strangerthings
strangerthings
Visitors

Today: 0
Week: 4
Total: 121,102

%AVATAR%

%LOGIN% %TIMESTAMP%

%COMMENT%

7 de junho de 2023 às 19:03 173 views

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
𝐒𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆𝐄𝐑𝚃𝙷𝙸𝙽𝙶𝚂  𝖠 𝖲𝖴𝖠 𝖬𝖠𝖨𝖮𝖱 ℝ𝔼𝔽𝔼ℝ𝔼̂ℕℂ𝕀𝔸 
 ────────────── 𝗆𝖾𝖺𝖽𝖽.𝖼𝗈𝗆/𝙨𝙩𝙧𝙖𝙣𝙜𝙚𝙧𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜𝙨 

━━━━━━━━━━━       𝑽𝒐𝒄𝒆̂ 𝖺𝖼𝖺𝖻𝖺 𝖽𝖾 𝖺𝖼𝖾𝗌𝗌𝖺𝗋 𝖺 𝐅𝐀𝐍ℙ𝔸𝔾𝔼 𝖽𝖾𝖽𝗂𝖼𝖺𝖽𝗈 𝖺 𝗌𝖾́𝗋𝗂𝖾 𝖽𝖾 𝗌𝗎𝖼𝖾𝗌𝗌𝗈 𝖽𝖺 𝙽𝙴𝚃𝙵𝙻𝙸𝚇
𝖺𝗍𝗎𝖺𝗅𝗂𝗓𝖺𝖽𝗈 𝗉𝗈𝗋: 𝐷𝑖𝑒𝑔𝑜 ⎬ ━━━━━━━━━━━━━━━━━═══════════════━━━━━━━━
 ┈━━━━━━━━┛━╮ 𝙸𝙽𝙸𝙲𝙸𝙾 ❱ 𝐆𝐀𝐋𝐄𝐑𝐈𝐀 𝐇𝐐 ❱ 𝙽𝙾𝚃𝙸𝙲𝙸𝙰𝚂 ❱ 𝐋𝐈𝐍𝐊𝐒 ❱ 𝙵𝙰𝚅𝙾𝚁𝙸𝚃𝙾𝚂 ❱ 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐄𝐔𝐃𝐎 
     𝐒𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆𝐄𝐑𝚃𝙷𝙸𝙽𝙶𝚂     │    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
✩ 𝐒𝚃 𝖾́ 𝗎𝗆𝖺 𝗌𝖾́𝗋𝗂𝖾 𝖽𝖾 𝗍𝖾𝗅𝖾𝗏𝗂𝗌𝖺̃𝗈 𝗏𝗂𝖺 𝗌𝗍𝗋𝖾𝖺𝗆𝗂𝗇𝗀 𝖾𝗌𝗍𝖺𝖽𝗎𝗇𝗂𝖽𝖾𝗇𝗌𝖾 𝖽𝗈𝗌 𝐠𝐞̂𝐧𝐞𝐫𝐨𝐬 𝖿𝗂𝖼𝖼̧𝖺̃𝗈 𝖼𝗂𝖾𝗇𝗍𝗂́𝖿𝗂𝖼𝖺, 𝗍𝖾𝗋𝗋𝗈𝗋, 𝗌𝗎𝗌𝗉𝖾𝗇𝗌𝖾 𝖾 𝚍𝚛𝚊𝚖𝚊 𝖺𝖽𝗈𝗅𝖾𝗌𝖼𝖾𝗇𝗍𝖾, 𝖼𝗋𝗂𝖺𝖽𝖺, 𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑎 𝖾 𝖽𝗂𝗋𝗂𝗀𝗂𝖽𝖺 𝗉𝖾𝗅𝗈𝗌 𝗂𝗋𝗆𝖺̃𝗈𝗌 𝐌𝐚𝐭𝐭 𝐞 𝐑𝐨𝐬𝐬 𝐃𝐮𝐟𝐟𝐞𝐫 𝗉𝖺𝗋𝖺 𝖺 𝗉𝗅𝖺𝗍𝖺𝖿𝗈𝗋𝗆𝖺 𝖭𝖾𝗍𝖿𝗅𝗂𝗑. 𝖮𝗌 𝗂𝗋𝗆𝖺̃𝗈𝗌 𝐷𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟, 𝑆𝘩𝑎𝑤𝑛 𝐿𝑒𝑣𝑦 𝑒 𝐷𝑎𝑛 𝐶𝑜𝘩𝑒𝑛 𝗌𝖺̃𝗈 𝗍𝖺𝗆𝖻𝖾́𝗆 𝗈𝗌 𝗉𝗋𝗈𝖽𝗎𝗍𝗈𝗋𝖾𝗌 𝖾𝗑𝖾𝖼𝗎𝗍𝗂𝗏𝗈𝗌.  ⧼ +𝐑𝐄𝐀𝐃 ═ ══════ ❱
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   𝐄𝐋𝐄𝐍𝐂𝐎 ━━━
𝐖𝐈𝐍𝐎𝐍𝐀 𝐑𝐘𝐃𝐄𝐑𝐃𝐀𝐕𝐈𝐃 𝐇𝐀𝐑𝐁𝐎𝐔𝐑𝐅𝐈𝐍𝐍 𝐖𝐎𝐋𝐅𝐇𝐀𝐑𝐃𝐌𝐈𝐋𝐋𝐈𝐄 𝐁𝐑𝐎𝐖𝐍𝐆𝐀𝐓𝐄𝐍 𝐌𝐀𝐓𝐀𝐑𝐀𝐙𝐙𝐎𝐂𝐀𝐋𝐄𝐁 𝐌𝐂𝐋𝐀𝐔𝐆𝐇𝐋𝐈𝐍 • 𝐍𝐎𝐀𝐇 𝐒𝐂𝐇𝐍𝐀𝐏𝐏 • 𝐍𝐀𝐓𝐀𝐋𝐈𝐀 𝐃𝐘𝐄𝐑𝐂𝐇𝐀𝐑𝐋𝐈𝐄 𝐇𝐄𝐀𝐓𝐎𝐍𝐉𝐎𝐄 𝐊𝐄𝐄𝐑𝐘  +𝗿𝗲𝗮𝗱
━━━━━🎬 𝚂𝙴𝙰𝚂𝙾𝙽𝚂 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
𝟭ª 𝗧𝗘𝗠𝗣𝗢𝗥𝗔𝗗𝗔 ⎰ 𝟸ª 𝚃𝙴𝙼𝙿𝙾𝚁𝙰𝙳𝙰 ⎰ 𝟯ª 𝗧𝗘𝗠𝗣𝗢𝗥𝗔𝗗𝗔 ⎰ 𝟺ª 𝚃𝙴𝙼𝙿𝙾𝚁𝙰𝙳𝙰 ⎰ 𝟱ª 𝗧𝗘𝗠𝗣𝗢𝗥𝗔𝗗𝗔  ━━━━━╯
═ ══════════════════════════════════════════════════════════════ 
𝖿𝗈𝗂 𝗎𝗆 𝖾𝗇𝗈𝗋𝗆𝖾 𝗉𝗋𝖺𝗓𝖾𝗋 𝗍𝖾𝗋  𝗍𝖾 𝗋𝖾𝖼𝖾𝖻𝗂𝖽𝗈 𝖺𝗊𝗎𝗂,  𝖾𝗌𝗉𝖾𝗋𝗈 𝗊𝗎𝖾 𝗍𝖾𝗇𝗁𝖺 𝗀𝗈𝗌𝗍𝖺𝖽𝗈  𝖽𝗈 𝖼𝗈𝗇𝗍𝖾𝗎́𝖽𝗈 ,   𝗏𝗈𝗅𝗍𝖾 𝗌𝖾𝗆𝗉𝗋𝖾 !
𝟚𝟘𝟚𝟛®𝖬𝖤𝖠𝖣𝖣/𝚂͟𝚃͟𝚁͟𝙰͟𝙽͟𝙶͟𝙴͟𝚁͟𝚃͟𝙷͟𝙸͟𝙽͟𝙶͟𝚂 ━ 𝖭ã𝗈 𝗌𝖺𝗂𝖺𝗆 𝗌𝖾𝗆 𝖺𝖽𝗂𝖼𝗂𝗈𝗇𝖺𝗋 𝖾 𝖼𝗈𝗆𝖾𝗇𝗍𝖺𝗋 - 𝗱𝗼𝗻'𝘁 𝗰𝗼𝗽𝘆 𝗮𝗻𝘆𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴. ᵖᵒˢᵗᵇʸ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ #𝙱𝙰𝙲𝙺𝙴𝚅𝙴𝚁 ━━━━━━