maroon5
maroon5

%AVATAR%

%LOGIN% %TIMESTAMP%

%COMMENT%

28 de novembro de 2021 às 17:03 196 views

                                                                                                                                                        

█████╗██████╗███████╗███╗░░██╗
██╔══██╗██╔══██╗██╔════╝████╗
██║
██║
░░██║██████╔╝█████╗░░██╔██╗██║
██║
░░██║██╔═══╝██╔══╝░░██║╚████║
╚█████╔╝██║
░░░░░███████╗██║╚███║
╚════╝╚═╝░░░░░╚══════╝╚═╝░░╚══╝

𝖤𝗇𝖿𝗂𝗆, 𝗏𝖾𝗂𝗈 𝖺𝗂́ 𝗇𝖾́?  𝖥𝗂𝗇𝖺𝗅𝗆𝖾𝗇𝗍𝖾 𝖼𝗈𝗇𝗌𝖾𝗀𝗎𝗂 𝖽𝖾𝗂𝗑𝖺𝗋 𝗈 𝗆𝖾𝖺𝖽𝖽  𝖽𝗈𝗌 𝗆𝖾𝗎𝗌 𝗆𝖾𝗇𝗂𝗇𝗈𝗌
𝖽𝗈 𝗃𝖾𝗂𝗍𝗂𝗇𝗁𝗈  𝗊𝗎𝖾 𝖾𝗎  𝗀𝗈𝗌𝗍𝗈. 𝖣𝖾𝗆𝗈𝗋𝗈𝗎 𝗎𝗆 𝗉𝗈𝗎𝗊𝗎𝗂𝗇𝗁𝗈 𝖽𝖾𝗏𝗂𝖽𝗈 𝖺  𝖼𝗈𝗋𝗋𝖾𝗋𝗂𝖺,  𝗆𝖺𝗌
𝖿𝗂𝖼𝗈𝗎 𝗉𝗋𝗈𝗇𝗍𝗂𝗇𝗁𝗈. 𝖮𝗉𝗍𝖾𝗂 𝗉𝗈𝗋 𝗎𝗆  𝖼𝗈𝗇𝗍𝖾𝗎́𝖽𝗈 𝖾𝗑𝗍𝖾𝗋𝗇𝗈, 𝗌𝗂𝗆𝗉𝗅𝖾𝗌 𝖾 𝖽𝗂𝗋𝖾𝗍𝗈. 𝖤 𝗈 𝗅𝗈𝗈𝗄,
𝗈𝖻𝗏𝗂𝗈,  𝖾𝗎 𝗆𝖾𝗌𝗆𝗈  𝗊𝗎𝖾 𝖿𝗂𝗓!  𝖵𝖾𝗋𝗌𝖺̃𝗈 "𝖶𝖺𝗄𝖾 𝖴𝗉 𝖢𝖺𝗅𝗅" 𝗏𝗂𝖻𝖾𝗌 𝗁𝖾𝗁𝖾. 𝖤𝗌𝗉𝖾𝗋𝗈 𝗊𝗎𝖾
𝗀𝗈𝗌𝗍𝖾𝗆 𝖾 𝗉𝗈𝖽𝖾𝗆 𝖼𝗈𝗆𝖾𝗇𝗍𝖺𝗋 𝖺𝗊𝗎𝗂 𝗆𝖾𝗌𝗆𝗈.