anahi
anahi

News

โ–  ๐€๐๐€๐‡๐ˆฬ / โŒฉ๐–จ๐–ญ๐–ฅ๐–ซ๐–ด๐–ค๐–ญ๐–ข๐–จ๐– ๐–ฒโŒช โžฅ ๐—œ๐— ๐—”๐—š๐—˜๐— , ๐—š๐—˜๐—ก๐—˜๐—ฅ๐—ข ๐— ๐—จ๐—ฆ๐—œ๐—–๐—”๐—Ÿ, ๐— ๐—ข๐——๐—” & ๐—˜๐—ฆ๐—ง๐—œ๐—Ÿ๐—ข

โ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธ
๐– ๐—‚๐—‡๐–ฝ๐–บ ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐—Œ๐—Ž๐–บ ๐—†๐—Žฬ๐—Œ๐—‚๐–ผ๐–บ ๐—Œ๐–พ๐—ƒ๐–บ ๐–ฟ๐—ˆ๐–ผ๐–บ๐–ฝ๐–บ ๐—‡๐—ˆ ๐—‰๐—ˆ๐—‰, ๐—Œ๐—Ž๐–บ๐—Œ ๐—‚๐—‡๐–ฟ๐—…๐—Ž๐–พฬ‚๐—‡๐–ผ๐—‚๐–บ๐—Œ ๐–พ ๐—€๐—ˆ๐—Œ๐—๐—ˆ๐—Œ ๐—Œ๐–บฬƒ๐—ˆ ๐–ฝ๐–พ ๐–ฝ๐—‚๐—๐–พ๐—‹๐—Œ๐—ˆ๐—Œ ๐—€๐–พฬ‚๐—‡๐–พ๐—‹๐—ˆ๐—Œ ๐–ผ๐—ˆ๐—†๐—ˆ ๐—‹๐–พ๐—€๐—€๐–บ๐–พ๐—๐—ˆ๐—‡, ๐—ƒ๐–บ๐—“๐—“, ๐–พ๐—…๐–พ๐—๐—‹๐—ˆฬ‚๐—‡๐—‚๐–ผ๐–บ ๐–พ ๐—ˆ ๐–ฑ&๐–ก. ๐–ด๐—†๐–บ ๐–ฝ๐–พ ๐—Œ๐—Ž๐–บ๐—Œ ๐—†๐–บ๐—‚๐—ˆ๐—‹๐–พ๐—Œ ๐—‚๐—‡๐–ฟ๐—…๐—Ž๐–พฬ‚๐—‡๐–ผ๐—‚๐–บ๐—Œ ๐–พฬ ๐–บ ๐–ณ๐—๐–บ๐—…๐—‚๐–บ, ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐–บ ๐–ผ๐—ˆ๐—‡๐—Œ๐—‚๐–ฝ๐–พ๐—‹๐–บ โ€œ๐–ป๐—‹๐—‚๐—…๐—๐–บ๐—‡๐—๐–พ, ๐–พ๐—‘๐—‚๐—๐—ˆ๐—Œ๐–บ ๐–พ ๐—…๐—‚๐—‡๐–ฝ๐–บ, ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐–บ๐—…๐–พฬ๐—† ๐–ฝ๐–พ ๐—๐—Ž๐–ฝ๐—ˆ, ๐—‡๐—Ž๐—‡๐–ผ๐–บ ๐—Œ๐–พ ๐–ฝ๐–พ๐—Œ๐–ผ๐—Ž๐—‚๐–ฝ๐—ˆ๐—Ž ๐–ฝ๐–พ ๐—Œ๐–พ๐—Ž ๐–ผ๐—ˆ๐—‹๐–บ๐–ผฬง๐–บฬƒ๐—ˆ ๐–พ ๐–ฝ๐–พ ๐—Š๐—Ž๐–พ๐—† ๐–พฬ". ๐–ฎ๐—Ž๐—๐—‹๐–บ๐—Œ ๐—‚๐—‡๐–ฟ๐—…๐—Ž๐–พฬ‚๐—‡๐–ผ๐—‚๐–บ๐—Œ ๐—‚๐—‡๐–ผ๐—…๐—Ž๐–พ๐—† ๐–ฒ๐—๐–บ๐—„๐—‚๐—‹๐–บ, ๐–ฑ๐—ˆ๐–ป๐–ป๐—‚๐–พ ๐–ถ๐—‚๐—…๐—…๐—‚๐–บ๐—†๐—Œ, ๐– ๐—…๐–พ๐—ƒ๐–บ๐—‡๐–ฝ๐—‹๐—ˆ ๐–ฒ๐–บ๐—‡๐—“, ๐–ฌ๐–บ๐–ฝ๐—ˆ๐—‡๐—‡๐–บ, ๐–ซ๐–บ๐–ฝ๐—’ ๐–ฆ๐–บ๐—€๐–บ ๐–พ ๐–ฆ๐—…๐—ˆ๐—‹๐—‚๐–บ ๐–ณ๐—‹๐–พ๐—๐—‚: "๐–ฏ๐–พ๐—‹๐—Œ๐—ˆ๐—‡๐–บ๐—€๐–พ๐—‡๐—Œ ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐—ˆ๐–ฝ๐–พ๐—‚๐–บ๐—† ๐–พ ๐–บ๐—†๐–บ๐—†. ๐–ฒ๐–พ๐—‚ ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐—†๐–พ ๐–พ๐—‡๐–ผ๐—ˆ๐—‡๐—๐—‹๐—ˆ ๐—‡๐–พ๐—Œ๐—Œ๐–บ ๐–ผ๐–บ๐—๐–พ๐—€๐—ˆ๐—‹๐—‚๐–บ, ๐–บ๐—Œ ๐—‰๐–พ๐—Œ๐—Œ๐—ˆ๐–บ๐—Œ ๐–พ๐—Œ๐–ผ๐—Ž๐—๐–บ๐—† ๐—†๐–พ๐—Ž ๐—‡๐—ˆ๐—†๐–พ ๐–พ ๐—๐–พ๐—† ๐—Ž๐—†๐–บ ๐—‹๐–พ๐–บ๐–ผฬง๐–บฬƒ๐—ˆ ๐—†๐—Ž๐—‚๐—๐—ˆ ๐—‹๐–บ๐–ฝ๐—‚๐–ผ๐–บ๐—…, ๐—ˆ ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐—‡๐–บฬƒ๐—ˆ ๐–พฬ ๐—‹๐—Ž๐—‚๐—†, ๐—‰๐—ˆ๐—‚๐—Œ ๐–ผ๐—ˆ๐—†๐—ˆ ๐–บ๐—‹๐—๐—‚๐—Œ๐—๐–บ ๐–พฬ ๐—‡๐–พ๐–ผ๐–พ๐—Œ๐—Œ๐–บฬ๐—‹๐—‚๐—ˆ ๐—…๐–พ๐—๐–บ๐—‡๐—๐–บ๐—‹ ๐—‰๐–บ๐—‚๐—‘๐—ˆฬƒ๐–พ๐—Œโ€, ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐–ผ๐—ˆ๐—†๐–พ๐—‡๐—๐—ˆ๐—Ž ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐—Œ๐–พ ๐—Œ๐–พ๐—‡๐—๐–พ ๐—‚๐—‡๐–ฟ๐—…๐—Ž๐–พ๐—‡๐–ผ๐—‚๐–บ๐–ฝ๐–บ ๐—‰๐–พ๐—…๐—ˆ๐—Œ ๐–ฟ๐–พ๐—‚๐—๐—ˆ๐—Œ ๐–ฝ๐–พ ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐—Œ๐–บฬƒ๐—ˆ.

๐–ฏ๐—ˆ๐—‹ ๐—ˆ๐—Ž๐—๐—‹๐–บ ๐—‰๐–บ๐—‹๐—๐–พ, ๐–พ๐—…๐–บ ๐–พฬ ๐–ผ๐—ˆ๐—‡๐—๐–พ๐–ผ๐—‚๐–ฝ๐–บ ๐—‰๐—ˆ๐—‹ ๐—‹๐–พ๐—‡๐—ˆ๐—๐–บ๐—‹ ๐—Œ๐—Ž๐–บ ๐—‚๐—†๐–บ๐—€๐–พ๐—† ๐–บ๐—๐—‹๐–บ๐—๐–พฬ๐—Œ ๐–ฝ๐–บ ๐—†๐—‚ฬ๐–ฝ๐—‚๐–บ, ๐–ผ๐—ˆ๐—† ๐—ˆ ๐—€๐—‹๐—Ž๐—‰๐—ˆ ๐–ฑ๐–ก๐–ฃ ๐–พ ๐–ผ๐—ˆ๐—†๐—ˆ ๐—Œ๐—ˆ๐—…๐—‚๐—Œ๐—๐–บ ๐–ผ๐—ˆ๐—† ๐—Œ๐–พ๐—Ž๐—Œ ๐–ผ๐—…๐—‚๐—‰๐–พ๐—Œ. ๐–คฬ "๐—Ž๐—†๐–บ ๐—†๐—ˆ๐–ผฬง๐–บ ๐—๐–พ๐—‹๐—Œ๐–บฬ๐—๐—‚๐—…" ๐–พ "๐—Š๐—Ž๐–พ ๐—๐–พ๐—† ๐—Ž๐—† ๐–ผ๐—ˆ๐—‹๐—‰๐—ˆ ๐—‚๐—‡๐—๐–พ๐—ƒ๐–บฬ๐—๐–พ๐—…", ๐—Œ๐–พ๐—€๐—Ž๐—‡๐–ฝ๐—ˆ ๐–บ ๐—‹๐–พ๐—๐—‚๐—Œ๐—๐–บ ๐–ฏ๐–พ๐—ˆ๐—‰๐—…๐–พ ๐–ค๐—‡ ๐–ค๐—Œ๐—‰๐–บ๐—‡ฬƒ๐—ˆ๐—…. ๐–ฉ๐–บฬ ๐–ฟ๐—ˆ๐—‚ ๐–ผ๐—ˆ๐—‡๐—Œ๐—‚๐–ฝ๐–พ๐—‹๐–บ๐–ฝ๐–บ ๐—Ž๐—† ๐—Œ๐–พ๐—‘ ๐—Œ๐—’๐—†๐–ป๐—ˆ๐—… ๐—‰๐–พ๐—…๐–บ ๐—‹๐–พ๐—๐—‚๐—Œ๐—๐–บ ๐–ฐ๐—Ž๐—‚๐–พฬ๐—‡, ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐–บ ๐–ฝ๐–พ๐—Œ๐–ผ๐—‹๐–พ๐—๐–พ ๐–ผ๐—ˆ๐—†๐—ˆ "๐—Ž๐—†๐–บ ๐–ผ๐–บ๐—‡๐—๐—ˆ๐—‹๐–บ ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐—Œ๐–พ ๐—‹๐–พ๐—‚๐—‡๐—๐–พ๐—‡๐—๐—ˆ๐—Ž ๐–พ ๐–พ๐—Œ๐—๐–บฬ ๐–ผ๐–บ๐–ฝ๐–บ ๐—๐–พ๐—“ ๐—†๐–บ๐—‚๐—Œ ๐—…๐—‚๐—‡๐–ฝ๐–บ".

๐–ญ๐—ˆ ๐–บฬ๐—…๐–ป๐—Ž๐—† ๐–ข๐–พ๐—…๐–พ๐—Œ๐—๐—‚๐–บ๐—… (๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿจ) ๐–ฝ๐—ˆ ๐–ฑ๐–ก๐–ฃ, ๐– ๐—‡๐–บ๐—๐—‚ฬ ๐–ฟ๐—‚๐–ผ๐—ˆ๐—Ž ๐–พ๐—‡๐–ผ๐–บ๐—‹๐—‹๐–พ๐—€๐–บ๐–ฝ๐–บ ๐–ฝ๐–บ ๐—‚๐—†๐–บ๐—€๐–พ๐—† ๐–ฝ๐—ˆ ๐–ฝ๐—‚๐—Œ๐–ผ๐—ˆ, ๐—Œ๐–พ ๐—‚๐—‡๐—Œ๐—‰๐—‚๐—‹๐—ˆ๐—Ž ๐—‡๐—ˆ ๐–พ๐—Œ๐—๐—‚๐—…๐—ˆ ๐—Ž๐—‹๐–ป๐–บ๐—‡๐—ˆ, ๐—๐—‚๐—‰๐—ˆ ๐–พ๐—Œ๐—๐—‚๐—…๐—ˆ ๐–ฝ๐–พ ๐—†๐–พ๐—‡๐–ฝ๐—‚๐—€๐—ˆ. ๐–ค๐—† ๐—Œ๐–พ๐—Ž ๐—๐—‚๐–ฝ๐–พ๐—ˆ๐–ผ๐—…๐—‚๐—‰๐–พ "๐–ฌ๐—‚ ๐–ฃ๐–พ๐—…๐—‚๐—‹๐—‚๐—ˆ", ๐–บ ๐–ผ๐–บ๐—‡๐—๐—ˆ๐—‹๐–บ ๐—‚๐—‡๐—๐–พ๐—‹๐—‰๐—‹๐–พ๐—๐–บ ๐—Ž๐—†๐–บ ๐—†๐—Ž๐—…๐—๐–พ๐—‹ ๐—…๐—ˆ๐—Ž๐–ผ๐–บ ๐—‰๐—‹๐–พ๐—Œ๐–บ ๐–พ๐—† ๐—Ž๐—† ๐—๐—ˆ๐—Œ๐—‰๐—‚๐—๐–บ๐—… ๐—‰๐—Œ๐—‚๐—Š๐—Ž๐—‚๐–บฬ๐—๐—‹๐—‚๐–ผ๐—ˆ, ๐—ˆ๐—‡๐–ฝ๐–พ ๐—ˆ ๐—๐—‚ฬ๐–ฝ๐–พ๐—ˆ ๐–ฟ๐—ˆ๐—‚ ๐–ผ๐—ˆ๐—‡๐—Œ๐—‚๐–ฝ๐–พ๐—‹๐–บ๐–ฝ๐—ˆ ๐—‰๐–พ๐—…๐—ˆ ๐–ธ๐—ˆ๐—Ž๐–ณ๐—Ž๐–ป๐–พ ๐—†๐—Ž๐—‚๐—๐—ˆ ๐—‰๐—‹๐—ˆ๐—๐—ˆ๐–ผ๐–บ๐—‡๐—๐–พ, ๐—Œ๐–พ๐—‡๐–ฝ๐—ˆ ๐–ผ๐–พ๐—‡๐—Œ๐—Ž๐—‹๐–บ๐–ฝ๐—ˆ ๐—‰๐—ˆ๐—‹ ๐—Ž๐—‡๐—Œ ๐–ฝ๐—‚๐–บ๐—Œ. ๐–ฃ๐–พ ๐–บ๐–ผ๐—ˆ๐—‹๐–ฝ๐—ˆ ๐–ผ๐—ˆ๐—† ๐–บ ๐–ฐ๐—Ž๐—‚๐–พฬ๐—‡, ๐–พ๐—† ๐—Œ๐–พ๐—Ž ๐–ผ๐—…๐—‚๐—‰๐–พ "๐–ฌ๐–พ ๐–ง๐—‚๐—‰๐—‡๐—ˆ๐—๐—‚๐—“๐–บ๐—Œ", ๐– ๐—‡๐–บ๐—๐—‚ฬ ๐–บ๐—‰๐–บ๐—‹๐–พ๐–ผ๐–พ๐—Ž ๐—†๐—Ž๐—‚๐—๐—ˆ ๐—Œ๐–พ๐—‘๐—’, ๐–ฝ๐–บ๐—‡๐–ผฬง๐–บ ๐—‰๐–บ๐—‹๐–บ ๐–บ๐—Œ ๐–ผ๐–บฬ‚๐—†๐–พ๐—‹๐–บ๐—Œ ๐–พ ๐—†๐—ˆ๐—Œ๐—๐—‹๐–บ ๐–บ ๐—Œ๐—Ž๐–บ ๐–พ๐—Œ๐–ป๐–พ๐—…๐—๐–บ ๐–ฟ๐—‚๐—€๐—Ž๐—‹๐–บ. ๐–ญ๐—ˆ ๐—๐—‚ฬ๐–ฝ๐–พ๐—ˆ, ๐—†๐—ˆ๐—Œ๐—๐—‹๐—ˆ๐—Ž ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐–พฬ ๐—Ž๐—†๐–บ ๐—€๐—‹๐–บ๐—‡๐–ฝ๐–พ ๐–บ๐—†๐–บ๐—‡๐—๐–พ ๐–ฝ๐–บ ๐—‡๐–บ๐—๐—Ž๐—‹๐–พ๐—“๐–บ, ๐–ฝ๐–พ๐—†๐—ˆ๐—‡๐—Œ๐—๐—‹๐–บ๐—‡๐–ฝ๐—ˆ ๐—ˆ ๐–ผ๐–บ๐—…๐—ˆ๐—‹ ๐–พ ๐—ˆ ๐–ผ๐—ˆ๐—‡๐–ฟ๐—ˆ๐—‹๐—๐—ˆ ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐—‚๐—‡๐—Œ๐—‰๐—‚๐—‹๐–บ ๐–บ ๐–ผ๐–บ๐—‡๐—๐—ˆ๐—‹๐–บ ๐—‡๐–บ ๐–ฟ๐—…๐—ˆ๐—‹๐–พ๐—Œ๐—๐–บ, ๐—๐–บ๐—†๐–ป๐–พฬ๐—† ๐—†๐—ˆ๐—Œ๐—๐—‹๐–บ ๐—ˆ๐—Ž๐—๐—‹๐–บ ๐—†๐–พ๐—‡๐—Œ๐–บ๐—€๐–พ๐—† ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐–พฬ ๐–บ ๐—‡๐–พ๐—€๐–บ๐—๐—‚๐—๐—‚๐–ฝ๐–บ๐–ฝ๐–พ ๐–ฝ๐–บ ๐—€๐—Ž๐–พ๐—‹๐—‹๐–บ.

๐–ค๐—† ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿฃ๐Ÿข, ๐–ผ๐—ˆ๐—†๐—ˆ ๐—‰๐–บ๐—‹๐—๐–พ ๐–ฝ๐–บ ๐—๐—Ž๐—‹๐—‡๐–พฬ‚ ๐–ฌ๐—‚ ๐–ฃ๐–พ๐—…๐—‚๐—‹๐—‚๐—ˆ ๐–ถ๐—ˆ๐—‹๐—…๐–ฝ ๐–ณ๐—ˆ๐—Ž๐—‹, ๐–ฝ๐—Ž๐—‹๐–บ๐—‡๐—๐–พ ๐—Œ๐—Ž๐–บ ๐–บ๐—‰๐—‹๐–พ๐—Œ๐–พ๐—‡๐—๐–บ๐–ผฬง๐–บฬƒ๐—ˆ ๐—‡๐–บ ๐–ผ๐–บ๐—‡๐–ผฬง๐–บฬƒ๐—ˆ "๐–ค๐—… ๐–ฌ๐–พ ๐–ฌ๐—‚๐—‡๐—๐—‚๐—ˆฬ" ๐—‡๐—ˆ ๐–ฅ๐–พ๐—Œ๐—๐—‚๐—๐–บ๐—… ๐–ต๐—‚๐—‡ฬƒ๐–บ ๐–ฝ๐–พ๐—… ๐–ฌ๐–บ๐—‹, ๐– ๐—‡๐–บ๐—๐—‚ฬ ๐—Ž๐—Œ๐—ˆ๐—Ž ๐—Ž๐—† ๐—๐–พ๐—Œ๐—๐—‚๐–ฝ๐—ˆ ๐–ฝ๐–พ ๐—‡๐—ˆ๐—‚๐—๐–บ ๐–ผ๐—ˆ๐—† ๐–ฟ๐–บ๐–ผ๐–บ๐—Œ ๐–ผ๐—‹๐–บ๐—๐–บ๐–ฝ๐–บ๐—Œ ๐—‡๐–บ๐—Œ ๐–ผ๐—ˆ๐—Œ๐—๐–บ๐—Œ ๐–พ ๐—๐—ˆ๐–ฝ๐—ˆ ๐–พ๐—‡๐—Œ๐–บ๐—‡๐—€๐—Ž๐–พ๐—‡๐—๐–บ๐–ฝ๐—ˆ, ๐—ˆ ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐–บ๐–ผ๐–บ๐–ป๐—ˆ๐—Ž ๐–ผ๐–บ๐—Ž๐—Œ๐–บ๐—‡๐–ฝ๐—ˆ ๐—‡๐–บ ๐—†๐—‚ฬ๐–ฝ๐—‚๐–บ ๐–บ๐–ผ๐—Ž๐—Œ๐–บ๐–ผฬง๐—ˆฬƒ๐–พ๐—Œ ๐—Œ๐—ˆ๐–ป๐—‹๐–พ ๐—‰๐—…๐–บฬ๐—€๐—‚๐—ˆ ๐–ฝ๐–บ ๐–บ๐—‰๐—‹๐–พ๐—Œ๐–พ๐—‡๐—๐–บ๐–ผฬง๐–บฬƒ๐—ˆ ๐–ฝ๐–พ ๐–ซ๐–บ๐–ฝ๐—’ ๐–ฆ๐–บ๐—€๐–บ ๐–ฝ๐—Ž๐—‹๐–บ๐—‡๐—๐–พ ๐—ˆ ๐–ฌ๐–ณ๐–ต ๐–ต๐—‚๐–ฝ๐–พ๐—ˆ ๐–ฌ๐—Ž๐—Œ๐—‚๐–ผ ๐– ๐—๐–บ๐—‹๐–ฝ๐—Œ ๐–ฝ๐–พ ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿซ.