xikers
xikers

%AVATAR%

%LOGIN% %TIMESTAMP%

%COMMENT%

30 de março de 2023 às 13:59 126 views Pinned photo

╸╸╸╸╸╸╸╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╮
    ━━━━ 𝚂𝙾𝙱𝚁𝙴 𝙰 𝙵𝙾𝚃𝙾 ━━━                                                                                            ║ © ℂ𝕆ℕ𝕋𝔼𝕌́𝔻𝕆
    |    𝙳𝙴𝙱𝚄𝚃 𝙾𝙵𝙸𝙲𝙸𝙰𝙻    |                                                                                             ║𝐏𝐎𝐑 𝖳𝖧𝖠𝖨𝖲 𝖡𝖱𝖠𝖹
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ━━━━━━━━
𝖧𝗈𝗃𝖾, 𝗈 𝗀𝗋𝗎𝗉𝗈 𝗋𝖾𝖺𝗅𝗂𝗓𝗈𝗎 𝗈 𝗌𝖾𝗎 𝗍𝖺̃𝗈 𝖾𝗌𝗉𝖾𝗋𝖺𝖽𝗈 𝖣𝖾𝖻𝗎𝗍, 𝖼𝗈𝗆 𝗈 𝗅𝖺𝗇𝖼̧𝖺𝗆𝖾𝗇𝗍𝗈 𝗈𝖿𝗂𝖼𝗂𝖺𝗅 𝖽𝗈 𝟣º 𝖬𝗂𝗇𝗂 𝖠𝗅𝖻𝗎𝗆 ❛𝗛𝗼𝘂𝘀𝗲 𝗼𝗳 𝗧𝗿𝗶𝗰𝗸𝘆 : 𝗗𝗼𝗼𝗿𝗯𝗲𝗹𝗹 𝗥𝗶𝗻𝗴𝗶𝗻𝗴❜ 𝖾 𝖼𝗈𝗆 𝗈 𝖬𝖵 𝖽𝖾 𝗎𝗆𝖺 𝖽𝖺𝗌 𝖿𝖺𝗂𝗑𝖺𝗌 𝗍𝗂́𝗍𝗎𝗅𝗈 ❛도깨비집 (𝗧𝗥𝗜𝗖𝗞𝗬 𝗛𝗢𝗨𝗦𝗘)❜. 𝗔𝗯𝗮𝗶𝘅𝗼 𝗏𝗈𝖼𝖾̂ 𝖺𝖼𝗈𝗆𝗉𝖺𝗇𝗁𝖺𝗋𝖺́ 𝗍𝗈𝖽𝖺𝗌 𝖺𝗌 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘤̧𝘰̃𝘦𝘴 𝗌𝗈𝖻𝗋𝖾 𝖾𝗌𝗍𝖾 𝖽𝗂𝖺 𝗍𝖺̃𝗈 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹 🖰
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 𝙳𝙴𝙱𝚄𝚃 𝙾𝙵𝙸𝙲𝙸𝙰𝙻 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

𝗟𝗮𝗻𝗰̧𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼⠆❛𝖧𝗈𝗎𝗌𝖾 𝗈𝖿 𝖳𝗋𝗂𝖼𝗄𝗒 : 𝖣𝗈𝗈𝗋𝖻𝖾𝗅𝗅 𝖱𝗂𝗇𝗀𝗂𝗇𝗀❜   𝖮𝗎𝖼̧𝖺 𝗈 𝗮́𝗹𝗯𝘂𝗺 𝖽𝗈 𝖷𝗂𝗄𝖾𝗋𝗌 𝗇𝖺𝗌 𝗉𝗅𝖺𝗍𝖺𝖿𝗈𝗋𝗆𝖺𝗌 𝖽𝖾 𝗌𝗍𝗋𝖾𝖺𝗆𝗂𝗇𝗀:
𝗗𝗮𝘁𝗮⠆𝟹𝟶.𝟶𝟹.𝟸𝟶𝟸𝟹                                                     𝐒𝐩𝐨𝐭𝐢𝐟𝐲 ┇ 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐞 𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜 ┇ 𝐃𝐞𝐞𝐳𝐞𝐫 ┇ 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞 𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜
𝗣𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰̧𝗮̃𝗼⠆𝖪𝖰 𝖤𝗇𝗍𝖾𝗋𝗍𝖺𝗂𝗇𝗆𝖾𝗇𝗍                                    𝖠𝗉𝗈𝗂𝖾 𝗍𝖺𝗆𝖻𝖾́𝗆 𝗇𝖺𝗌 𝗉𝗋𝗂𝗇𝖼𝗂𝗉𝖺𝗂𝗌 𝗉𝗅𝖺𝗍𝖺𝖿𝗈𝗋𝗆𝖺𝗌 𝖼𝗈𝗋𝖾𝖺𝗇𝖺𝗌:
𝗦𝗲𝗹𝗼⠆𝖪𝖰 𝖤𝗇𝗍𝖾𝗋𝗍𝖺𝗂𝗇𝗆𝖾𝗇𝗍                                              𝐌𝐞𝐥𝐨𝐧    ┇    𝐁𝐮𝐠𝐬    ┇    𝐆𝐞𝐧𝐢𝐞    ┇    𝐅𝐋𝐎     ┇     𝐕𝐢𝐛𝐞
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ━━━━━━━━
             𝑇𝑅𝐴𝐶𝐾𝐿𝐼𝑆𝑇                
             𝟎𝟏⠄𝖳𝗁𝖾 𝖳𝗋𝗂𝖼𝗄𝗒'𝗌 𝖲𝖾𝖼𝗋𝖾𝗍 🎜                      
             𝟎𝟐⠄𝖣𝗈𝗈𝗋𝖻𝖾𝗅𝗅 𝖱𝗂𝗇𝗀𝗂𝗇𝗀 🎜                          Xιkᥱrs(싸이커스) - '도깨비집 (Trιᥴkყ Hoᥙsᥱ)' Offιᥴιᥲᥣ MV
             𝟎𝟑⠄𝖳𝗋𝗂𝖼𝗄𝗒 𝖧𝗈𝗎𝗌𝖾 (도깨비집) 🎜               0:35 ━❍───────────────────────── -4:11
             𝟎𝟒⠄𝖣𝗒𝗇𝖺𝗆𝗂𝖼 (清亮 (청량)) 🎜                           ↻                                                            ↺     
             𝟎𝟓⠄𝖱𝗈𝖼𝗄𝗌𝗍𝖺𝗋 🎜
             𝟎𝟔⠄𝖷𝗂𝗄𝖾𝗒 🎜
             𝟎𝟕⠄𝖮𝗁 𝖬𝗒 𝖦𝗈𝗌𝗁 🎜
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ━━━━━━━ ╸╸╸╸╸╸╸╸╸
                                                                                                                    ⟪  𝗩𝗢𝗟𝗧𝗔𝗥 𝗔𝗢 𝗠𝗘𝗡𝗨 | 𝗜𝗡𝗜́𝗖𝗜𝗢 🏠

Special