sobrenatural

%AVATAR%

%LOGIN% %TIMESTAMP%

%COMMENT%

11 de fevereiro de 2024 às 23:22 2 views

                              ━━━━━━━━━━━━━━━ 
╭━━━━━━━   𝗣𝗥𝗜𝗠𝗘𝗜𝗥𝗔 𝗧𝗘𝗠𝗣𝗢𝗥𝗔𝗗𝗔 ໑ 𝟚𝟘𝟘𝟝    
│ 𝐏𝐑𝐎𝐌𝐎𝐒𝐇𝐎𝐎𝐓┖════════════════════  
╰━━━━━━━                                                             
                                                                                                                ┏━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ │ 𝐅𝐎𝐓𝐎𝐒 │𝖭𝖮𝖳𝖨𝖢𝖨𝖠𝖲 │ 𝐃𝐄𝐒𝐓𝐀𝐐𝐔𝐄𝐒 
𝖯𝖮𝖱 𝗠𝗔𝗬𝗖𝗞  𝖯𝗈𝗋𝗍𝖺𝗅  𝕔𝕠𝕞𝕡𝕝𝕖𝕥𝕠  𝖽𝖾𝖽𝗂𝖼𝖺𝖽𝗈  𝖺 𝘀𝗲́𝗿𝗶𝗲  𝖽𝖾  𝕥𝕖𝕝𝕖𝕧𝕚𝕤𝕒̃𝕠 ┕━━━  ╰━━━━╰━━━━━━  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 𝔸𝕔𝕖𝕤𝕤𝕖 𝗈 𝕔𝕠𝕟𝕥𝕖𝕦𝕕𝕠 𝗋𝖾𝗉𝗅𝖾𝗍𝗈 𝖽𝖾 𝗂𝗇𝖿𝗈
[𝐑𝐄𝐂𝐄𝐏𝐂̧𝐀𝐎] 𝖠𝗏𝖺𝗅𝗂𝖺𝖼̧𝖺̃𝗈 𝖢𝗋𝗂𝗍𝗂𝖼𝖺 │  ℝ.𝕊𝕠𝕔𝕚𝕒𝕚𝕤 @𝖳𝗐𝗂𝗍𝗍𝖾𝗋@𝖨𝗇𝗌𝗍𝖺𝗀𝗋𝖺𝗆  ╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╯𝖨𝖭𝖨𝖢𝖨𝖮 ⎸𝗣𝗘𝗥𝗙𝗜𝗟 ⎸𝖯𝖤𝖱𝖲𝖮𝖭𝖠𝖦𝖤𝖭𝖲𝕐𝗧
𝔸𝔹𝕆𝕌𝕋│ 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐢𝐫𝐨 𝐞𝐩𝐢𝐬𝐨́𝐝𝐢𝐨: 13 𝖽𝖾 𝖲𝖾𝗍𝖾𝗆𝖻𝗋𝗈 𝖽𝖾 𝟤𝟢𝟢𝟧  𝐍º 𝐝𝐞 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐝𝐚𝐬: 𝟣𝟧  𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜̧𝐚̃𝐨: +𝟣𝟪│
━━━━━ 𝐄𝐋𝐄𝐍𝐂𝐎 𝐏𝐑𝐈𝐍𝐂𝐈𝐏𝐀𝐋 / 𝖱𝖤𝖢𝖮𝖱𝖱𝖤𝖭𝖳𝖤┏ [ 𝐑𝐄𝐂𝐄𝐏𝐂̧𝐀𝐎 ]┏ 𝖤𝖰𝖴𝖨𝖯𝖤 𝖳𝖤𝖢𝖭𝖨𝖢𝖠 ┏ 𝐏𝐑𝐄𝐌𝐈𝐎𝐒 ═══
𝕊𝕦𝕡𝕖𝕣𝕟𝕒𝕥𝕦𝕣𝕒𝕝 (𝗦𝗼𝗯𝗿𝗲𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹) 𝖾́ 𝗎𝗆𝖺  𝗌𝖾́𝗋𝗂𝖾 𝖽𝖾 𝕥𝕖𝕝𝕖𝕧𝕚𝕤𝕒̃𝕠 𝖽𝖾 𝗳𝗮𝗻𝘁𝗮𝘀𝗶𝗮 𝘀𝗼𝗺𝗯𝗿𝗶𝗮 𝖾 𝗎𝗋𝖻𝖺𝗇𝖺. 𝖠 𝗌𝖾́𝗋𝗂𝖾 𝗇𝖺𝗋𝗋𝖺
┕━ 𝖺 𝗁𝗂𝗌𝗍𝗈́𝗋𝗂𝖺 𝖽𝗈𝗌 𝗂𝗋𝗆𝖺̃𝗈𝗌 𝗪𝗶𝗻𝗰𝗵𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗊𝗎𝖾 𝖼𝖺𝖼̧𝖺𝗆 𝗱𝗲𝗺𝗼̂𝗻𝗶𝗼𝘀 [𝕤𝕒𝕚𝕓𝕒+] ━ 𝖮𝗇𝖽𝖾 𝔸𝕤𝕤𝕚𝕤𝕥𝕚𝕣 [𝐒𝐓𝐑𝐄𝐀𝐌𝐈𝐍𝐆]
 ╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸  𝐄𝐏𝐈𝐒𝐎𝐃𝐈𝐎𝐒 ␥ 𝖯𝖱𝖮𝖣𝖴𝖢̧𝖠𝖮 ¦
═══⥰  𝕋𝕖𝕞𝕡𝕠𝕣𝕒𝕕𝕒𝕤 [ 𝟣𝟤𝟥𝟦𝟧𝟨𝟩𝟪𝟵, 𝟣𝟢𝟣𝟣𝟣𝟤𝟣𝟥𝟣𝟦𝟣𝟧 ] ⌾ 𝕊𝕡𝕚𝕟-𝕆𝕗𝕗𝕤 - 𝖲𝖾́𝗋𝗂𝖾𝗌 𝖲𝗎𝖼𝖾𝗌𝗌𝗈𝗋𝖺𝗌
      ┕━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
       │𝐆𝐀𝐋𝐄𝐑𝐈𝐀 𝕆𝚁𝙶𝙰𝙽𝙸𝚉𝙰𝙳𝙰𝐏𝐇𝐎𝐓𝐎𝐒𝐇𝐎𝐎𝐓  ⎸𝖢𝖠𝖯𝖳𝖴𝖱𝖠𝖲  ⎸𝖱𝖤𝖵𝖨𝖲𝖳𝖠𝖲  ⎸𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓𝐎𝐒  ⎸𝖢𝖠𝖭𝖣𝖨𝖣𝖲 
       ─────────────────────────────────────────────────────────
   │ 𝖢𝖮𝖯𝖸𝖱𝖨𝖦𝖧𝖳  𝖺𝗅𝗅 𝗋𝗂𝗀𝗁𝗍𝗌 𝗋𝖾𝗌𝖾𝗋𝗏𝖾𝖽 © 𝟤𝟢𝟏𝟗 ⋮ 𝖼𝗈𝗉𝗂𝖺𝗌 𝕡𝕣𝕠𝕚𝕓𝕚𝕕𝕒𝕤  🅒🅡🅔🅓 
   ╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸