zaynmalik
zaynmalik

badge

%AVATAR%

%LOGIN% %TIMESTAMP%

%COMMENT%

28 de julho de 2020 90 views

›  𝗯𝗲𝗺 𝗏𝗂𝗇𝖽𝗈𝗌 a 𝗌𝗎𝖺 𝗇𝗈𝗏𝖺 f̶o̶n̶t̶e̶ 𝖽𝖾 𝗂𝗇𝖿𝗈𝗋𝗆𝖺𝖼̧𝗈̃𝖾𝗌 𝖼𝗈𝗆𝗉𝗅𝖾𝗍𝖺 𝖼𝗈𝗆 𝖺𝗍𝗎𝖺𝗅𝗂𝗓𝖺𝖼̧𝗈̃𝖾𝗌  𝗌𝗈𝖻𝗋𝖾 𝐙𝐚𝐲𝐧 𝐌𝐚𝐥𝐢𝐤     
↪ 𝖠𝗊𝗎𝗂 𝖾́ 𝗎𝗆 𝖿𝖺𝗇𝗌𝗂𝗍𝖾 𝖾 𝗇𝖺̃𝗈 𝗍𝖾𝗆 𝖼𝗈𝗇𝖾𝗑𝗈̃𝖾𝗌 𝖼𝗈𝗆 𝗈 𝗉𝗋𝗈́𝗉𝗋𝗂𝗈 𝕫𝕒𝕪𝕟 𝗈𝗎 𝖼𝗈𝗆 𝗌𝗎𝖺 𝖺𝖽𝗆𝗂𝗇𝗂𝗌𝗍𝗋𝖺𝖼̧𝖺̃𝗈 ჻ 𝖺𝗎𝗍𝗈𝖺𝖽𝖽 𝗈𝗇
═════════════  •  •  •  • ─────── ╭━⥽ᵐᵉᶰᵘ .. ¦𝙂𝘼𝙇𝙀𝙍𝙄𝘼¦.. 𝐍𝐎𝐓𝐈𝐂𝐈𝐀𝐒 ¦.. 𝑫𝑰𝑺𝑪𝑶𝑮𝑹𝑨𝑭𝑰𝑨 ¦.. 𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓𝐎 ¦.. 𝙋𝙍𝙀𝙈𝙄𝙊𝙎 .. ¦  𝐌𝐀𝐆𝐀𝐙𝐈𝐍𝐄 .. ¦𝑬𝑵𝑻𝑹𝑬𝑽𝑰𝑺𝑻𝑨𝑺. ¦  𝑻𝑼𝑹𝑵𝑬𝑺¦.. 𝑴𝑼𝑺𝑰𝑪𝑨𝑺¦.. 𝑪𝑨𝑵𝑫𝑺 .  ═════════════
                                                                                                                                                                           
|       𝐙𝐚𝐢𝐧 𝐉𝐚𝐯𝐚𝐝𝐝 𝐌𝐚𝐥𝐢𝐤  • 𝟏𝟐 𝖽𝖾 𝑗𝑎𝑛𝑒𝑖𝑟𝑜 𝖽𝖾 𝟏𝟗𝟗𝟑 • 𝖾́ 𝗎𝗆 𝐜𝐚𝐧𝐭𝐨𝐫 𝖾 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜𝑟, 𝖻𝗋𝗂𝗍𝖺𝗇𝗂𝖼𝗈, 𝗊𝗎𝖾 𝗌𝖾 𝗍𝗈𝗋𝗇𝗈𝗎 𝖼𝗈𝗇𝗁𝖾𝖼𝗂𝖽𝗈 𝖺𝗈 𝗉𝖺𝗋𝗍𝗂𝖼𝗂𝗉𝖺𝗋 𝖽𝖺 𝖻𝖺𝗇𝖽𝖺 𝗈𝗇𝖾 𝖽𝗂𝗋𝖾𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇 ═════════ . 𝖩𝖺́ 𝖼𝗈𝗆 𝖼𝖺𝗋𝗋𝖾𝗂𝗋𝖺 𝗌𝗈𝗅𝗈, 𝖾𝗆 𝟤𝟢𝟣𝟨 𝗅𝖺𝗇𝖼̧𝗈𝗎 𝗈 𝗌𝖾𝗎 𝗉𝗋𝗂𝗆𝖾𝗂𝗋𝗈 𝖺𝗅𝖻𝗎𝗆 𝖬𝗂𝗇𝖽 𝗈𝖿 𝖬𝗂𝗇𝖾 ╰━ 𝖹𝖺𝗒𝗇 𝗌𝖾 𝗍𝗈𝗋𝗇𝗈𝗎 𝗇𝗈 𝗉𝗋𝗂𝗆𝖾𝗂𝗋𝗈 𝖺𝗋𝗍𝗂𝗌𝗍𝖺 𝖻𝗋𝗂𝗍𝖺̂𝗇𝗂𝖼𝗈 𝗆𝖺𝗌𝖼𝗎𝗅𝗂𝗇𝗈 𝖺 𝗌𝗈𝗅𝗈 𝖺 𝖼𝗈𝗇𝗌𝖾𝗀𝗎𝗂𝗋 𝗅𝗂𝖽𝖾𝗋𝖺𝗋 𝖺𝗌 𝗍𝖺𝖻𝖾𝗅𝖺𝗌 𝗆𝗎𝗌𝗂𝖼𝖺𝗂𝗌 𝖽𝖺 𝗂𝖳𝗎𝗇𝖾𝗌 𝖲𝗍𝗈𝗋𝖾 𝖾𝗆 𝗆𝖺𝗂𝗌 𝖽𝖾 𝟩𝟢 𝗉𝖺𝗂́𝗌𝖾𝗌 𓌚 • 𝖠𝗉𝗈́𝗌 𝗅𝖺𝗇𝖼̧𝗈𝗎 𝗈 𝗌𝖾𝗀𝗎𝗇𝖽𝗈 𝖺́𝗅𝖻𝗎𝗆⑊ ✚ 𝗆𝖺𝗂𝗌 •
                                                                                                                                                                               
✧ Links┋  𝚃𝚆𝙸𝚃𝚃𝙴𝚁 . 𝙵𝙰𝙲𝙴𝙱𝙾𝙾𝙺 . 𝚂𝙸𝚃𝙴 . 𝚈𝙾𝚄𝚃𝚄𝙱𝙴 . 𝙸𝙽𝚂𝚃𝙰𝙶𝚁𝙰𝙼 . 𝚂𝙿𝙾𝚃𝙸𝙵𝚈 . 𝚂𝙽𝙰𝙿𝙲𝙷𝙰𝚃 . 𝚃𝚄𝙼𝙱𝙻𝚁 
─ M̲O̲R̲E̲ ̲C̲O̲N̲T̲E̲N̲T̲。𝐭𝐞𝐥𝐞𝐯𝐢𝐬𝐚𝐨𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐚  • 𝗰𝘂𝗿𝗶𝗼𝘀𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀• 𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 • 𝐭𝐚𝐭𝐮𝐚𝐠𝐞𝐧𝐬𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐬   //   @𝐙𝐌| 𝖳𝖺𝗄𝖾 𝗆𝗒 𝗁𝖺𝗇𝖽, 𝗍𝖺𝗄𝖾 𝗆𝗒 𝗐𝗁𝗈𝗅𝖾 𝗅𝗂𝖿𝖾, 𝗍𝗈𝗈 𝖿𝗈𝗋 𝗂 𝖼𝖺𝗇´𝗍 𝗁𝖾𝗅𝗉 𝖿𝖺𝗅𝗅𝗂𝗇𝗀 𝗂𝗇 𝗅𝗈𝗏𝖾 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝗒𝗈𝗎 「  𝔽𝔸ℕ 𝗣𝗔𝗚𝗘
  ╓                                                                                                                                   
                               ®  meadd.com / zaynmalikⓧ ━━━━━┛

Special