williamsmaisie
Photos
News

┎━━━━ 𝐶𝑢𝑟𝑡𝑎𝑠-𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 ━┒

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┙@𝑴𝒂𝒊𝒔𝒊𝒆𝑾𝒊𝒍𝒍𝒊𝒂𝒎𝒔

⋄ ───── 𝟐𝟎𝟏𝟐
𝖳𝗁𝖾 𝖮𝗅𝗒𝗆𝗉𝗂𝖼 𝖳𝗂𝖼𝗄𝖾𝗍 𝖲𝖼𝖺𝗅𝗉𝖾𝗋 - 𝖲𝖼𝗋𝖺𝗀𝗀𝗅𝗒 𝖲𝗎𝖾

⋄ ───── 𝟐𝟎𝟏𝟑
𝖴𝗉 𝗈𝗇 𝗍𝗁𝖾 𝖱𝗈𝗈𝖿 - 𝖳𝗋𝗂𝗌𝗁

⋄ ───── 𝟐𝟎𝟏𝟖
𝖲𝗍𝖾𝖺𝗅𝗂𝗇𝗀 𝖲𝗂𝗅𝗏𝖾𝗋 - 𝖫𝖾𝗈𝗇𝗂𝖾
𝖢𝗈𝗋𝗏𝗂𝖽𝖺𝖾 - 𝖩𝖺𝗒