 horas 49 views Pinned photo

                                                                      𝐶𝑜𝑚𝑒𝑏𝑎𝑐𝑘 ⇣ 𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜                                                                       
🔎 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂̧𝐎̃𝐄𝐒:                                                                                                                                              
𝐴𝑟𝑡𝑖𝑠𝑡𝑎: 𝐌𝐂𝐍𝐃 (엠씨엔디)                                                                 𝑂𝑟𝑖𝑔𝑒𝑚: 𝐂𝐨𝐫𝐞𝐢𝐚 𝐝𝐨 𝐒𝐮𝐥
𝑇𝑖́𝑡𝑢𝑙𝑜: 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 𝐀𝐠𝐞                                                                             𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜: 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥
𝐿𝑎𝑛𝑐̧𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜: 𝟎𝟗 𝐝𝐞 𝐚𝐛𝐫𝐢𝐥 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟎                                                  𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎: 𝐓𝐨𝐩 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚
𝐼𝑑𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠: 𝐊𝐨𝐫𝐞𝐚𝐧/𝐄𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡                                                                𝑇𝑟𝑎𝑐𝑘𝑙𝑖𝑠𝑡: 𝟎𝟏
 

🎧 𝐓𝐑𝐀𝐂𝐊𝐋𝐈𝐒𝐓:                                                                                                                                                    
𝖢𝗅𝗂𝗊𝗎𝖾 𝗇𝗈 🎧 𝗉𝖺𝗋𝖺 𝗈𝗎𝗏𝗂𝗋 𝖺 𝗆𝗎́𝗌𝗂𝖼𝖺!

𝟘𝟙 '̲떠̲(̲𝑆̲𝑝̲𝑟̲𝑖̲𝑛̲𝑔̲)̲' 🎧 멜론 (𝖬𝖾𝗅𝗈𝗇) - 벅스 (𝖡𝗎𝗀𝗌) - 지니 (𝖦𝖾𝗇𝗂𝖾) - 소리바다 (𝖲𝗈𝗋𝗂𝖻𝖺𝖽𝖺) - 바이브 (𝖵𝖨𝖡𝖤)           

📸 𝐂𝐎𝐍𝐂𝐄𝐏𝐓 𝐏𝐇𝐎𝐓𝐎𝐒:                                                                  📸 𝐋𝐘𝐑𝐈𝐂𝐒 𝐏𝐇𝐎𝐓𝐎:                                  

𝟎𝟑.𝟎𝟒.𝟐𝟎 ➭ 𝟣𝗌𝗍 𝖢𝗈𝗇𝖼𝖾𝗉𝗍 𝖯𝗁𝗈𝗍𝗈 '𝖦𝗋𝗈𝗎𝗉'                                            𝟎𝟒.𝟎𝟒.𝟐𝟎 ➭ 𝟣𝗌𝗍 𝖫𝗒𝗋𝗂𝖼𝗌 𝖯𝗁𝗈𝗍𝗈
𝟎𝟑.𝟎𝟒.𝟐𝟎 ➭ 𝟣𝗌𝗍 𝖢𝗈𝗇𝖼𝖾𝗉𝗍 𝖯𝗁𝗈𝗍𝗈 '𝖢𝖺𝗌𝗍𝗅𝖾 𝖩'                                          𝟎𝟒.𝟎𝟒.𝟐𝟎 ➭ 𝟤𝗇𝖽 𝖫𝗒𝗋𝗂𝖼𝗌 𝖯𝗁𝗈𝗍𝗈
𝟎𝟑.𝟎𝟒.𝟐𝟎 ➭ 𝟣𝗌𝗍 𝖢𝗈𝗇𝖼𝖾𝗉𝗍 𝖯𝗁𝗈𝗍𝗈 '𝖡𝗂𝖼'                                                 𝟎𝟒.𝟎𝟒.𝟐𝟎 ➭ 𝟥𝗋𝖽 𝖫𝗒𝗋𝗂𝖼𝗌 𝖯𝗁𝗈𝗍𝗈
𝟎𝟑.𝟎𝟒.𝟐𝟎 ➭ 𝟣𝗌𝗍 𝖢𝗈𝗇𝖼𝖾𝗉𝗍 𝖯𝗁𝗈𝗍𝗈 '𝖬𝗂𝗇𝗃𝖺𝖾'
𝟎𝟑.𝟎𝟒.𝟐𝟎 ➭ 𝟣𝗌𝗍 𝖢𝗈𝗇𝖼𝖾𝗉𝗍 𝖯𝗁𝗈𝗍𝗈 '𝖧𝗎𝗂𝗃𝗎𝗇'
𝟎𝟑.𝟎𝟒.𝟐𝟎 ➭ 𝟣𝗌𝗍 𝖢𝗈𝗇𝖼𝖾𝗉𝗍 𝖯𝗁𝗈𝗍𝗈 '𝖶𝗂𝗇'

🎥 𝐓𝐄𝐀𝐒𝐄𝐑 𝐕𝐈𝐃𝐄𝐎:                                                                         🎥 𝐌𝐕 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋:                                     

𝟎𝟔.𝟎𝟒.𝟐𝟎 ➭ '떠(𝖲𝗉𝗋𝗂𝗇𝗀)' 𝖬/𝖵 𝖳𝖤𝖠𝖲𝖤𝖱                                                𝟎𝟗.𝟎𝟒.𝟐𝟎 ➭ '떠(𝖲𝗉𝗋𝗂𝗇𝗀)' 𝖬/𝖵 𝖮𝖿𝖿𝗂𝖼𝗂𝖺𝗅

🎥 𝐏𝐄𝐑𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐍𝐂𝐄𝐒:                                                                                                                                          

𝟎𝟗.𝟎𝟒.𝟐𝟎 ➭ Mnet M Countdown 𝖤𝖯.𝟨𝟨𝟢

🎥 𝐅𝐀𝐍 𝐂𝐀𝐌:                                                                                                                                                       

𝟎𝟗.𝟎𝟒.𝟐𝟎 ➭ Mnet M Countdown '𝖢𝖺𝗌𝗍𝗅𝖾 𝖩'                                  𝟎𝟗.𝟎𝟒.𝟐𝟎 ➭ Mnet M Countdown '𝖡𝗂𝖼'
𝟎𝟗.𝟎𝟒.𝟐𝟎 ➭ Mnet M Countdown '𝖬𝗂𝗇𝗃𝖺𝖾'                                   𝟎𝟗.𝟎𝟒.𝟐𝟎 ➭ Mnet M Countdown '𝖧𝗎𝗂𝗃𝗎𝗇'
𝟎𝟗.𝟎𝟒.𝟐𝟎 ➭ Mnet M Countdown '𝖶𝗂𝗇'                                       𝟎𝟗.𝟎𝟒.𝟐𝟎 ➭ Mnet M Countdown '𝖦𝗋𝗈𝗎𝗉'

                                                                  𝐌 𝐄 𝐀 𝐃 𝐃 . 𝐂 𝐎 𝐌 / 𝐌 𝐂 𝐍 𝐃                                                              

  𝑓 𝑜 𝑙 𝑙 𝑜 𝑤  ▬  𝐓𝐰𝐢𝐭𝐭𝐞𝐫𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦𝐕𝐥𝐢𝐯𝐞𝐂𝐚𝐟𝐞 𝐃𝐚𝐮𝐦𝐓𝐢𝐤𝐓𝐨𝐤 𝖲𝗈𝖼𝗂𝖺𝗅 𝖬𝖾𝖽𝗂𝖺

╭━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╮
|           𝖵𝗈𝖼𝖾̂𝗌 𝖾𝗌𝗍𝖺̃𝗈 𝗈𝗎𝗏𝗂𝗇𝖽𝗈 𝖺𝗀𝗈𝗋𝖺: 𝐌𝐂𝐍𝐃 ❛떠(𝐒𝐩𝐫𝐢𝐧𝐠)❜ 𝐌/𝐕                  |
╰━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╯

Special