thehungergames
thehungergames

badge

%AVATAR%

%LOGIN% %TIMESTAMP%

%COMMENT%

29 de julho de 2021 1 view

                              ╭ 𝑤𝑒𝑙𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑡𝑜 𝔪𝔢𝔞𝔡𝔡.𝔠𝔬𝔪/𝒕𝒉𝒆𝒉𝒖𝒏𝒈𝒆𝒓𝒈𝒂𝒎𝒆𝒔 ━  ᴘᴀɴᴇᴍ's ᴡᴏʀʟᴅ.╮
                              NAVEGUE                                            SINOPSE
                     ╔════════════════╗         𝗧𝗵𝗲 𝗛𝘂𝗻𝗴𝗲𝗿 𝗚𝗮𝗺𝗲𝘀 (𝐉𝐨𝐠𝐨𝐬 𝐕𝐨𝐫𝐚𝐳𝐞𝐬)
                        ᴛ ʜ ᴇ ʜ ᴜ ɴ ɢ ᴇ ʀ ɢ ᴀ ᴍ ᴇ ꜱ             𝖾́ 𝗎𝗆 𝗅𝗂𝗏𝗋𝗈 𝖽𝖾 𝖆𝖛𝖊𝖓𝖙𝖚𝖗𝖆, 𝖺𝖼̧𝖺̃𝗈 𝖽𝗂𝗌𝗍𝗈́𝗉𝗂𝖼𝗈 𝖾
                        ᴄ ᴀ ᴛ ᴄ  ʜ  ɪ  ɴ  ɢ  ꜰ  ɪ  ʀ  ᴇ             𝗉𝗈́𝗌-𝖺𝗉𝗈𝖼𝖺𝗅𝗂́𝗉𝗍𝗂𝖼𝗈 𝗉𝖺𝗋𝖺 𝗃𝗈𝗏𝖾𝗇𝗌 𝖾 𝖺𝖽𝗎𝗅𝗍𝗈𝗌
                        ᴍ   ᴏ  ᴄ   ᴋ  ɪ   ɴ  ɢ   ᴊ  ᴀ  ʏ              𝖾𝗌𝖼𝗋𝗂𝗍𝗈 𝗉𝖾𝗅𝖺 𝗇𝗈𝗋𝗍𝖾-𝖺𝗆𝖾𝗋𝗂𝖼𝖺𝗇𝖺 ˢᵘᶻᵃⁿᵉ ᶜᵒˡˡᶦⁿˢ
                     ╚════════════════╝            ﹝ᴀᴄᴇssᴇ ᴛᴏᴅᴏ ᴄᴏɴᴛᴇᴜᴅᴏ ᴀǫᴜɪ 
                                       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                                  ᴍ ᴇ ᴀ ᴅ ᴅ  / ᴛʜᴇʜᴜɴɢᴇʀɢᴀᴍᴇꜱ  ❆ ᴬⁿᵈ ᵐᵃʸ ᵗʰᵉ ᵒᵈᵈˢ ᵇᵉ ᵉᵛᵉʳ ⁱⁿ ʸᵒᵘʳ ᶠᵃᵛᵒʳ

Subscriptions with local payment methods

Unlimited photos

Subscribe to Meadd