pennsource
pennsource

%AVATAR%

%LOGIN% %TIMESTAMP%

%COMMENT%

pennsource

10/15/19, 8:07 PM | 20 Views

𝗣𝗲𝗻𝗻 𝗕𝗮𝗱𝗴𝗹𝗲𝘆 →   Tahirih Justice Center's 22nd Annual Gala

  𝖧𝗈𝗆𝖾  𝖯𝖾𝗇𝗇 𝖡𝖺𝖽𝗀𝗅𝖾𝗒  𝖯𝗁𝗈𝗍𝗈 𝖦𝖺𝗅𝗅𝖾𝗋𝗒    ᴍᴇᴀᴅᴅ.ᴄᴏᴍ/ᴘᴇɴɴsᴏᴜʀᴄᴇ     𝖭𝖾𝗐𝗌𝖴𝗉𝖽𝖺𝗍𝖾 
═════════════════════════════════════════════════════════
𝖡𝖺𝖽𝗀𝗅𝖾𝗒 𝗐𝖺𝗌 𝖻𝗈𝗋𝗇 𝗂𝗇 𝖡𝖺𝗅𝗍𝗂𝗆𝗈𝗋𝖾, 𝖻𝗎𝗍 𝗀𝗋𝖾𝗐 𝗎𝗉 𝖻𝖾𝗍𝗐𝖾𝖾𝗇 𝖲𝖾𝖺𝗍𝗍𝗅𝖾 𝖺𝗇𝖽 𝖱𝗂𝖼𝗁𝗆𝗈𝗇𝖽, 𝖵𝗂𝗋𝗀𝗂𝗇𝗂𝖺.
𝖧𝖾 𝗐𝖺𝗌 𝖺𝖼𝗍𝗂𝗏𝖾𝗅𝗒 𝗂𝗇𝗏𝗈𝗅𝗏𝖾𝖽 𝗂𝗇 𝖲𝖾𝖺𝗍𝗅𝖾 𝖢𝗁𝗂𝗅𝖽𝗋𝖾𝗇'𝗌 𝖳𝗁𝖾𝖺𝗍𝖾𝗋 𝖺𝗇𝖽 𝗁𝗂𝗌 𝖽𝗎𝖻𝖻𝗂𝗇𝗀 𝗐𝗈𝗋𝗄,
𝗐𝗁𝗂𝖼𝗁 𝗆𝖺𝖽𝖾 𝗁𝗂𝗆 𝗆𝗈𝗏𝖾 𝗍𝗈 𝖫𝗈𝗌 𝖠𝗇𝗀𝖾𝗅𝖾𝗌 𝗍𝗈 𝗌𝗍𝖺𝗋𝗍 𝗁𝗂𝗌 𝖺𝖼𝗍𝗂𝗇𝗀 𝖼𝖺𝗋𝖾𝖾𝗋. 「𝚁𝙴𝙰𝙳+
╭━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╮
│     ᶰᵉᵗʷᵒʳᵏˢ   ☑    ┆   𝗍𝗐𝗂𝗍𝗍𝖾𝗋   ╽  𝗂𝗇𝗌𝗍𝖺𝗀𝗋𝖺𝗆  ╽  𝖿𝖺𝖼𝖾𝖻𝗈𝗈𝗄  ╽  𝗐𝗁𝗈𝗌𝖺𝗒   │
╰━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╯
© 𝟤𝟢𝟣𝟫 ᴄᴏᴘʏʀɪɢʜᴛ                 ᴘᴏsᴛᴇᴅ ʙʏ    𝙼𝚊𝚒𝚌𝚘𝚗 𝚆𝚊𝚕𝚕𝚊𝚌𝚎                  ᴏɴ 15 ⲟⲥⲧ, 2019.

Special