shinee
shinee

%AVATAR%

%LOGIN% %TIMESTAMP%

%COMMENT%

3 de março de 2021 194 views

═══════════════ 𝖬𝖤𝗔𝗗𝗗.𝖢𝖮𝖬/𝗦𝗛𝗜𝗡𝗘𝗘 ════════════════
 ⋮ 샤이니 𝖢𝖮𝖡𝖤𝖱𝖳𝖴𝖱𝖠 𝖢𝖮𝖬𝖯𝖫𝖤𝖳𝖠 𝖣𝖮 𝖠𝖫𝖡𝖴𝖬𝐃𝐎𝐍'𝐓 𝐂𝐀𝐋𝐋 𝐌𝐄⌡   𝟽𝚃𝙷 𝙰𝙻𝙱𝚄𝙼 +𝑰𝑵𝑭𝑶   𝟚𝟚.𝟎𝟐.𝟐𝟏
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
𝖥𝗂𝗇𝖺𝗅𝗆𝖾𝗇𝗍𝖾 𝖺𝗉𝗈́𝗌 𝗊𝗎𝖺𝗌𝖾 𝗍𝗋𝖾̂𝗌 𝖺𝗇𝗈𝗌 𝖽𝖾 𝗁𝗂𝖺𝗍𝗎𝗌 𝗈 𝖲𝖧𝖨𝖭𝖾𝖾 𝗅𝖺𝗇𝖼̧𝗈𝗎 𝗌𝖾𝗎 𝟩º 𝖥𝗎𝗅𝗅 𝖠𝗅𝖻𝗎𝗆 𝗂𝗇𝗍𝗂𝗍𝗎𝗅𝖺𝖽𝗈 '𝖣𝗈𝗇'𝗍 𝖢𝖺𝗅𝗅 𝖬𝖾' 𝗇𝗈 𝖽𝗂𝖺 𝟤𝟤 𝖽𝖾 𝖥𝖾𝗏𝖾𝗂𝗋𝖾𝗂𝗋𝗈 𝖽𝖾 𝟤𝟢𝟤𝟣 .𝖮 𝗍𝗂𝗍𝗅𝖾 𝖼𝗈𝗆𝗉𝗈𝗌𝗍𝖺 𝗉𝗈𝗋 𝖪𝖾𝗇𝗓𝗂𝖾 𝖾́ 𝖺𝖼𝗈𝗆𝗉𝖺𝗇𝗁𝖺𝖽𝗈 𝗉𝗈𝗋 𝗎𝗆 𝖾𝗌𝗍𝗂𝗅𝗈 𝗁𝗂𝗉-𝗁𝗈𝗉, 𝖺𝗌 𝖽𝖾𝗆𝖺𝗂𝗌 𝖿𝖺𝗂𝗑𝖺𝗌 𝖽𝗈 𝖺𝗅𝖻𝗎𝗆 𝗌𝖺̃𝗈 𝖼𝗈𝗆𝗉𝗈𝗌𝗍𝖺 𝗉𝗈𝗋 𝖾𝗌𝗍𝗂𝗅𝗈𝗌 𝖼𝗈𝗆𝗈 𝖱&𝖡, 𝗋𝖾𝗀𝗀𝖺𝖾 𝖾 𝗉𝗈𝗉 𝖻𝖺𝗅𝗅𝖺𝖽.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━𝗙𝗜𝗖𝗛𝗔-𝗧𝗘́𝗖𝗡𝗜𝗖𝗔━━━━━━━
𝖫𝖺𝗇𝖼̧𝖺𝗆𝖾𝗇𝗍𝗈: 𝟩 𝖿𝗎𝗅𝗅 𝖺𝗅𝖻𝗎𝗆 - 𝖣𝖮𝖭𝖳 𝖢𝖠𝖫𝖫 𝖬𝖤
𝖣𝗎𝗋𝖺𝖼̧𝖺̃𝗈: 𝟥𝟢𝗆 𝟥𝟣𝗌                                                           ❌📞 𝖢𝗈𝗇𝖿𝗂𝗋𝖺 𝗈 𝗆𝗏 𝐃𝐎𝐍'𝐓 𝐂𝐀𝐋𝐋 𝐌𝐄' 𝖮𝖥𝖨𝖢𝖨𝖠𝖫
𝖣𝖺𝗍𝖺 𝖽𝖾 𝗅𝖺𝗇𝖼̧𝖺𝗆𝖾𝗇𝗍𝗈: 𝟐𝟐/𝟎𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟏.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━𝗧𝗥𝗔𝗖𝗞-𝗟𝗜𝗦𝗧𝗜𝗡𝗚━━━━━━━
                       𝟏 . 𝖣𝗈𝗇'𝗍 𝖼𝖺𝗅𝗅 𝗆𝖾 𝗍𝗂𝗍𝗅𝖾 ⠀ ⠀ ⠀
                       𝟐. 𝖧𝖾𝖺𝗋𝗍 𝖠𝗍𝗍𝖺𝖼𝗄                                                               -𝑫𝑶𝑵'𝑻 𝑪𝑨𝑳𝑳 𝑴𝑬-⠀ ⠀
                       𝟑. 𝖬𝖺𝗋𝗋𝗒 𝖸𝗈𝗎                                                                             -𝑫𝑶𝑵'𝑻 𝑪𝑨𝑳𝑳 𝑴𝑬-⠀ ⠀ ⠀
                       𝟒. 𝖢ø𝖽𝖾                                                                     -𝑫𝑶𝑵'𝑻 𝑪𝑨𝑳𝑳 𝑴𝑬-⠀ ⠀ ⠀
                       𝟓. 𝖨 𝖱𝖾𝖺𝗅𝗅𝗒 𝖶𝖺𝗇𝗍 𝖸𝗈𝗎                                                          -𝑰 𝑫𝑶𝑵'𝑻 𝑲𝑵𝑶𝑾 𝒀𝑶𝑼- ⠀ ⠀ ⠀
                       𝟔. "𝖪𝗂𝗌𝗌 𝖪𝗂𝗌𝗌" ⠀ ⠀ ⠀                                           -𝑫𝑶𝑵'𝑻 𝐖𝐀𝐒𝐓𝐄 𝑴𝒀 𝑻𝑰𝑴𝑬-
                       𝟕. 𝖡𝗈𝖽𝗒 𝖱𝗁𝗒𝗍𝗁𝗆 ⠀ ⠀ ⠀
                       𝟖. 𝖠𝗍𝗍𝖾𝗇𝗍𝗂𝗈𝗇 ⠀ ⠀ ⠀
                       𝟗. 𝖪𝗂𝗇𝖽
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━𝗖𝗢𝗠𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 𝗦𝗧𝗔𝗚𝗘━━━━━━━
𝟐𝟓.𝟎𝟐   𝖬 𝖢𝖮𝖴𝖭𝖳𝖣𝖮𝖶𝖭 ⋮ 𝖽𝗈𝗇'𝗍 𝖼𝖺𝗅𝗅 𝗆𝖾 & 𝗁𝖾𝖺𝗋𝗍 𝖺𝗍𝗍𝖺𝖼𝗄                 ✧ 𝐏𝐑𝐄𝐌𝐈𝐎𝐒: 🏆 𝟏𝐬𝐭 𝐖𝐈𝐍+ 🇸🇭🇴🇼!🇨
𝟐𝟔.𝟎𝟐   𝖬𝖴𝖲𝖨𝖢 𝖡𝖠𝖭𝖪 ⋮ 𝗁𝖾𝖺𝗋𝗍 𝖺𝗍𝗍𝖺𝖼𝗄 & 𝖽𝗈𝗇'𝗍 𝖼𝖺𝗅𝗅 𝗆𝖾                                              🏆 𝟏𝐬𝐭 𝐖𝐈𝐍+ 𝖬𝖼𝗈𝗎𝗇𝗍𝖽𝗈𝗐𝗇
𝟐𝟕.𝟎𝟐   𝖬𝖴𝖲𝖨𝖢 𝖢𝖮𝖱𝖤 ⋮ 𝖽𝗈𝗇'𝗍 𝖼𝖺𝗅𝗅 𝗆𝖾 & 𝗄𝗂𝗇𝖽                                                           🏆 𝟏𝐬𝐭 𝐖𝐈𝐍+ 𝖬𝗎𝗌𝗂𝖼𝖢𝗈𝗋𝖾
𝟐𝟖.𝟎𝟐   𝖨𝖭𝖪𝖨𝖦𝖠𝖸𝖮 ⋮ 𝗁𝖾𝖺𝗋𝗍 𝖺𝗍𝗍𝖺𝖼𝗄 & 𝖽𝗈𝗇'𝗍 𝖼𝖺𝗅𝗅 𝗆𝖾                                                   🏆 𝟏𝐬𝐭 𝐖𝐈𝐍+ 𝖨𝗇𝗄𝗂𝗀𝖺𝗒𝗈
𝟎𝟒.𝟎𝟑   𝖬 𝖢𝖮𝖴𝖭𝖳𝖣𝖮𝖶𝖭 ⋮ 𝖽𝗈𝗇'𝗍 𝖼𝖺𝗅𝗅 𝗆𝖾 & 𝖼ø𝖽𝖾                                                   🏆 𝟏𝐬𝐭 𝐖𝐈𝐍+ 🇸🇭🇴🇼!🇨
𝟎𝟓.𝟎𝟑   𝖬𝖴𝖲𝖨𝖢 𝖡𝖠𝖭𝖪 ⋮ 𝖼ø𝖽𝖾 & 𝖽𝗈𝗇'𝗍 𝖼𝖺𝗅𝗅 𝗆𝖾                                                         🏆 𝟏𝐬𝐭 𝐖𝐈𝐍+ 𝖬𝖼𝗈𝗎𝗇𝗍𝖽𝗈𝗐𝗇
𝟎𝟔.𝟎𝟑   𝖬𝖴𝖲𝖨𝖢 𝖢𝖮𝖱𝖤 ⋮ 𝖽𝗈𝗇'𝗍 𝖼𝖺𝗅𝗅 𝗆𝖾 & 𝖼ø𝖽𝖾 
𝟎𝟕.𝟎𝟑   𝖨𝖭𝖪𝖨𝖦𝖠𝖸𝖮 ⋮ 𝖼ø𝖽𝖾 & 𝖽𝗈𝗇'𝗍 𝖼𝖺𝗅𝗅 𝗆𝖾
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━𝗩𝗜𝗗𝗘𝗢𝗚𝗥𝗔𝗙𝗜𝗔━━━━━━━
𝖣𝖺𝗇𝖼𝖾 𝖵𝖾𝗋𝗌𝗂𝗈𝗇 '𝖲𝖡𝖲 '🇭🇪🇷🇪
𝖡𝖤 𝖮𝖱𝖨𝖦𝖨𝖭𝖠𝖫' 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 '🇭🇪🇷🇪                                                 𝖬𝖴𝖲𝖨𝖢 𝖡𝖠𝖭𝖪' 𝖼𝗁𝗈𝗋𝖾𝗈 ⋮ 𝖽𝗈𝗇'𝗍 𝖼𝖺𝗅𝗅 𝗆𝖾 & 𝗁𝖾𝖺𝗋𝗍 𝖺𝗍𝗍𝖺𝖼𝗄
𝖡𝖤 𝖮𝖱𝖨𝖦𝖨𝖭𝖠𝖫' 𝗏𝗂𝖽𝖾𝗈 𝟦𝗄 '🇭🇪🇷🇪                                             𝖬𝖴𝖲𝖨𝖢 𝖢𝖮𝖱𝖤' 𝖿𝖺𝗇𝖼𝖺𝗆 ⋮  𝖽𝗈𝗇'𝗍 𝖼𝖺𝗅𝗅 𝗆𝖾 & 𝗁𝖾𝖺𝗋𝗍 𝖺𝗍𝗍𝖺𝖼𝗄
𝖩𝗂𝗇𝗋𝗈 𝖣𝖺𝗇𝖼𝖾 𝗏𝗂𝖽𝖾𝗈 '🇭🇪🇷🇪                                                     𝖨𝖭𝖪𝖸𝖦𝖠𝖸𝖮' 𝖿𝗎𝗅𝗅 𝖿𝖺𝗇𝖼𝖺𝗆 ⋮ 𝖽𝗈𝗇'𝗍 𝖼𝖺𝗅𝗅 𝗆𝖾 & 𝗁𝖾𝖺𝗋𝗍 𝖺𝗍𝗍𝖺𝖼𝗄
𝖬 𝖢𝖮𝖴𝖭𝖳𝖣𝖮𝖶𝖭 𝖿𝖺𝗇𝖼𝖺𝗆 '🇭🇪🇷🇪
𝖱𝖾𝖺𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇 𝗍𝗈 "𝖣𝗈𝗇𝗍 𝖢𝖺𝗅𝗅 𝗆𝖾" 𝖬𝖵 '🇭🇪🇷🇪
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━𝗧𝗘𝗔𝗦𝗘𝗥: 𝗧𝗜𝗠𝗘𝗧𝗔𝗕𝗟𝗘━━━━━━━
                       00 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ 𝗀𝗋𝗈𝗎𝗉                                     05 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ 𝗈𝗇𝖾𝗐 
                       01 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ 𝗀𝗋𝗈𝗎𝗉                                     05 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ 𝗈𝗇𝖾𝗐 
                       01 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ 𝗀𝗋𝗈𝗎𝗉                                     05 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ 𝗈𝗇𝖾𝗐
                       02 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ 𝗈𝗇𝖾𝗐                                      05 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ 𝗄𝖾𝗒 
                       02 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ 𝗈𝗇𝖾𝗐&𝗄𝖾𝗒                              05 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ 𝗄𝖾𝗒
                       02 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ 𝗈𝗇𝖾𝗐&𝗄𝖾𝗒                              05 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ 𝗄𝖾𝗒
                       02 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ 𝗈𝗇𝖾𝗐                                      05 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ 𝗈𝗇𝖾𝗐&𝗄𝖾𝗒 
                       02 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ 𝗈𝗇𝖾𝗐                                      06 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ 𝗍𝖺𝖾𝗆𝗂𝗇
                       02 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ 𝗄𝖾𝗒                                          06 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ 𝗍𝖺𝖾𝗆𝗂𝗇
                       02 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ 𝗄𝖾𝗒                                          06 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ 𝗍𝖺𝖾𝗆𝗂𝗇 
                       03 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ 𝗀𝗋𝗈𝗎𝗉                                      06 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ 𝗆𝗂𝗇𝗁𝗈
                       03 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ 𝗀𝗋𝗈𝗎𝗉                                      06 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ𝗆𝗂𝗇𝗁𝗈
                       03 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ 𝗆𝗂𝗇𝗁𝗈&𝗍𝖺𝖾𝗆𝗂𝗇                        05 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ onew 
                       03 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ 𝗆𝗂𝗇𝗁𝗈&𝗍𝖺𝖾𝗆𝗂𝗇                        06 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ 𝗆𝗂𝗇𝗁𝗈
                       03 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ 𝗆𝗂𝗇𝗁𝗈&𝗍𝖺𝖾𝗆𝗂𝗇                        06 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ 𝗆𝗂𝗇𝗁𝗈&𝗍𝖺𝖾𝗆𝗂𝗇 
                       03 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ 𝗍𝖺𝖾𝗆𝗂𝗇                                     07 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ 𝗀𝗋𝗈𝗎𝗉 
                       03 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ 𝗍𝖺𝖾𝗆𝗂𝗇                                     07 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ 𝗀𝗋𝗈𝗎𝗉 
                       03 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ 𝗆𝗂𝗇𝗁𝗈
                       03 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ 𝗆𝗂𝗇𝗁𝗈                                                  𝔻𝕆ℕ'𝕋
                       04 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ 𝗄𝖾𝗒                                                       ℂ𝔸𝕃𝕃
                       04 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ 𝗄𝖾𝗒                                                         𝕄𝔼
                       04 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ 𝗈𝗇𝖾𝗐 
                       04 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ 𝗈𝗇𝖾𝗐                                      00 𝗏𝗂𝖽𝖾𝗈 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 ᵜ 𝗀𝗋𝗈𝗎𝗉 
                       04 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ 𝗍𝖺𝖾𝗆𝗂𝗇                                    05 𝗏𝗂𝖽𝖾𝗈 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 ᵜ 𝗄𝖾𝗒  
                       04 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ 𝗍𝖺𝖾𝗆𝗂𝗇                                    06 𝗏𝗂𝖽𝖾𝗈 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 ᵜ 𝗍𝖺𝖾𝗆𝗂𝗇  
                       04 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ 𝗆𝗂𝗇𝗁𝗈                                     06 𝗏𝗂𝖽𝖾𝗈 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 ᵜ minho  
                       04 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ 𝗆𝗂𝗇𝗁𝗈                                     05 𝗏𝗂𝖽𝖾𝗈 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 ᵜ 𝗈𝗇𝖾𝗐 
                       04 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗆𝖺𝗀𝖾 ᵜ 𝗀𝗋𝗈𝗎𝗉                                     00 MV 𝗏𝗂𝖽𝖾𝗈 𝗍𝖾𝖺𝗌𝖾𝗋

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━𝗙𝗜𝗟𝗠𝗢𝗚𝗥𝗔𝗙𝗜𝗔━━━━━━━

                       𝖪𝗇𝗈𝗐𝗂𝗇𝗀 𝖡𝗋𝗈𝗌 𝖼𝗎𝗍  01 ་ 02 ་ 03 ་ 04                      𝖨𝖴 𝖯𝖠𝖫𝖤𝖳𝖤 - 𝖤𝗇𝗍𝗋𝖾𝗏𝗂𝗌𝗍𝖺 ་ 01             
                       R𝖾𝗍𝗎𝗋𝗇 𝗈𝖿 𝖲𝗎𝗉𝖾𝗋𝗆𝖺𝗇 𝖼𝗎𝗍 ་ 01                               𝖡𝗂𝗀 𝖢𝗈𝗆𝖾𝖽𝗒 𝖫𝖾𝖺𝗀𝗎𝖾 01
                       𝖲𝖧𝖨𝖭𝖾𝖾 𝖲𝗍𝖺𝗋𝗍-𝖴𝗉 𝖼𝗎𝗍 ་ 01                                      𝖲𝖧𝖨𝖭𝖾𝖾 𝖨𝖭𝖢.- Entrevista ་ 01
                       𝖯𝗋𝗈𝖻𝗅𝖾𝗆𝗌 𝖢𝗁𝗂𝗅𝖽 𝗂𝗇 𝖧𝗈𝗎𝗌𝖾 𝖼𝗎𝗍 01
                       𝖯𝖺𝗂𝗇𝖿𝗎𝗅 𝖣𝖺𝗍𝖾 𝖼𝗎𝗍 ་ 01
                       𝖩𝖾𝗌𝗌𝗂's 𝖲𝗎𝗉𝖾𝗋𝗏𝗂𝖾𝗐 ་ 01
                       𝖧𝖺𝗅𝗅𝗈𝟪𝟤 𝖼𝗎𝗍 ་ 01 ་ 02 | 𝖤𝗇𝗍𝗋𝖾𝗏𝗂𝗌𝗍𝖺 ་01
                       𝖫𝖺𝗐 𝗈𝖿 𝗍𝗁𝖾 𝖩𝗎𝗇𝗀𝗅𝖾 ་ 01 ་ 02
                       𝟣𝗍𝗁𝖾𝖪 𝖼𝗎𝗍 ་ 01
                       𝖲𝗉𝗈𝗂𝗅𝖾𝗋 𝖽𝖾 𝗅𝖺𝗇𝖼̧𝖺𝗆𝖾𝗇𝗍𝗈 𝗍𝗏𝖭 ་ 01
                       𝖯𝗋𝗂𝗌𝗂𝗈𝗇 𝖨𝗇𝗍𝖾𝗋𝗏𝗂𝖾𝗐 ་ 01
                       𝖤𝖷𝖢𝖫𝖴𝖲𝖨𝖵𝖤 𝖼𝗎𝗍 ་ 01
                       𝖥𝗂𝗇𝖺𝗅𝗅𝗒 𝖲𝖧𝖨𝖭𝖾𝖾'𝗌 𝖻𝖺𝖼𝗄 𝖼𝗎𝗍 ་ 01 
                       SHINee Inc - Entrevista ་ 01
                       𝖶𝗁𝖾𝗋𝖾 𝗂𝗌 𝗆𝗒 𝗁𝗈𝗆𝖾 𝖼𝗎𝗍 ་ 01

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 𝗔𝗥𝗧𝗜𝗚𝗢𝗦━━━━━━━
"𝖧𝗈𝗐 𝖪-𝖯𝗈𝗉 𝖦𝗋𝗈𝗎𝗉 𝖲𝗁𝗂𝗇𝖾𝖾 𝖲𝗍𝖺𝗇𝖽𝗌 𝖳𝗁𝖾 𝖳𝖾𝗌𝗍 𝗈𝖿 𝖳𝗂𝗆𝖾" +𝑹𝑶𝑳𝑳𝑰𝑵𝑮𝑺𝑻𝑶𝑵𝑬𝑺
"𝖲𝖧𝖨𝖭𝖤𝖤 𝖨𝖲 𝖡𝖠𝖢𝖪 — 𝖠𝖭𝖣 𝖨𝖳'𝖲 𝖡𝖤𝖤𝖭 '𝖠 𝖫𝖮𝖭𝖦 𝖳𝖨𝖬𝖤 𝖢𝖮𝖬𝖨𝖭𝖦" +𝑴𝑻𝑽
 "𝖲𝖧𝖨𝖭𝖾𝖾 𝖱𝖾𝗍𝗎𝗋𝗇 𝖳𝗈 𝖥𝗈𝗋𝗆 𝖶𝗂𝗍𝗁 ‘𝖣𝗈𝗇’𝗍 𝖢𝖺𝗅𝗅 𝖬𝖾’ 𝖢𝗈𝗆𝖾𝖻𝖺𝖼𝗄 𝖠𝗅𝖻𝗎𝗆: ‘𝖳𝗁𝖾𝗌𝖾 𝖠𝗋𝖾 𝖮𝗎𝗋 𝖭𝖺𝗍𝗎𝗋𝖺𝗅 𝖲𝖾𝗅𝗏𝖾𝗌" +𝑭𝑶𝑹𝑩𝑬𝑺.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━𝗡𝗔𝗩𝗘𝗥━━━━━━━
정규 𝟩집 기다리며 샤이니 명곡 플레이리스트 다시 듣자~ (𝖤𝗌𝗉𝖾𝗋𝖺𝗇𝖽𝗈 𝗉𝖾𝗅𝗈 𝟩º 𝖺́𝗅𝖻𝗎𝗆 𝖾 𝖾𝗌𝖼𝗎𝗍𝖾 𝖺 𝖿𝖺𝗆𝗈𝗌𝖺 𝗉𝗅𝖺𝗒𝗅𝗂𝗌𝗍 𝖽𝗈 𝖲𝖧𝖨𝖭𝖾𝖾)' 🇭🇪🇷🇪
샤이니 정규 𝟩집 타이틀 곡 ‘𝖣𝗈𝗇’𝗍 𝖢𝖺𝗅𝗅 𝖬𝖾’ 강렬한 변신 예고! 한계 없는 샤이니 음악𝖷퍼포먼스 선사! (‘𝖣𝗈𝗇 𝖣𝗈𝗇'𝗍 𝖢𝖺𝗅𝗅 𝖬𝖾’, 𝖺 𝗆𝗎́𝗌𝗂𝖼𝖺 𝗍𝗂𝗍𝗅𝖾 𝖽𝗈 𝟩º 𝖺́𝗅𝖻𝗎𝗆 𝖾𝗌𝗍𝗎́𝖽𝗂𝗈 𝖽𝗈 𝖲𝖧𝖨𝖭𝖾𝖾! 𝖲𝖧𝖨𝖭𝖾𝖾 𝖬𝗎𝗌𝗂𝖼 𝖷 𝖯𝖾𝗋𝖿𝗈𝗋𝗆𝖺𝗇𝖼𝖾 𝗌𝖾𝗆 𝗅𝗂𝗆𝗂𝗍𝖾𝗌!)' 🇭🇪🇷🇪
오늘(𝟣𝟧일)부터 매일 한 곡씩 샤이니 핫라인 통해 정규 𝟩집 수록곡 하이라이트 음원 공개 첫번째 곡 : 𝖧𝖾𝖺𝗋𝗍 𝖠𝗍𝗍𝖺𝖼𝗄. ( 𝖠 𝗉𝖺𝗋𝗍𝗂𝗋 𝖽𝖾 𝗁𝗈𝗃𝖾, 𝖽𝗂𝖺 𝟣𝟧, 𝗎𝗆𝖺 𝗆𝗎́𝗌𝗂𝖼𝖺 𝗍𝗈𝖽𝗈𝗌 𝗈𝗌 𝖽𝗂𝖺𝗌 𝖺𝗍𝗋𝖺𝗏𝖾́𝗌 𝖽𝖺 𝗅𝗂𝗇𝗁𝖺 𝖽𝗂𝗋𝖾𝗍𝖺 𝖽𝗈 𝖲𝖧𝖨𝖭𝖾𝖾  𝗋𝖾𝗏𝖾𝗅𝖺𝗇𝖽𝗈 𝗈𝗌 𝖽𝖾𝗌𝗍𝖺𝗊𝗎𝖾𝗌 𝖽𝗈 𝟩º 𝖺́𝗅𝖻𝗎𝗆 𝗋𝖾𝗀𝗎𝗅𝖺𝗋  𝖯𝗋𝗂𝗆𝖾𝗂𝗋𝖺 𝗆𝗎́𝗌𝗂𝖼𝖺: 𝖧𝖾𝖺𝗋𝗍 𝖠𝗍𝗍𝖺𝖼𝗄)' 🇭🇪🇷🇪
샤이니 덕질 중엔 "Don't Call Me" 방해금지 모드 (𝖬𝗈𝖽𝗈 𝖭𝖺̃𝗈 𝗉𝖾𝗋𝗍𝗎𝗋𝖻𝖾 "𝖣𝗈𝗇'𝗍 𝖢𝖺𝗅𝗅 𝖬𝖾") 🇭🇪🇷🇪
샤이니, ‘구해줘 홈즈’도 출연… 예능 총공 (𝖲𝖧𝖨𝖭𝖾𝖾 𝗍𝖺𝗆𝖻𝖾́𝗆 𝖺𝗉𝖺𝗋𝖾𝖼𝖾𝗎 𝖾𝗆 “𝖲𝖺𝗏𝖾 𝖬𝖾 𝖧𝗈𝗅𝗆𝖾𝗌”… 𝖤𝗇𝗍𝗋𝖾𝗍𝖾𝗇𝗂𝗆𝖾𝗇𝗍𝗈 𝖦𝖾𝗋𝖺𝗅) 🇭🇪🇷🇪
매일 한 곡씩 샤이니 핫라인 통해 정규 7집 수록곡 하이라이트 음원 공개 두번째 곡 : Attention. 𝖴𝗆𝖺 𝗆𝗎́𝗌𝗂𝖼𝖺 𝗍𝗈𝖽𝗈𝗌 𝗈𝗌 𝖽𝗂𝖺𝗌 𝖺𝗍𝗋𝖺𝗏𝖾́𝗌 𝖽𝖺 𝗅𝗂𝗇𝗁𝖺 𝖽𝗂𝗋𝖾𝗍𝖺 𝖽𝗈 𝖲𝖧𝖨𝖭𝖾𝖾 𝗋𝖾𝗏𝖾𝗅𝖺𝗇𝖽𝗈 𝗈𝗌 𝖽𝖾𝗌𝗍𝖺𝗊𝗎𝖾𝗌 𝖽𝗈 𝟩º 𝖺́𝗅𝖻𝗎𝗆 𝗋𝖾𝗀𝗎𝗅𝖺𝗋. 𝖲𝖾𝗀𝗎𝗇𝖽𝖺 𝗆𝗎́𝗌𝗂𝖼𝖺: 𝖠𝗍𝗍𝖾𝗇𝗍𝗂𝗈𝗇.🇭🇪🇷🇪
═════════════════════════════════════════════════════════════════
  𝗍𝗈𝖽𝖺𝗌 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗿𝗰𝗼𝗲𝘀 𝗌𝗈𝖻𝗋𝖾 𝗈 𝗯𝗼𝘆 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽 𝙎𝙃𝙄𝙉𝙚𝙚 𝗏𝗈𝖼𝖾̂ 𝗲𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮 𝖺𝗊𝗎𝗂!𝐒𝐇𝐈𝐍𝐄𝐄 ⋮ 𝗉𝗈𝗌𝗍:𝐦𝐞 • 𝗂𝗇𝗌𝗉: 𝕚𝕂

 

 

Special