walkers
walkers

%AVATAR%

%LOGIN% %TIMESTAMP%

%COMMENT%

3 de abril de 2024 às 11:48 3 views

╭━━━🆃🆆🅳───────────── • ━╮
𝗦𝘁𝗶𝗹𝗹𝘀  𝟐𝟎𝟙𝟜 ⊰ 𝖲𝟢𝟧𝖷𝟢𝟣 - 𝖭𝗈 𝖲𝖺𝗇𝖼𝗍𝗎𝖺𝗋𝗒 |
╰  ╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╯
╭━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⊰ 𝕞𝕖𝕒𝕕𝕕.𝕔𝕠𝕞/𝐰𝐚𝐥𝐤𝐞𝐫𝐬 ───────────────
    𝖠𝗍𝗎𝖺𝗅𝗂𝗓𝖺𝗇𝖽𝗈: 𝗚𝗲𝗼𝗿𝗴𝗲 │𝖲𝖾𝗃𝖺𝗆 𝖻𝖾𝗆 𝗏𝗂𝗇𝖽𝗈𝗌 𝖺 𝗆𝖺𝗂𝗈𝗋 𝖾 𝗆𝖾𝗅𝗁𝗈𝗋 𝗋𝖾𝖿𝖾𝗋𝖾̂𝗇𝖼𝗂𝖺 𝖽𝖾 𝓣𝗵𝗲 𝓦𝗮𝗹𝗸𝗶𝗻𝗴 𝓓𝗲𝗮𝗱 𝗇𝗈 𝗆𝖾𝖺𝖽𝖽
 ⎨ ━━━━ 🅖 ━━━╯ ╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸ ╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝐓𝐖𝐃 𝖼𝗈𝗇𝗍𝖺 𝖺 𝕙𝕚𝕤𝕥𝕠́𝕣𝕚𝕒 𝖽𝖾 𝗎𝗆 𝗉𝖾𝗊𝗎𝖾𝗇𝗈 𝗀𝗋𝗎𝗉𝗈 𝖽𝖾 𝘀𝗼𝗯𝗿𝗲𝘃𝗶𝘃𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗇𝗎𝗆 𝗆𝗎𝗇𝖽𝗈 𝕡𝕠́𝕤-𝕒𝕡𝕠𝕔𝕒𝕝𝕚́𝕡𝕥𝕚𝕔𝕠 --━╮
 │𝖲𝗂𝗇𝗈𝗉𝗌𝖾 ━ 𝗢 𝗾𝘂𝗲 𝗲́ 𝗧𝗪𝗗? ▎𝗦𝗘𝗔𝗦𝗢𝗡𝗦 • [𝖲𝟢𝟣] [𝖲𝟢𝟤] [𝖲𝟢𝟥] [𝖲𝟢𝟦] [𝖲𝟢𝟧] [𝖲𝟢𝟨] [𝖲𝟢𝟩] [𝖲𝟢𝟪] [𝖲𝟢𝟫] [𝖲𝟣𝟢] [𝖲𝟣𝟣] |
┏━━━━🆃🆆🅳━━━━╰━━━━━━━━━━━━ 𝔸𝕤𝕤𝕚𝕤𝕥𝕒 𝖺̀ 𝗍𝗈𝖽𝖺𝗌 𝖺𝗌 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐝𝐚𝐬 𝖼𝗅𝗂𝖼𝖺𝗇𝖽𝗈 𝕒𝕢𝕦𝕚.
     𝗔 𝗦𝗘́𝗥𝗜𝗘 ␥ ℕ𝔸ℝℝ𝔸𝕋𝕀𝕍𝔸𝖬𝖠𝖱𝖪𝖤𝖳𝖨𝖭𝖦 ␥ 𝗥𝗘𝗖𝗘𝗣𝗖̧𝗔̃𝗢 ═════════════════════════════
⎝ 𝔼𝕃𝔼ℕℂ𝕆 ␥ 𝖠𝖴𝖣𝖨𝖤̂𝖭𝖢𝖨𝖠 ␥ 𝗖𝗥𝗜́𝗧𝗜𝗖𝗔𝗦𝔻𝕀𝕍𝔼ℝ𝕊𝕀𝔻𝔸𝔻𝔼⎬ • 𝖠 𝗌𝖾́𝗋𝗂𝖾 𝖿𝗈𝗂 𝖾𝗌𝗍𝗋𝖾𝖺𝖽𝖺 𝖾𝗆 𝟯𝟭 𝖽𝖾 𝖮𝗎𝗍 𝖽𝖾 𝟚𝟘𝟙𝟘
    ╸╸╸╸╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⊰ 𝖾 𝖼𝗁𝖾𝗀𝗈𝗎 𝖺𝗈 𝖿𝗂𝗆 𝖺𝗉𝗈́𝗌 𝟭𝟮 𝕒𝕟𝕠𝕤 𝖽𝖾 𝖾𝗑𝗂𝖻𝗂𝖼̧𝖺̃𝗈. ⎠
𝓣𝓦𝓓 𝗍𝖾𝗋𝖺́ 𝗏𝖺́𝗋𝗂𝖺𝗌 𝐬𝐞́𝐫𝐢𝐞𝐬 𝕕𝕖𝕣𝕚𝕧𝕒𝕕𝕒𝕤 𝗅𝖺𝗇𝖼̧𝖺𝖽𝖺𝗌 𝖾𝗆 𝟚𝟘𝟚𝟛. ⇙ ────────────────────────────
ℙ𝕣𝕠𝕛𝕖𝕥𝕠𝕤𝘁𝗮𝗹𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗱𝗲𝗮𝗱𝖿𝖾𝖺𝗋 𝗍𝗁𝖾 𝗐𝖺𝗅𝗄𝗂𝗇𝗀 𝖽𝖾𝖺𝖽 𝘁𝘄𝗱: 𝘄𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗯𝗲𝘆𝗼𝗻𝗱𝖽𝖺𝗋𝗒𝗅 𝖾 𝖼𝖺𝗋𝗈𝗅𝘁𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗼𝗳 𝘁𝘄𝗱
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🅦 🅐 🅛 🅚 🅔 🅡 🅢 ━━━━━━━━━━━━━
                                      ⊰ 𝐋𝐢𝐧𝐤𝐬 𝐎𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐢𝐬: 𝕋𝕨𝕚𝕥𝕥𝕖𝕣 𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸 𝕀𝕟𝕤𝕥𝕒𝕘𝕣𝕒𝕞 𝗦𝗵𝗼𝗽𝗽𝗶𝗻𝗴 𝕐𝕠𝕦𝕥𝕦𝕓𝕖
                                          ╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╮
                                         |𝕄𝔼𝔸𝔻𝔻/𝐖𝐀𝐋𝐊𝐄𝐑𝐒 | 𝖮 𝗆𝖾𝗅𝗁𝗈𝗋 𝗉𝗈𝗋𝗍𝖺𝗅 𝕕𝕖𝕕𝕚𝕔𝕒𝕕𝕠 𝖺 𝐬𝐞́𝐫𝐢𝐞 𝓣𝗵𝗲 𝓦𝗮𝗹𝗸𝗶𝗻𝗴 𝓓𝗲𝗮𝗱
                                      ━━━━━━━━━━-━━-━╯────────────🆃🆆🅳─────────────
                                       ⎨#𝟙 𝐦𝐞𝐚𝐝𝐝𝐟𝐚𝐧 𝕠𝕗𝕚𝕔𝕚𝕒𝕝 © 𝟮𝟬𝟚𝟛 ⊰ 𝖮𝖻𝗋𝗂𝗀𝖺𝖽𝗈 𝗉𝖾𝗅𝖺 𝗏𝗂𝗌𝗂𝗍𝖺 𝖾 𝗏𝗈𝗅𝗍𝖾 𝗌𝖾𝗆𝗉𝗋𝖾.(🅟🅞🅢🅣)