movies
movies

%AVATAR%

%LOGIN% %TIMESTAMP%

%COMMENT%

21 de julho de 2021 1 view

 ᴀʙᴏᴜᴛ ᴘʜᴏᴛᴏ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯┒
     Doutor Estranho Hong Kong Photocall 
┖⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 𝟸𝟶𝟷𝟼 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ᴍᴇɴᴜ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⎨     𝗙𝗜𝗟𝗠𝗘𝗦 𝗣𝗢𝗦𝗧𝗔𝗗𝗢𝗦        𝗡𝗢𝗧𝗜𝗖𝗜𝗔𝗦        𝗘𝗦𝗧𝗥𝗘𝗜𝗔𝗦 𝗗𝗢 𝗠𝗘𝗦        𝗖𝗢𝗡𝗧𝗘𝗨𝗗𝗢 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗔𝗧𝗜𝗩𝗢 𝗘𝗫𝗧𝗘𝗥𝗡𝗢    
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−⎬
                𝗕𝗘𝗠-𝗩𝗜𝗡𝗗𝗢𝗦!                                                              𝗗𝗢𝗨𝗧𝗢𝗥 𝗤𝗨𝗘𝗠?!                                              
𝖮 @𝗆𝗈𝗏𝗂𝖾𝗌 𝖾́ 𝗈 𝗎́𝗇𝗂𝖼𝗈, 𝗆𝖾𝗅𝗁𝗈𝗋 𝖾      𝑫𝒐𝒖𝒕𝒐𝒓 𝑬𝒔𝒕𝒓𝒂𝒏𝒉𝒐 𝖾́ 𝗎𝗆 𝖿𝗂𝗅𝗆𝖾 𝖽𝖾 𝟤𝟢𝟣𝟨 𝗉𝗋𝗈𝖽𝗎𝗓𝗂𝖽𝗈 𝗉𝖾𝗅𝖺 𝖬𝖺𝗋𝗏𝖾𝗅 𝖲𝗍𝗎𝖽𝗂𝗈𝗌 
𝗆𝖺𝗂𝗌 𝖼𝗈𝗆𝗉𝗅𝖾𝗍𝗈 𝗉𝗈𝗋𝗍𝖺𝗅 𝖽𝗈𝗌 ❛𝖿𝗂𝗅𝗆𝖾𝗌❜      𝗌𝖾𝗇𝖽𝗈 𝗈 𝟣𝟦º 𝖿𝗂𝗅𝗆𝖾 𝖽𝗈 𝖴𝗇𝗂𝗏𝖾𝗋𝗌𝗈 𝖢𝗂𝗇𝖾𝗆𝖺𝗍𝗈𝗀𝗋𝖺́𝖿𝗂𝖼𝗈 𝖬𝖺𝗋𝗏𝖾𝗅 𝖾 𝗈 𝗉𝗋𝗂𝗆𝖾𝗂𝗋𝗈 𝗅𝗈𝗇
𝖾𝗆 𝗀𝖾𝗋𝖺𝗅 𝖺𝗍𝗂𝗏𝗈 𝗇𝗈 𝗌𝗂𝗍𝖾. 𝖭𝖺𝗏𝖾𝗀𝗎𝖾        𝗀𝖺-𝗆𝖾𝗍𝗋𝖺𝗀𝖾𝗆 𝗌𝗈𝗅𝗈 𝖽𝗈 𝗉𝖾𝗋𝗌𝗈𝗇𝖺𝗀𝖾𝗆.  𝖥𝗈𝗂 𝗈 𝟣𝟣º 𝖿𝗂𝗅𝗆𝖾 𝖽𝖾 𝗆𝖺𝗂𝗈𝗋 𝖻𝗂𝗅𝗁𝖾𝗍𝖾𝗋𝗂𝖺
𝗉𝖾𝗅𝗈 𝖼𝗈𝗇𝗍𝖾𝗎́𝖽𝗈 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝗇𝗈 𝗇𝗈 𝗆𝖾𝗇𝗎       𝗇𝗈 𝖺𝗇𝗈 𝖽𝖾 𝗌𝖾𝗎 𝗅𝖺𝗇𝖼̧𝖺𝗆𝖾𝗇𝗍𝗈 𝖾 𝖿𝗈𝗂 𝗂𝗇𝖽𝗂𝖼𝖺𝖽𝗈 𝖺𝗈 𝖮𝗌𝖼𝖺𝗋 𝖽𝖾 𝖬𝖾𝗅𝗁𝗈𝗋𝖾𝗌 𝖤𝖿𝖾𝗂𝗍𝗈𝗌
𝖺𝖼𝗂𝗆𝖺 𝖾 𝗆𝖾𝗋𝗀𝗎𝗅𝗁𝖾 𝗇𝖾𝗌𝗌𝖾 𝗆𝗎𝗇𝖽𝗈        𝖵𝗂𝗌𝗎𝖺𝗂𝗌. 𝖠 𝗌𝗎𝖺 𝗌𝖾𝗊𝗎𝖾̂𝗇𝖼𝗂𝖺𝖣𝗈𝖼𝗍𝗈𝗋 𝖲𝗍𝗋𝖺𝗇𝗀𝖾 𝗂𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝖬𝗎𝗅𝗍𝗂𝗏𝖾𝗋𝗌𝖾 𝗈𝖿 𝖬𝖺𝖽𝗇𝖾𝗌𝗌,
𝖼𝗂𝗇𝖾𝗆𝖺𝗍𝗈𝗀𝗋𝖺́𝖿𝗂𝖼𝗈 𝖼𝗈𝗆 𝖺 𝗀𝖾𝗇𝗍𝖾!✨      𝖾𝗌𝗍𝖺́ 𝗉𝗋𝖾𝗏𝗂𝗌𝗍𝖺 𝗉𝖺𝗋𝖺 𝗌𝖾𝗋 𝗅𝖺𝗇𝖼̧𝖺𝖽𝖺 𝖾𝗆 𝟤𝟢𝟤𝟤    𝗦𝗔𝗜𝗕𝗔 𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗦𝗢𝗕𝗥𝗘 ✚  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ❤️ 𝖬𝖤𝖠𝖣𝖣𝖯𝖫𝖴𝖲𝖥𝖠𝖭┃𝖡𝗒: 𝒱𝒾𝒽   ɢᴀʟᴇʀɪᴀ ᴅᴇ ғᴏᴛᴏs        ғɪʟᴍᴇ ᴀɴᴛᴇʀɪᴏʀ   ┃👥 𝖠𝗎𝗍𝗈-𝖺𝖽𝖽 on!┃𝒃𝒂𝒄𝒌𝒆𝒗𝒆𝒓!
──────────────────◖𝐌 𝐎 𝐕 𝐈 𝐄 𝐒 — O ᴍᴇʟʜᴏʀ ᴇ ᴍᴀɪs ᴄᴏᴍᴘʟᴇᴛᴏ! ◗──────────────────

Special