anahi
anahi

News

โ–  ๐€๐๐€๐‡๐ˆฬ / โŒฉ๐–ก๐–จ๐–ฎ๐–ฆ๐–ฑ๐– ๐–ฅ๐–จ๐– โŒช โžฅ ๐—ก๐—”๐—ฆ๐—–๐—œ๐— ๐—˜๐—ก๐—ง๐—ข & ๐—œ๐—ก๐—œฬ๐—–๐—œ๐—ข ๐——๐—˜ ๐—–๐—”๐—ฅ๐—ฅ๐—˜๐—œ๐—ฅ๐—”

โ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธ
๐– ๐—‡๐–บ๐—๐—‚ฬ ๐–ฆ๐—‚๐—ˆ๐—๐–บ๐—‡๐—‡๐–บ ๐–ฏ๐—Ž๐–พ๐—‡๐—๐–พ ๐–ฏ๐—ˆ๐—‹๐—๐—‚๐—…๐—…๐–บ ๐–ฝ๐–พ ๐–ต๐–พ๐—…๐–บ๐—Œ๐–ผ๐—ˆ, ๐—ˆ๐—Ž ๐—Œ๐—‚๐—†๐—‰๐—…๐–พ๐—Œ๐—†๐–พ๐—‡๐—๐–พ ๐– ๐—‡๐–บ๐—๐—‚ฬ, ๐–ผ๐—Ž๐—ƒ๐—ˆ ๐—Œ๐—‚๐—€๐—‡๐—‚๐–ฟ๐—‚๐–ผ๐–บ๐–ฝ๐—ˆ ๐—๐–พ๐—† ๐–ฝ๐–พ ๐—ˆ๐—‹๐—‚๐—€๐–พ๐—† ๐—‚๐—‡๐–ฝ๐—‚ฬ๐—€๐–พ๐—‡๐–บ, ๐—‰๐—ˆ๐—‚๐—Œ ๐—Œ๐–พ๐—€๐—Ž๐—‡๐–ฝ๐—ˆ ๐–บ ๐—…๐–พ๐—‡๐–ฝ๐–บ, ๐–พ๐—Œ๐—Œ๐–พ ๐–พ๐—‹๐–บ ๐—ˆ ๐—‡๐—ˆ๐—†๐–พ ๐–ฝ๐–พ ๐—Ž๐—†๐–บ ๐—‚ฬ๐—‡๐–ฝ๐—‚๐–บ ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐—๐–พ๐—๐–พ ๐—ˆ ๐–ผ๐—ˆ๐—‹๐—‰๐—ˆ ๐—Š๐—Ž๐–พ๐—‚๐—†๐–บ๐–ฝ๐—ˆ, ๐–พ ๐–บ๐—‰๐—ˆฬ๐—Œ ๐—‚๐—Œ๐—Œ๐—ˆ ๐—Œ๐–พ ๐—๐—‹๐–บ๐—‡๐—Œ๐–ฟ๐—ˆ๐—‹๐—†๐—ˆ๐—Ž ๐–พ๐—† ๐–ฟ๐—…๐—ˆ๐—‹, ๐—†๐–บ๐—Œ ๐—๐–บ๐—†๐–ป๐–พฬ๐—† ๐—Œ๐—‚๐—€๐—‡๐—‚๐–ฟ๐—‚๐–ผ๐–บ ๐–ฝ๐—ˆ๐–ผ๐–พ ๐—๐—ˆ๐—“, ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐—‡๐—ˆ ๐–ผ๐–บ๐—Œ๐—ˆ ๐–ผ๐—ˆ๐—†๐–ป๐—‚๐—‡๐–บ ๐—†๐–บ๐—‚๐—Œ ๐–ผ๐—ˆ๐—† ๐—‡๐—ˆ๐—Œ๐—Œ๐–บ ๐–บ๐—‹๐—๐—‚๐—Œ๐—๐–บ. ๐–ญ๐–บ๐—Œ๐–ผ๐–พ๐—Ž ๐—‡๐—ˆ ๐–ฝ๐—‚๐–บ ๐Ÿฃ๐Ÿฆ ๐–ฝ๐–พ ๐—†๐–บ๐—‚๐—ˆ ๐–ฝ๐–พ ๐Ÿฃ๐Ÿซ๐Ÿช๐Ÿฅ, ๐–พ ๐—Œ๐–พ๐—Ž๐—Œ ๐—‰๐–บ๐—‚๐—Œ ๐—Œ๐–บฬƒ๐—ˆ ๐–ฌ๐–บ๐—‹๐—‚๐–ผ๐—๐–พ๐—…๐—ˆ ๐–ฏ๐—ˆ๐—‹๐—๐—‚๐—…๐—…๐–บ ๐–พ ๐–ค๐—‡๐—‹๐—‚๐—Š๐—Ž๐–พ ๐–ฏ๐—Ž๐–พ๐—‡๐—๐–พ. ๐–  ๐—†๐–พ๐—‘๐—‚๐–ผ๐–บ๐—‡๐–บ ๐–พฬ ๐–บ ๐–ผ๐–บ๐–ผฬง๐—Ž๐—…๐–บ ๐–ฝ๐–พ ๐–ฝ๐—Ž๐–บ๐—Œ ๐—‚๐—‹๐—†๐–บฬƒ๐—Œ: ๐–ฌ๐–บ๐—‹๐—‚๐–ผ๐—๐–พ๐—…๐—ˆ ๐–พ ๐–ฃ๐—‚๐–บ๐—‡๐–บ ๐–ฏ๐—Ž๐–พ๐—‡๐—๐–พ (๐—Œ๐—ˆฬ ๐—‰๐—ˆ๐—‹ ๐—‰๐–บ๐—‹๐—๐–พ ๐–ฝ๐–พ ๐—‰๐–บ๐—‚).

๐–  ๐–ผ๐–บ๐—‹๐—‹๐–พ๐—‚๐—‹๐–บ ๐–ฝ๐–พ ๐–บ๐—‹๐—๐—‚๐—Œ๐—๐–บ ๐–ผ๐—ˆ๐—†๐–พ๐–ผฬง๐—ˆ๐—Ž ๐–บ๐—ˆ๐—Œ ๐Ÿค ๐–บ๐—‡๐—ˆ๐—Œ, ๐—Š๐—Ž๐–บ๐—‡๐–ฝ๐—ˆ ๐—‰๐—ˆ๐—‹ ๐–ผ๐–บ๐—Œ๐—Ž๐–บ๐—…๐—‚๐–ฝ๐–บ๐–ฝ๐–พ ๐–พ๐—‡๐—๐—‹๐—ˆ๐—Ž ๐—‡๐—ˆ ๐—†๐–พ๐—‚๐—ˆ ๐–ฝ๐–บ ๐—€๐—‹๐–บ๐—๐–บ๐–ผฬง๐–บฬƒ๐—ˆ ๐–ฝ๐–พ ๐–ข๐—๐—‚๐—Š๐—Ž๐—‚๐—…๐—…๐–บ๐–ฝ๐–บ๐—Œ, ๐—Ž๐—† ๐—‰๐—‹๐—ˆ๐—€๐—‹๐–บ๐—†๐–บ ๐—‚๐—‡๐–ฟ๐–บ๐—‡๐—๐—‚๐—… ๐–ฝ๐–บ ๐–ณ๐–พ๐—…๐–พ๐—๐—‚๐—Œ๐–บ ๐—‡๐—ˆ ๐—Š๐—Ž๐–บ๐—… ๐—Œ๐—Ž๐–บ ๐—‚๐—‹๐—†๐–บฬƒ ๐–ฟ๐–บ๐—“๐—‚๐–บ ๐—‰๐–บ๐—‹๐—๐–พ. ๐–ฃ๐—Ž๐—‹๐–บ๐—‡๐—๐–พ ๐—ˆ ๐—‚๐—‡๐—๐–พ๐—‹๐—๐–บ๐—…๐—ˆ, ๐– ๐—‡๐–บ๐—๐—‚ฬ ๐—‰๐–พ๐—€๐—ˆ๐—Ž ๐—Ž๐—†๐–บ ๐–พ๐—Œ๐–ผ๐—ˆ๐—๐–บ ๐–ฝ๐–พ ๐–ผ๐–บ๐–ป๐–พ๐—…๐—ˆ ๐–พ ๐–ผ๐—ˆ๐—†๐–พ๐–ผฬง๐—ˆ๐—Ž ๐–บ ๐–ผ๐–บ๐—‡๐—๐–บ๐—‹ ๐–พ ๐–ฝ๐–บ๐—‡๐–ผฬง๐–บ๐—‹ ๐—‡๐–บ ๐–ฟ๐—‹๐–พ๐—‡๐—๐–พ ๐–ฝ๐—ˆ ๐–พ๐—Œ๐—‰๐–พ๐—…๐—๐—ˆ. ๐–ฎ ๐—‰๐—‹๐—ˆ๐–ฝ๐—Ž๐—๐—ˆ๐—‹ ๐–ฟ๐—‚๐–ผ๐—ˆ๐—Ž ๐—๐–บฬƒ๐—ˆ ๐–พ๐—‡๐–ผ๐–บ๐—‡๐—๐–บ๐–ฝ๐—ˆ ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐–ผ๐—ˆ๐—…๐—ˆ๐–ผ๐—ˆ๐—Ž ๐–พ๐—…๐–บ ๐—‡๐—ˆ ๐–พ๐—…๐–พ๐—‡๐–ผ๐—ˆ.

๐–ฅ๐—‚๐—…๐—๐–บ ๐–ฝ๐–พ ๐–ฌ๐–บ๐—‹๐—‚๐–บ ๐–ฝ๐–พ๐—… ๐–ข๐—ˆ๐—‡๐—Œ๐—Ž๐–พ๐—…๐—ˆ "๐–ฌ๐–บ๐—‹๐—‚๐–ผ๐—๐–พ๐—…๐—ˆ" ๐–ฏ๐—ˆ๐—‹๐—๐—‚๐—…๐—…๐–บ ๐–พ ๐–ฝ๐–พ ๐–ค๐—‡๐—‹๐—‚๐—Š๐—Ž๐–พ ๐–ฏ๐—Ž๐–พ๐—‡๐—๐–พ, ๐–พฬ ๐–บ ๐–ผ๐–บ๐–ผฬง๐—Ž๐—…๐–บ ๐–ฝ๐–พ ๐Ÿฅ ๐—‚๐—‹๐—†๐–บฬƒ๐—Œ, ๐–พ๐—‡๐—๐—‹๐–พ ๐–พ๐—…๐–พ๐—Œ ๐–บ ๐–บ๐—๐—‹๐—‚๐—“ ๐–ฌ๐–บ๐—‹๐—‚๐–ผ๐—๐–พ๐—…๐—ˆ ๐–ฏ๐—Ž๐–พ๐—‡๐—๐–พ ๐–พ ๐–ฃ๐—‚๐–บ๐—‡๐–บ ๐–ฏ๐—Ž๐–พ๐—‡๐—๐–พ ๐—‰๐—ˆ๐—‹ ๐—‰๐–บ๐—‹๐—๐–พ ๐–ฝ๐–พ ๐—‰๐–บ๐—‚. ๐– ๐—‡๐–บ๐—๐—‚ฬ ๐—๐–พฬ‚๐—† ๐–ผ๐—‚๐—‡๐–ผ๐—ˆ ๐—Œ๐—ˆ๐–ป๐—‹๐—‚๐—‡๐—๐—ˆ๐—Œ, ๐—Œ๐–พ๐—‡๐–ฝ๐—ˆ ๐—๐—‹๐–พฬ‚๐—Œ ๐–ฝ๐–บ ๐—Œ๐—Ž๐–บ ๐—‚๐—‹๐—†๐–บฬƒ ๐–ฌ๐–บ๐—‹๐—‚๐–ผ๐—๐–พ๐—…๐—ˆ ๐–พ ๐–ฝ๐—ˆ๐—‚๐—Œ ๐–ฝ๐–บ ๐—Œ๐—Ž๐–บ ๐—†๐–พ๐—‚๐–บ-๐—‚๐—‹๐—†๐–บฬƒ ๐–ฃ๐—‚๐–บ๐—‡๐–บ.