badbunny
badbunny

%AVATAR%

%LOGIN% %TIMESTAMP%

%COMMENT%

18 de abril de 2024 às 17:08 13 views

┏ ╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╮ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤ  ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ 
𝖡𝖠𝖣𝖡𝖴𝖭𝖭𝖸 x 𝙋𝙃𝙊𝙏𝙊𝙂𝙍𝘼𝙁𝙄𝘼│╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸──🅑🅐🅓🅑🅤🅝🅝🅨──╸
 ⮎ 𝑩𝑨𝑫𝘉𝘜𝘕𝘕𝘠 ☰ 𝖭𝖺𝗏𝖾𝗀𝗎𝖾 𝖺 𝗉𝖾𝗅𝗈 𝖼𝗈𝗇𝗍𝖾𝗎́𝖽𝗈 𝖾 𝖼𝗈𝗇𝗁𝖾𝖼̧𝖺 𝐭𝐮𝐝𝐨 𝖾 𝗆𝗎𝗂𝗍𝗈 𝒎𝒂𝒊𝒔 𝗌𝗈𝖻𝗋𝖾 𝗈 𝖼𝖺𝗇𝗍𝗈𝗋 𝖡𝖺𝖽𝖡𝗎𝗇𝗇𝗒══|
╰━🅦🅔🅛🅒🅞🅜🅔━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◄
𝐂𝙾𝙽𝚃𝙴𝙽𝚃 ⊱𝐆𝐀𝐋𝐄𝐑𝐈𝐀 ␥ 𝔼𝕍𝔼ℕ𝕋𝕆𝕊 ␥ 𝗡𝗢𝗧𝗜𝗖𝗜𝗔𝗦  ␥ ℙℝ𝔼𝕄𝕀𝕆𝕊␥  𝐂𝐀𝐍𝐃𝐈𝐃𝐒  𝔻𝕀𝕊ℂ𝕆𝔾ℝ𝔸𝔽𝕀𝔸  ━━┛
𝑨𝒒𝒖𝒊 𝗏𝗈𝖼ê 𝗲𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗿𝗮 𝗎𝗆𝖺 𝕧𝕒𝕣𝕚𝕖𝕕𝕒𝕕𝕖 𝖾𝗇𝗈𝗋𝗆𝖾 𝖽𝖾 𝖿𝗈𝗍𝗈𝗌 𝖾𝗆 𝖾𝗏𝖾𝗇𝗍𝗈𝗌𝖿𝗅𝖺𝗀𝗋𝖺𝗌, 𝖾𝗇𝗌𝖺𝗂𝗈𝗌 𝕗𝕠𝕥𝕠𝕘𝕣𝕒𝕗𝕚𝕔𝕠𝕤 ℍℚ
⎨━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┏━━━𝘞𝘩𝘰 𝘪𝘴 𝘉𝘢𝘥𝘣𝘶𝘯𝘯𝘺?
 ౿ 𝖡𝖾𝗇𝗂𝗍𝗈 𝖠𝗇𝗍𝗈𝗇𝗂𝗈 𝖬𝖺𝗋𝗍𝗂𝗇𝖾𝗓 𝖮𝖼𝖺𝗌𝗂𝗈══╮ 𝕔𝕠𝕟𝕙𝕖𝕔𝕚𝕕𝕠 𝖼𝗈𝗆𝗈 [ " 𝗕𝗮𝗱𝗯𝘂𝗻𝗻𝘆" ] é 𝗎𝗆 𝗋𝖺𝗉𝗉𝖾𝗋 𝖾 𝖼𝖺𝗇𝗍𝗈𝗋 𝗉𝗈𝗋𝗍𝗈-⎝𝗋𝗂𝗊𝗎𝖾𝗇𝗁𝗈 𝗊𝗎𝖾 𝗀𝖺𝗇𝗁𝗈𝗎 𝗉𝗈𝗉𝗎𝗅𝖺𝗋𝗂𝖽𝖺𝖽𝖾 𝖼𝗈𝗆 𝗌𝖾𝗎 𝗍𝗋𝖺𝖻𝖺𝗅𝗁𝗈 𝗆𝗎𝗌𝗂𝖼𝖺𝗅 𝗇𝗈 𝖲𝗈𝗎𝗇𝖽𝖢𝗅𝗈𝗎𝖽  ╲ 𝒌𝒏𝒐𝒘 𝒎𝒐𝒓𝒆━━━╯ ⎠
╰ ╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸ ╸╸╸╸╸╸╸╸ ╸╸ ╸╸╸╸╸╸╸╸╸ ╸╸╸╸╸╸╸╸╸╯ 
┏ 𝐅𝗎𝗅𝗅 𝕃𝕚𝕤𝕥 𝗈𝖿 𝖠𝗐𝖺𝗋𝖽 𝖺𝗇𝖽 𝖭𝗈𝗆𝗂𝗇𝖺𝗍𝖾𝖽 ━━━━━━━━━━━━━╮━━━━━━━━━━━━━━  
 ❭❱𝐃𝐈𝐒𝐂𝐎𝐆𝐑𝐀𝐅𝐈𝐀❮❰  ℂ𝕠𝕞𝕡𝕝𝕖𝕥𝕒 ⇛ X 100ρrᥱ (𝟙𝟠) ✧ 𝖮𝖠𝖲𝖨𝖲 (𝟙𝟡) ✧  𝖸𝖧𝖫𝖰𝖬𝖣𝖫𝖦 (𝟚𝟘) ✧ 𝖤𝗅 Ú𝗅𝗍𝗂𝗆𝗈 𝖳𝗈𝗎𝗋 𝖣𝖾𝗅 𝖬𝗎𝗇𝖽𝗈 (𝟚𝟘) ✧ 𝖴𝗇 𝖵𝖾𝗋𝖺𝗇𝗈 𝖲𝗂𝗇 𝖳𝗂  (𝟚𝟚) ┕━━ 𝖭𝖺𝖽𝗂𝖾 𝖲𝖺𝖻𝖾 𝖫𝗈 𝖰𝗎𝖾 𝖵𝖺 𝖺 𝖯𝖺𝗌𝖺𝗋 𝖬𝖺𝗇𝖺𝗇𝖺 (𝟚𝟛)┕━━━━━━━━━━━━━━━━━━⎬ 
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸𝕀𝕟𝕤𝕥𝕒 | 𝗧𝘄𝗶𝘁 | 𝔽𝔹| 𝐭𝐢𝐤𝐭𝐨𝐤 
╰━━━━━━━A̲c̲o̲m̲p̲a̲n̲h̲a̲ 𝗈 𝖼𝖺𝗍𝖺𝗅𝗈𝗀𝗈 𝕔𝕠𝕞𝕡𝕝𝕖𝕥𝕠 𝖽𝗈𝗌 𝗉𝗋𝗈𝗃𝖾𝗍𝗈𝗌 𝖽𝗈 𝓫𝓫 ⎨ +↳ 𝕊𝕚𝕘𝕒 ℝ𝕖𝕕𝕖𝕤 𝗈𝖿𝗂𝖼𝗂𝖺𝗂𝗌   
𝖲̲𝖳̲𝖱̲𝖤̲𝖠̲𝖬̲𝖨̲𝖭̲𝖦̲𝐀𝐩𝐩𝐥𝐞 𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜 𝕐𝕠𝕦𝕥𝕦𝕓𝕖 •𝖲𝗉𝗈𝗍𝗂𝖿𝗒  𝔻𝕖𝕖𝕫𝕖𝕣 • ┕━━━━--𝑩𝒂𝒅𝒃𝒖𝒏𝒏𝒚╱ [𝕊𝕠𝕦𝕟𝕕𝕥𝕣𝕒𝕔𝕜 ] ⎬
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈+ 𝔼𝕩𝕥𝕣𝕒𝕤 𝗂𝗇𝖿𝗈𝗌: ℂ𝕠𝕟𝕔𝕖𝕣𝕥'𝗠𝗼𝘀𝘁 𝗪𝗮𝗻𝘁𝗲𝗱' 𝗧𝗼𝘂𝗿 𝟚𝟘𝟚𝟜🎙
                                 ┏━━╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸                                                                   ©𝕄𝔼𝔸𝔻𝔻 [ B̶A̶D̶B̶U̶N̶N̶Y̶🜲 ]◉𝑖𝑛𝑠𝑝./ 𝐅𝐀𝐍                               
╰━━━━━━━━━━━━━━━╯