verivery
verivery

%AVATAR%

%LOGIN% %TIMESTAMP%

%COMMENT%

26 de julho de 2021 6 views

                                                   𝗩𝗔𝗥𝗜𝗢𝗨𝗦, 𝗘𝗡𝗘𝗥𝗚𝗘𝗧𝗜𝗖, 𝗥𝗘𝗔𝗟 & 𝗜𝗡𝗡𝗢𝗩𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡                                                    
     베리 베리      ᴜᴍ ʙᴏʏ ɢʀᴏᴜᴘ sᴜʟ-ᴄᴏʀᴇᴀɴᴏ ғᴏʀᴍᴀᴅᴏ ᴘᴇʟᴀ ᴊᴇʟʟʏғɪsʜ ᴇɴᴛᴇʀᴛᴀɪɴᴍᴇɴᴛ ᴇᴍ 𝟮𝟬𝟭𝟴    𝗩𝗘𝗥𝗜𝗩𝗘𝗥𝗬   
    𝗠𝗘𝗠𝗕𝗘𝗥𝗦       ᴅᴏɴɢʜᴇᴏɴ  |  ʜᴏʏᴏᴜɴɢ  |  ᴍɪɴᴄʜᴀɴ   |  ɢʏᴇʜʏᴇᴏɴ  |   ʏᴇᴏɴʜᴏ   |  ʏᴏɴɢsᴇᴜɴɢ  |   ᴋᴀɴɢᴍɪɴ   
- ╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸-

Special