xikers
xikers

%AVATAR%

%LOGIN% %TIMESTAMP%

%COMMENT%

30 de setembro de 2023 às 21:06 2 views

╸╸╸╸╸╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╮
━━━━━━━━━━━ 𝚂𝙾𝙱𝚁𝙴 𝙰 𝙵𝙾𝚃𝙾 ━━━━━━━━━━━                                                 ║© 𝔸𝕋𝕌𝔸𝕃𝕀ℤ𝔸𝔻𝕆  
 |  𝖡𝖾𝗁𝗂𝗇𝖽 𝟷𝗌𝗍 𝖬𝗂𝗇𝗂 𝖠𝗅𝖻𝗎𝗆 𝖼𝗈𝗇𝖼𝖾𝗉𝗍 𝗉𝗁𝗈𝗍𝗈𝗌  𝟐𝟎𝟚̲𝟛̲  |                                                  ║ 𝐏𝐎𝐑 𝖳𝖧𝖠𝖨𝖲 𝖡𝖱𝖠𝖹 ⎬
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ━━━━━━━━
𝖲𝖾𝗃𝖺𝗆 𝖡𝖾𝗆 𝖵𝗂𝗇𝖽𝗈𝗌 𝖺𝗈 𝗺𝗮𝗶𝗼𝗿 𝖾 𝗆𝖾𝗅𝗁𝗈𝗋 𝗉𝗈𝗋𝗍𝖺𝗅 𝖽𝖾𝖽𝗂𝖼𝖺𝖽𝗈 𝖺𝗈 𝗯𝗼𝘆𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽 𝑠𝑢𝑙-𝑐𝑜𝑟𝑒𝑎𝑛𝑜 𝐗𝐢𝐤𝐞𝐫𝐬 (싸이커스) ╮
|𝐗𝐢𝐤𝐞𝐫𝐬, 𝖺𝗇𝗍𝖾𝗌 𝖼𝗈𝗇𝗁𝖾𝖼𝗂𝖽𝗈 𝖼𝗈𝗆𝗈 𝗞𝗤 𝗙𝗲𝗹𝗹𝗮𝘇 𝟮, 𝖾́ 𝗎𝗆 𝖻𝗈𝗒𝗀𝗋𝗈𝗎𝗉 𝖼𝗈𝗆 𝟣𝟢 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗀𝗋𝖺𝗇𝗍𝖾𝗌 𝖽𝖺 𝕂ℚ 𝔼𝕟𝕥𝕖𝕣𝕥𝕒𝕚𝕟𝕞𝕖𝕟𝕥 |
|                                                                       |  ℂ𝕆ℕ𝕋𝔼𝕌́𝔻𝕆  |                                                                       | 
𝖧𝖨𝖲𝖳𝖮́𝖱𝖨𝖠𝐁𝐈𝐎𝐆𝐑𝐀𝐅𝐈𝐀𝔻𝕀𝕊ℂ𝕆𝔾ℝ𝔸𝔽𝕀𝔸𝖥𝖨𝖫𝖬𝖮𝖦𝖱𝖠𝖥𝖨𝖠𝐌𝐄𝐌𝐁𝐑𝐎𝐒𝕃𝕀𝔾ℍ𝕋𝕊𝕋𝕀ℂ𝕂𝖯𝖱𝖤𝖬𝖨𝖠𝖢̧𝖮̃𝖤𝖲
𝖱𝖤𝖣𝖤𝖲 𝖲𝖮𝖢𝖨𝖠𝖨𝖲𝐅𝐀𝐍𝐃𝐎𝐌𝕍𝕀𝔻𝔼𝕆𝔾ℝ𝔸𝔽𝕀𝔸𝖳𝖴𝖱𝖭𝖤̂𝖲 𝖮𝖥𝖨𝖢𝖨𝖠𝖨𝖲╱𝗦𝗮𝗶𝗯𝗮 𝗺𝗮𝗶𝘀 𝗌𝗈𝖻𝗋𝖾 𝗈 𝗀𝗋𝗎𝗉𝗈 𝗉𝖾𝗅𝗈𝗌 𝐥𝐢𝐧𝐤𝐬
╰┈┈┈┈┈..┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈..┈┈┈┈┈╯
𝖠𝖣𝖨𝖢𝖨𝖮𝖭𝖤 𝖠𝖮𝖲 𝖥𝖠𝖵𝖮𝖱𝖨𝖳𝖮𝖲 ! #𝐍𝐎𝐂𝐎𝐏𝐘! 𝖠 𝗌𝗎𝖺 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗶𝗿𝗮 𝕗𝕠𝕟𝕥𝕖 𝐚𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚 𝖽𝖾𝗌𝖽𝖾 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗼 𝖽𝖾 𝟐𝟎𝟐𝟐 📅
 𝖬𝗎𝗂𝗍𝗈 𝗈𝖻𝗋𝗂𝗀𝖺𝖽𝖺 𝗉𝗈𝗋 𝗌𝗎𝖺 𝗏𝗂𝗌𝗂𝗍𝖺! ⚠ 𝗔𝗹𝗹 𝗥𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 𝗥𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲𝗱 © ℂ𝕠𝕡𝕪𝕣𝕚𝕘𝕙𝕥 𝗺𝗱𝗱.𝗰𝗼𝗺/ 𝑥 𝑖 𝑘 𝑒 𝑟 𝑠 [̲̅b̲̅y̲̅:̲̅ ̲̅м̲̅є̲̅]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ÚLTIMO LANÇAMENTO ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
|  ❛𝖧𝗈𝗎𝗌𝖾 𝗈𝖿 𝖳𝗋𝗂𝖼𝗄𝗒 : 𝖧𝗈𝗐 𝗍𝗈 𝖯𝗅𝖺𝗒❜  𝟤𝗇𝖽 𝖬𝗂𝗇𝗂 𝖠𝗅𝖻𝗎𝗆 ➔ 𝗟𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻: 𝖲𝗉𝗈𝗍𝗂𝖿𝗒 | 𝖠𝗉𝗉𝗅𝖾 𝖬𝗎𝗌𝗂𝖼 | 𝖸𝗈𝗎𝗍𝗎𝖻𝖾 ╱𝗦𝗮𝗶𝗯𝗮  |
╰━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╯