xiikers
xiikers

%AVATAR%

%LOGIN% %TIMESTAMP%

%COMMENT%

26 de fevereiro de 2024 às 14:02 2 views

  싸이커스 ──────────── ⊱ 𝕡𝕙𝕠𝕥𝕠-𝕚𝕟𝕗𝕠
 𝗫𝗜𝗜𝗞𝗘𝗥𝗦   𝗥𝗢𝗖𝗞𝗦𝗧𝗔𝗥 ◇  𝟘𝟘/𝟘𝟘/𝟚𝟛  ━┙
┏━━━━━━ ━ ━ ━ ━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━ ━ ━ ━━━━━━━
 ╘ 𝖥𝖠𝖭𝗣𝗔𝗚𝗘  𝗦𝖾𝗃𝖺 𝗕𝖾𝗆 𝗏𝗂𝗇𝖽𝗈 𝖺𝗈 𝗌𝖾𝗎 𝗺𝗲𝗹𝗵𝗼𝗿 𝗉𝗈𝗋𝗍𝖺𝗅 𝗌𝗈𝖻𝗋𝖾 𝗈 𝖻𝗈𝗒𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽 𝗌𝗎𝗅-𝘤𝘰𝘳𝘦𝘢𝘯𝘰 𝘅𝗶𝗸𝗲𝗿𝘀 𝗇𝗈 𝗆𝖾𝖺𝖽𝖽!.
──────────────────────────────────────────────────────────────
╰━ #𝙼𝙴𝙼𝙱𝚁𝙾𝚂: 𝙼𝚒𝚗𝚓𝚊𝚎 • 𝕁𝕦𝕟𝕞𝕚𝕟 • 𝚂𝚞𝚖𝚒𝚗 • 𝕁𝕚𝕟𝕤𝕚𝕜 • 𝙷𝚢𝚞𝚗𝚠𝚘𝚘     𝗗𝗲𝗯𝘂𝘁: 𝗆𝖺𝗋/𝟐𝟎𝟐𝟑 ═════⥰
╸╸╸╸╸╸| 𝕁𝕦𝕟𝕘𝕙𝕠𝕠𝕟 • 𝚂𝚎𝚎𝚞𝚗 • 𝕐𝕦𝕛𝕦𝕟 • 𝙷𝚞𝚗𝚝𝚎𝚛 • 𝕐𝕖𝕔𝕙𝕒𝕟  ⎬ 𝗠/𝗩 𝗱𝗲 𝗗𝗲𝗯𝘂𝘁: 𝖳𝗋𝗂𝖼𝗄𝗒 𝖧𝗈𝗎𝗌𝖾 ┙
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━══════════════════⥰
                      ╰━  𝗫𝗜𝗜𝗞𝗘𝗥𝗦  𝖠𝗍𝗍 𝗉𝗈𝗋 𝗟𝗮𝗶𝘀, 𝕕𝕖𝕤𝕕𝕖 𝟤𝟢𝟮𝟯 ⋮▸ 𝑤𝑤𝑤.𝑚𝑒𝑎𝑑𝑑.𝑐𝑜𝑚/𝑥𝑖𝑖𝑘𝑒𝑟𝑠