anahi
anahi

News

โ–  ๐€๐๐€๐‡๐ˆฬ / โŒฉ๐–ต๐–จ๐–ฃ๐–  ๐–ฏ๐–ค๐–ฒ๐–ฒ๐–ฎ๐– ๐–ซโŒช โžฅ ๐—ฅ๐—˜๐—Ÿ๐—”๐—–๐—œ๐—ข๐—ก๐—”๐— ๐—˜๐—ก๐—ง๐—ข๐—ฆ & ๐— ๐—”๐—ง๐—˜๐—ฅ๐—ก๐—œ๐——๐—”๐——๐—˜

โ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธ
๐–ฃ๐—Ž๐—‹๐–บ๐—‡๐—๐–พ ๐–บ๐—Œ ๐—€๐—‹๐–บ๐—๐–บ๐–ผฬง๐—ˆฬƒ๐–พ๐—Œ ๐–ฝ๐–บ ๐—๐–พ๐—…๐–พ๐—‡๐—ˆ๐—๐–พ๐—…๐–บ ๐–ฏ๐—‹๐—‚๐—†๐–พ๐—‹ ๐– ๐—†๐—ˆ๐—‹, ๐– ๐—‡๐–บ๐—๐—‚ฬ ๐–พ๐—‡๐–ฟ๐—‹๐–พ๐—‡๐—๐—ˆ๐—Ž ๐—Ž๐—† ๐–ฝ๐—‚๐—Œ๐—๐—Žฬ๐—‹๐–ป๐—‚๐—ˆ ๐–บ๐—…๐—‚๐—†๐–พ๐—‡๐—๐–บ๐—‹ ๐—€๐—‹๐–บ๐—๐–พ, ๐–ผ๐–บ๐—Ž๐—Œ๐–บ๐—‡๐–ฝ๐—ˆ ๐–บ ๐–บ๐—‡๐—ˆ๐—‹๐–พ๐—‘๐—‚๐–บ. ๐–ข๐—๐–พ๐—€๐–บ๐—๐–บ ๐–บ ๐—‰๐–พ๐—Œ๐–บ๐—‹ ๐–บ๐—‰๐—‹๐—ˆ๐—‘๐—‚๐—†๐–บ๐–ฝ๐–บ๐—†๐–พ๐—‡๐—๐–พ ๐Ÿฅ๐Ÿจ ๐—Š๐—Ž๐—‚๐—…๐—ˆ๐—Œ ๐–พ ๐—๐—‚๐—‡๐—๐–บ ๐—Œ๐—‚๐–ฝ๐—ˆ ๐–พ๐—‡๐—๐—‚๐–บ๐–ฝ๐–บ ๐—‰๐–บ๐—‹๐–บ ๐—๐–บฬ๐—‹๐—‚๐—ˆ๐—Œ ๐—†๐–พฬ๐–ฝ๐—‚๐–ผ๐—ˆ๐—Œ ๐–พ ๐—‰๐—Œ๐—‚๐–ผ๐—ˆฬ๐—…๐—ˆ๐—€๐—ˆ๐—Œ ๐—‰๐–พ๐—…๐—ˆ ๐–ฌ๐–พฬ๐—‘๐—‚๐–ผ๐—ˆ ๐–บ๐–ฟ๐—ˆ๐—‹๐–บ. ๐–ค๐—…๐–บ ๐–ผ๐—๐–พ๐—€๐—ˆ๐—Ž ๐–บ ๐—๐–พ๐—‹ ๐—Œ๐–พ๐—‡๐—Œ๐–บ๐–ผฬง๐—ˆฬƒ๐–พ๐—Œ ๐–ฝ๐–พ ๐–ฝ๐–พ๐—Œ๐—†๐–บ๐—‚๐—ˆ๐—Œ, ๐—Œ๐–พ๐—‡๐–ฝ๐—ˆ ๐—…๐–พ๐—๐–บ๐–ฝ๐–บ ๐–บฬ€๐—Œ ๐—‰๐—‹๐–พ๐—Œ๐—Œ๐–บ๐—Œ ๐—‰๐–บ๐—‹๐–บ ๐—Ž๐—† ๐—๐—ˆ๐—Œ๐—‰๐—‚๐—๐–บ๐—…, ๐—ˆ๐—‡๐–ฝ๐–พ ๐—Œ๐–พ๐—Ž ๐–ผ๐—ˆ๐—‹๐–บ๐–ผฬง๐–บฬƒ๐—ˆ ๐—‰๐–บ๐—‹๐—ˆ๐—Ž ๐—‰๐—ˆ๐—‹ ๐—ˆ๐—‚๐—๐—ˆ ๐—Œ๐–พ๐—€๐—Ž๐—‡๐–ฝ๐—ˆ๐—Œ. ๐–ค๐—† ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿช, ๐–ผ๐—ˆ๐—† ๐—ˆ ๐–บ๐—‰๐—ˆ๐—‚๐—ˆ ๐–ฝ๐–บ ๐–ณ๐–พ๐—…๐–พ๐—๐—‚๐—Œ๐–บ, ๐—…๐–บ๐—‡๐–ผฬง๐—ˆ๐—Ž ๐–บ ๐–ผ๐–บ๐—†๐—‰๐–บ๐—‡๐—๐–บ "๐–ฒ๐—‚ ๐–ธ๐—ˆ ๐–ฏ๐—Ž๐–พ๐–ฝ๐—ˆ, ๐–ณ๐—Žฬ ๐–ณ๐–บ๐—†๐–ป๐—‚๐–พฬ๐—‡", ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐–บ๐—ƒ๐—Ž๐–ฝ๐–บ ๐–บ๐–ฝ๐—ˆ๐—…๐–พ๐—Œ๐–ผ๐–พ๐—‡๐—๐–พ๐—Œ ๐–ผ๐—ˆ๐—† ๐–พ๐—Œ๐—Œ๐–บ ๐–ฝ๐—ˆ๐–พ๐—‡๐–ผฬง๐–บ. ๐–ค๐—† ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿฃ๐Ÿฃ, ๐–พ๐—…๐–บ ๐–ฝ๐—‚๐—๐—Ž๐—…๐—€๐—ˆ๐—Ž ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐–ฝ๐–พ๐—Œ๐–ผ๐—ˆ๐–ป๐—‹๐—‚๐—Ž ๐–บ๐—๐—‹๐–บ๐—๐–พฬ๐—Œ ๐–ฝ๐–พ ๐—Ž๐—†๐–บ ๐—๐—ˆ๐—†๐—ˆ๐—€๐—‹๐–บ๐–ฟ๐—‚๐–บ ๐—Š๐—Ž๐–พ, ๐—ˆ ๐—ˆ๐—‘๐—‚๐—€๐–พฬ‚๐—‡๐—‚๐—ˆ ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐—‡๐–บ๐—๐—Ž๐—‹๐–บ๐—…๐—†๐–พ๐—‡๐—๐–พ ๐–ฝ๐–พ๐—๐–พ ๐–ผ๐—๐–พ๐—€๐–บ๐—‹ ๐–บ๐—ˆ ๐–ผ๐–พฬ๐—‹๐–พ๐–ป๐—‹๐—ˆ, ๐–พ๐—Œ๐—๐–บ๐—๐–บ ๐–ป๐—…๐—ˆ๐—Š๐—Ž๐–พ๐–บ๐–ฝ๐—ˆ ๐–พ๐—† ๐—Ž๐—†๐–บ ๐—€๐—‹๐–บ๐—‡๐–ฝ๐–พ ๐—‰๐—ˆ๐—‹๐–ผ๐–พ๐—‡๐—๐–บ๐—€๐–พ๐—†, ๐–ฝ๐–พ๐—๐—‚๐–ฝ๐—ˆ ๐–บ ๐—Ž๐—† ๐–ฝ๐–พ๐—Œ๐—๐—‚๐—ˆ ๐–ฝ๐–พ ๐—Œ๐–พ๐—‰๐—๐—ˆ ๐—Š๐—Ž๐–พ, ๐—‰๐—ˆ๐–ฝ๐–พ๐—‹๐—‚๐–บ ๐–ผ๐–บ๐—Ž๐—Œ๐–บ๐—‹ ๐—Ž๐—† ๐–บ๐–ผ๐—‚๐–ฝ๐–พ๐—‡๐—๐–พ ๐—๐–บ๐—Œ๐–ผ๐—Ž๐—…๐–บ๐—‹ ๐–ผ๐–พ๐—‹๐–พ๐–ป๐—‹๐–บ๐—…, ๐—‰๐–บ๐—‹๐–บ ๐—‹๐–พ๐—Œ๐—ˆ๐—…๐—๐–พ๐—‹ ๐—ˆ ๐—‰๐—‹๐—ˆ๐–ป๐—…๐–พ๐—†๐–บ, ๐–บ ๐–ผ๐–บ๐—‡๐—๐—ˆ๐—‹๐–บ ๐—๐–พ๐—๐–พ ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐–ฟ๐–บ๐—“๐–พ๐—‹ ๐—Ž๐—†๐–บ ๐–ผ๐—‚๐—‹๐—Ž๐—‹๐—€๐—‚๐–บ.

๐–ญ๐–บ ๐—๐—‚๐–ฝ๐–บ ๐–บ๐—†๐—ˆ๐—‹๐—ˆ๐—Œ๐–บ, ๐–บ ๐– ๐—‡๐–บ๐—๐—‚ฬ ๐—๐—‚๐—๐–พ๐—Ž ๐—Œ๐–พ๐—Ž๐—Œ ๐–บ๐—…๐—๐—ˆ๐—Œ ๐–พ ๐–ป๐–บ๐—‚๐—‘๐—ˆ๐—Œ, ๐–ป๐–พ๐—† ๐–ผ๐—ˆ๐—†๐—ˆ ๐—Œ๐–พ๐—Ž๐—Œ ๐–บ๐—Ž๐—€๐–พ๐—Œ ๐–พ ๐–ผ๐—Ž๐—‹๐—๐—ˆ๐—Œ ๐—†๐—ˆ๐—†๐–พ๐—‡๐—๐—ˆ๐—Œ. ๐–ค๐—‡๐—๐—‹๐–พ ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿฅ ๐–พ ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿฆ, ๐—‡๐–บ๐—†๐—ˆ๐—‹๐—ˆ๐—Ž ๐—ˆ ๐–บ๐—๐—ˆ๐—‹ ๐—†๐–พ๐—‘๐—‚๐–ผ๐–บ๐—‡๐—ˆ ๐– ๐—…๐–พ๐—‘ ๐–ฒ๐—‚๐—‹๐—๐–พ๐—‡๐—. ๐– ๐—‚๐—‡๐–ฝ๐–บ ๐—‡๐—ˆ ๐—†๐–พ๐—Œ๐—†๐—ˆ ๐–บ๐—‡๐—ˆ, ๐–ฝ๐—Ž๐—‹๐–บ๐—‡๐—๐–พ ๐–บ๐—Œ ๐—€๐—‹๐–บ๐—๐–บ๐–ผฬง๐—ˆฬƒ๐–พ๐—Œ ๐–ฝ๐–พ ๐–ฑ๐–พ๐–ป๐–พ๐—…๐–ฝ๐–พ, ๐–บ ๐–ผ๐–บ๐—‡๐—๐—ˆ๐—‹๐–บ ๐–ผ๐—ˆ๐—†๐–พ๐–ผฬง๐—ˆ๐—Ž ๐–บ ๐—‡๐–บ๐—†๐—ˆ๐—‹๐–บ๐—‹ ๐—ˆ ๐–ข๐—๐—‹๐—‚๐—Œ๐—๐—ˆ๐—‰๐—๐–พ๐—‹ ๐–ด๐–ผ๐—„๐–พ๐—‹๐—†๐–บ๐—‡๐—‡, ๐—Œ๐–พ๐—Ž ๐—‰๐–บ๐—‹๐–ผ๐–พ๐—‚๐—‹๐—ˆ ๐—‡๐—ˆ ๐—€๐—‹๐—Ž๐—‰๐—ˆ ๐–ฑ๐–ก๐–ฃ, ๐—†๐–บ๐—Œ, ๐—ˆ ๐—‡๐–บ๐—†๐—ˆ๐—‹๐—ˆ ๐–ฝ๐—Ž๐—‹๐—ˆ๐—Ž ๐–บ๐—‰๐–พ๐—‡๐–บ๐—Œ ๐Ÿช ๐—†๐–พ๐—Œ๐–พ๐—Œ, ๐—‰๐—ˆ๐—‹๐–พฬ๐—† ๐–ผ๐—ˆ๐—‡๐—๐—‚๐—‡๐—Ž๐–บ๐—‹๐–บ๐—† ๐–บ๐—†๐—‚๐—€๐—ˆ๐—Œ. ๐–ค๐—† ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿฉ, ๐—๐–พ๐—๐–พ ๐—Ž๐—† ๐—‹๐–บฬ๐—‰๐—‚๐–ฝ๐—ˆ ๐–บ๐–ฟ๐–ฟ๐–บ๐—‚๐—‹ ๐–ผ๐—ˆ๐—† ๐—ˆ ๐–บ๐—๐—ˆ๐—‹ ๐—†๐–พ๐—‘๐—‚๐–ผ๐–บ๐—‡๐—ˆ ๐–ฉ๐–บ๐—‚๐—†๐–พ ๐–ข๐–บ๐—†๐—‚๐—…. ๐–ค๐—† ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿช, ๐– ๐—‡๐–บ๐—๐—‚ฬ ๐–ผ๐—ˆ๐—†๐–พ๐–ผฬง๐—ˆ๐—Ž ๐–บ ๐—‡๐–บ๐—†๐—ˆ๐—‹๐–บ๐—‹ ๐—ˆ ๐–พ๐—†๐—‰๐—‹๐–พ๐—Œ๐–บฬ๐—‹๐—‚๐—ˆ ๐–ฑ๐—ˆ๐–ฝ๐—‹๐—‚๐—€๐—ˆ ๐–ฑ๐—Ž๐—‚ฬ๐—“ ๐–ฝ๐–พ ๐–ณ๐–พ๐—‹๐–พ๐—Œ๐–บ, ๐—ˆ๐—‡๐–ฝ๐–พ ๐—Œ๐–พ ๐–ผ๐—ˆ๐—‡๐—๐–พ๐–ผ๐–พ๐—‹๐–บ๐—† ๐–บ๐—๐—‹๐–บ๐—๐–พฬ๐—Œ ๐–ฝ๐–พ ๐—Ž๐—† ๐–บ๐—†๐—‚๐—€๐—ˆ ๐–พ๐—† ๐–ผ๐—ˆ๐—†๐—Ž๐—† ๐–พ ๐—ˆ ๐—‹๐–พ๐—…๐–บ๐–ผ๐—‚๐—ˆ๐—‡๐–บ๐—†๐–พ๐—‡๐—๐—ˆ ๐–ฝ๐—Ž๐—‹๐—ˆ๐—Ž ๐—Ž๐—† ๐–บ๐—‡๐—ˆ. ๐–ญ๐—ˆ ๐–บ๐—‡๐—ˆ ๐—Œ๐–พ๐—€๐—Ž๐—‚๐—‡๐—๐–พ, ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿซ, ๐—‡๐–บ๐—†๐—ˆ๐—‹๐—ˆ๐—Ž ๐—ˆ ๐–พ๐—†๐—‰๐—‹๐–พ๐—Œ๐–บฬ๐—‹๐—‚๐—ˆ ๐–พ๐—Œ๐—‰๐–บ๐—‡๐—๐—ˆ๐—… ๐– ๐—‡๐—Ž๐–บ๐—‹ ๐–ญ๐–บ๐—†๐–พ, ๐—‰๐—ˆ๐—‹๐–พฬ๐—†, ๐—ˆ ๐—‹๐–พ๐—…๐–บ๐–ผ๐—‚๐—ˆ๐—‡๐–บ๐—†๐–พ๐—‡๐—๐—ˆ ๐—‡๐–บฬƒ๐—ˆ ๐–ฝ๐—Ž๐—‹๐—ˆ๐—Ž ๐—†๐—Ž๐—‚๐—๐—ˆ ๐—๐–พ๐—†๐—‰๐—ˆ, ๐—‰๐—ˆ๐—‚๐—Œ, ๐–พ๐—…๐–บ ๐—๐—‚๐—๐—‚๐–บ ๐—‡๐—ˆ ๐–ฌ๐–พฬ๐—‘๐—‚๐–ผ๐—ˆ ๐–พ ๐–พ๐—…๐–พ ๐—‡๐–บ ๐–ค๐—Œ๐—‰๐–บ๐—‡๐—๐–บ.

๐–  ๐—๐—‚๐—‹๐–บ๐–ฝ๐–บ ๐–ฝ๐–พ ๐–ผ๐—๐–บ๐—๐–พ ๐–พ๐—† ๐—Œ๐—Ž๐–บ ๐—๐—‚๐–ฝ๐–บ ๐–บ๐—†๐—ˆ๐—‹๐—ˆ๐—Œ๐–บ ๐—ˆ๐–ผ๐—ˆ๐—‹๐—‹๐–พ๐—Ž ๐–พ๐—† ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿฃ๐Ÿค, ๐—Š๐—Ž๐–บ๐—‡๐–ฝ๐—ˆ ๐–บ ๐– ๐—‡๐–บ๐—๐—‚ฬ ๐–ผ๐—ˆ๐—†๐–พ๐–ผฬง๐—ˆ๐—Ž ๐–บ ๐—‡๐–บ๐—†๐—ˆ๐—‹๐–บ๐—‹ ๐–ผ๐—ˆ๐—† ๐—ˆ ๐–พ๐—‡๐—๐–บฬƒ๐—ˆ ๐—Œ๐–พ๐—‡๐–บ๐–ฝ๐—ˆ๐—‹ ๐–ฝ๐—ˆ ๐–ค๐—Œ๐—๐–บ๐–ฝ๐—ˆ ๐–ฝ๐–พ ๐–ข๐—๐—‚๐–บ๐—‰๐–บ๐—Œ, ๐–ฌ๐–บ๐—‡๐—Ž๐–พ๐—… ๐–ต๐–พ๐—…๐–บ๐—Œ๐–ผ๐—ˆ, ๐—Œ๐–พ๐—‡๐–ฝ๐—ˆ ๐–พ๐—…๐–พ๐—‚๐—๐—ˆ ๐—€๐—ˆ๐—๐–พ๐—‹๐—‡๐–บ๐–ฝ๐—ˆ๐—‹ ๐–พ๐—† ๐—ƒ๐—Ž๐—‡๐—๐—ˆ ๐–ฝ๐—ˆ ๐—†๐–พ๐—Œ๐—†๐—ˆ ๐–บ๐—‡๐—ˆ. ๐–ค๐—† ๐—ˆ๐—Ž๐—๐—Ž๐–ป๐—‹๐—ˆ ๐–ฝ๐–พ ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿฃ๐Ÿฆ, ๐–พ๐—…๐–พ๐—Œ ๐–ฟ๐—‚๐–ผ๐–บ๐—‹๐–บ๐—† ๐—‡๐—ˆ๐—‚๐—๐—ˆ๐—Œ, ๐—Œ๐–พ๐—…๐–บ๐—‡๐–ฝ๐—ˆ ๐—ˆ ๐–ผ๐–บ๐—Œ๐–บ๐—†๐–พ๐—‡๐—๐—ˆ โ€œ๐—‡๐—ˆ ๐—†๐–บ๐—๐—‹๐—‚๐—†๐—ˆฬ‚๐—‡๐—‚๐—ˆโ€ ๐–พ๐—† ๐–บ๐–ป๐—‹๐—‚๐—… ๐–ฝ๐–พ ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿฃ๐Ÿง. ๐–ซ๐—ˆ๐—€๐—ˆ ๐–บ๐—‰๐—ˆฬ๐—Œ, ๐–ผ๐—ˆ๐—†๐–พ๐—†๐—ˆ๐—‹๐–บ๐—† ๐—Œ๐–พ๐—Ž ๐—Œ๐–พ๐—€๐—Ž๐—‡๐–ฝ๐—ˆ ๐–ผ๐–บ๐—Œ๐–บ๐—†๐–พ๐—‡๐—๐—ˆ, ๐–ฝ๐–พ๐—Œ๐—๐–บ ๐—๐–พ๐—“ ๐—‡๐—ˆ ๐–ผ๐—‚๐—๐—‚๐—….

๐–ค๐—† ๐–ผ๐—ˆ๐—‡๐—Œ๐–พ๐—Š๐—Ž๐–พฬ‚๐—‡๐–ผ๐—‚๐–บ ๐–ฝ๐—ˆ ๐–ผ๐–บ๐—Œ๐–บ๐—†๐–พ๐—‡๐—๐—ˆ, ๐–พ๐—Œ๐—๐–พ๐—๐–พ ๐—€๐—‹๐–บฬ๐—๐—‚๐–ฝ๐–บ ๐–ฝ๐—ˆ ๐—‰๐—‹๐—‚๐—†๐–พ๐—‚๐—‹๐—ˆ ๐–ฟ๐—‚๐—…๐—๐—ˆ ๐–พ๐—† ๐—Œ๐–พ๐—๐–พ๐—†๐–ป๐—‹๐—ˆ ๐–ฝ๐–พ ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿฃ๐Ÿจ, ๐—ˆ๐—‡๐–ฝ๐–พ ๐–ฟ๐—ˆ๐—‚ ๐–ผ๐–บ๐—‰๐–บ ๐–ฝ๐–บ ๐–พ๐–ฝ๐—‚๐–ผฬง๐–บฬƒ๐—ˆ ๐—†๐–พ๐—‘๐—‚๐–ผ๐–บ๐—‡๐–บ ๐–ฝ๐–บ ๐—‹๐–พ๐—๐—‚๐—Œ๐—๐–บ ๐—†๐–พ๐—‘๐—‚๐–ผ๐–บ๐—‡๐–บ ๐–ข๐–บ๐—‹๐–บ๐—Œ. ๐–ญ๐—ˆ ๐—†๐–พ๐—Œ๐—†๐—ˆ ๐—†๐–พฬ‚๐—Œ, ๐–พ๐—…๐–บ ๐—‹๐–พ๐—๐–พ๐—…๐—ˆ๐—Ž ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐–พ๐—Œ๐—‰๐–พ๐—‹๐–บ๐—๐–บ ๐—Ž๐—† ๐—†๐–พ๐—‡๐—‚๐—‡๐—ˆ ๐–พ ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐–ผ๐—๐–บ๐—†๐–บ๐—‹๐–บฬ ๐–ฌ๐–บ๐—‡๐—Ž๐–พ๐—…, ๐–บ๐—Œ๐—Œ๐—‚๐—† ๐–ผ๐—ˆ๐—†๐—ˆ ๐—ˆ ๐—‰๐–บ๐—‚. ๐–ฌ๐–บ๐—‡๐—Ž๐–พ๐—… ๐–ต๐–พ๐—…๐–บ๐—Œ๐–ผ๐—ˆ ๐–ฏ๐—Ž๐–พ๐—‡๐—๐–พ ๐—‡๐–บ๐—Œ๐–ผ๐–พ๐—Ž ๐–พ๐—† ๐Ÿฃ๐Ÿฉ ๐–ฝ๐–พ ๐—ƒ๐–บ๐—‡๐–พ๐—‚๐—‹๐—ˆ ๐–ฝ๐–พ ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿฃ๐Ÿฉ, ๐–บฬ€๐—Œ ๐Ÿค๐Ÿค:๐Ÿฅ๐Ÿจ๐— ๐–พ๐—† ๐–ณ๐—Ž๐—‘๐—๐—…๐–บ ๐–ฆ๐—Ž๐—๐—‚๐–พฬ๐—‹๐—‹๐–พ๐—“, ๐–ผ๐–บ๐—‰๐—‚๐—๐–บ๐—… ๐–ฝ๐—ˆ ๐–ค๐—Œ๐—๐–บ๐–ฝ๐—ˆ ๐–ฝ๐–พ ๐–ข๐—๐—‚๐–บ๐—‰๐–บ๐—Œ. ๐–ค๐—† ๐—Œ๐–พ๐—€๐—Ž๐—‚๐–ฝ๐–บ, ๐–บ๐—‡๐—Ž๐—‡๐–ผ๐—‚๐—ˆ๐—Ž ๐—Œ๐—Ž๐–บ ๐—Œ๐–พ๐—€๐—Ž๐—‡๐–ฝ๐–บ ๐—€๐—‹๐–บ๐—๐—‚๐–ฝ๐–พ๐—“ ๐–พ๐—† ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿฃ๐Ÿซ, ๐—‰๐–พ๐—€๐–บ๐—‡๐–ฝ๐—ˆ ๐—๐—ˆ๐–ฝ๐—ˆ๐—Œ ๐–ฝ๐–พ ๐—Œ๐—Ž๐—‹๐—‰๐—‹๐–พ๐—Œ๐–บ ๐–พ ๐—‰๐—ˆ๐—‹ ๐–ฟ๐—‚๐—†, ๐–ค๐—†๐—‚๐—…๐—‚๐–บ๐—‡๐—ˆ ๐–ต๐–พ๐—…๐–บ๐—Œ๐–ผ๐—ˆ ๐–ฏ๐—Ž๐–พ๐—‡๐—๐–พ, ๐—‡๐–บ๐—Œ๐–ผ๐–พ๐—Ž ๐–พ๐—† ๐Ÿค ๐–ฝ๐–พ ๐–ฟ๐–พ๐—๐–พ๐—‹๐–พ๐—‚๐—‹๐—ˆ ๐–พ๐—† ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿค๐Ÿข, ๐–ฝ๐–พ๐—Œ๐—๐–บ ๐—๐–พ๐—“ ๐—‡๐–บ ๐–ข๐—‚๐–ฝ๐–บ๐–ฝ๐–พ ๐–ฝ๐—ˆ ๐–ฌ๐–พฬ๐—‘๐—‚๐–ผ๐—ˆ.