anahi
anahi

News

โ–  ๐€๐๐€๐‡๐ˆฬ / โŒฉ๐–ฃ๐–จ๐–ฒ๐–ข๐–ฎ๐–ฆ๐–ฑ๐– ๐–ฅ๐–จ๐– โŒช โžฅ ๐—œ๐—ก๐—˜๐—ฆ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—”๐——๐—ข, ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿฃ๐Ÿจ

โ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธ
โ€ข ๐ƒ๐€๐“๐€ ๐ƒ๐„ ๐‹๐€๐๐‚ฬง๐€๐Œ๐„๐๐“๐Ž: ๐Ÿข๐Ÿฅ/๐Ÿข๐Ÿจ/๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿฃ๐Ÿจ
โ€ข ๐†๐‘๐€๐•๐€๐ƒ๐Ž๐‘๐€: ๐–ด๐—‡๐—‚๐—๐–พ๐—‹๐—Œ๐–บ๐—… ๐–ฌ๐—Ž๐—Œ๐—‚๐–ผ
โ€ข ๐’๐ˆ๐๐†๐‹๐„๐’: "๐–ฑ๐—Ž๐—†๐–ป๐–บ", "๐–ก๐—ˆ๐—ˆ๐—† ๐–ข๐—๐–บ", "๐–ค๐—‹๐–พ๐—Œ", "๐– ๐—†๐—‡๐–พ๐—Œ๐—‚๐–บ".

๐–ฒ๐–พ๐—‘๐—๐—ˆ ๐–บฬ๐—…๐–ป๐—Ž๐—† ๐–ฝ๐–พ ๐–พ๐—Œ๐—๐—Žฬ๐–ฝ๐—‚๐—ˆ ๐–พ ๐—ˆ ๐—‰๐—‹๐—‚๐—†๐–พ๐—‚๐—‹๐—ˆ ๐–บ๐—‰๐—ˆฬ๐—Œ ๐—Ž๐—† ๐—๐—‚๐–บ๐—๐—ˆ ๐–ฝ๐–พ ๐Ÿฉ ๐–บ๐—‡๐—ˆ๐—Œ ๐—‰๐–บ๐—‹๐–บ ๐—Œ๐–พ ๐–ฝ๐–พ๐–ฝ๐—‚๐–ผ๐–บ๐—‹ ๐–บ๐—ˆ ๐–ผ๐–บ๐—Œ๐–บ๐—†๐–พ๐—‡๐—๐—ˆ ๐–พ ๐–ผ๐—ˆ๐—†๐—ˆ ๐—‰๐—‹๐—‚๐—†๐–พ๐—‚๐—‹๐–บ ๐–ฝ๐–บ๐—†๐–บ ๐–ฝ๐–พ ๐–ข๐—๐—‚๐–บ๐—‰๐–บ๐—Œ.

- ๐“๐‘๐€๐‚๐Š๐‹๐ˆ๐’๐“ โ†ด
๐Ÿข๐Ÿฃ. ๐–ค๐—Œ๐—๐–บฬ๐—‡ ๐– ๐—๐—‚ฬ
๐Ÿข๐Ÿค. ๐–ฉ๐—Ž๐—‡๐—๐—ˆ๐—Œ ๐–พ๐—‡ ๐—…๐–บ ๐–ฎ๐—Œ๐–ผ๐—Ž๐—‹๐—‚๐–ฝ๐–บ๐–ฝ
๐Ÿข๐Ÿฅ. ๐–ณ๐–พ๐—†๐–ป๐—…๐–บ๐—‡๐–ฝ๐—ˆ
๐Ÿข๐Ÿฆ. ๐–ฒ๐—‚๐–พ๐—†๐—‰๐—‹๐–พ ๐–ณ๐—Žฬ
๐Ÿข๐Ÿง. ๐–ฌ๐–พ ๐–ฃ๐–พ๐—Œ๐—‰๐—‚๐–ฝ๐—ˆ
๐Ÿข๐Ÿจ. ๐– ๐—‹๐–พ๐—‡๐–บ ๐–ธ ๐–ฒ๐—ˆ๐—…
๐Ÿข๐Ÿฉ. ๐–ฑ๐—Ž๐—†๐–ป๐–บ
๐Ÿข๐Ÿช. ๐–ก๐—ˆ๐—ˆ๐—† ๐–ข๐—๐–บ
๐Ÿข๐Ÿซ. ๐– ๐—†๐—‡๐–พ๐—Œ๐—‚๐–บ
๐Ÿฃ๐Ÿข. ๐–ซ๐–บ ๐–ฏ๐—Ž๐–พ๐—‹๐—๐–บ ๐–ฝ๐–พ ๐– ๐—…๐–ผ๐–บ๐—…
๐Ÿฃ๐Ÿฃ. ๐–ค๐—‹๐–พ๐—Œ
๐Ÿฃ๐Ÿค. ๐–จ๐—‡๐–พ๐—Œ๐—‰๐–พ๐—‹๐–บ๐–ฝ๐—ˆ