rosalia
rosalia

%AVATAR%

%LOGIN% %TIMESTAMP%

%COMMENT%

21 de abril de 2024 às 20:11 12 views

❘❙❘❙❘❙❘❙❘❙❘❙❘❙❘❙❘❙❘❙❘❙❘❙❘❙❘❙❘❙❘❙❘❙❘❙❘❙❘❙❘❙ ∘ ══════════════════════════════════════════════ 
● 𝖶𝖤𝖫𝖢𝖮𝖬𝖤 𝖳𝖮 𝖬𝖸 𝖥𝖫𝖮𝖦 〔 𝕓𝕖𝕞 𝕧𝕚𝕟𝕕𝕠𝕤 𝖺𝗈 𝗉𝗈𝗋𝗍𝖺𝗅 𝖽𝖾𝖽𝗂𝖼𝖺𝖽𝗈 𝖺̀ 𝖼𝖺𝗇𝗍𝗈𝗋𝖺 𝖾 𝖼𝗈𝗆𝗉𝗈𝗌𝗂𝗍𝗈𝗋𝖺 𝖾𝗌𝗉𝖺𝗇𝗁𝗈𝗅𝖺 𝖱𝗈𝗌𝖺𝗅𝗂́𝖺 
உ𝐌𝐄𝐀𝐃𝐃𝐅𝐀𝐍/ℝ𝕆𝕊𝔸𝕃𝕀𝔸 ////////////////// ξ 𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒅𝒆𝒔𝒅𝒆 ┆ 𝟷𝟷 𝑑𝑒 𝟸𝟶𝟷𝟿 » 𝖠𝗍𝗎𝖺𝗅𝗂𝗓𝖺𝖽𝗈 𝗉𝗈𝗋: ᕈᥲᥙꙆo ᘎɩᥴtoɾ 
━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ 
◎ ᴀ́ʟʙᴜɴs ⥰━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 𝖫𝖮𝖲 𝖠́𝖭𝖦𝖤𝖫𝖤𝖲 ╎ 𝖤𝖫 𝖬𝖠𝖫 𝖰𝖴𝖤𝖱𝖤𝖱 ╎ 𝖬𝖮𝖳𝖮𝖬𝖠𝖬𝖨╎
𝖱𝗈𝗌𝖺𝗅𝗂́𝖺 𝖵𝗂𝗅𝖺 𝖳𝗈𝖻𝖾𝗅𝗅𝖺 𝖼𝗈𝗇𝗁𝖾𝖼𝗂𝖽𝖺 𝖼𝗈𝗆𝗈 ℛ𝑜𝓈𝒶𝓁𝒾́𝒶, 𝖾́ 𝗎𝗆𝖺 𝖼𝖺𝗇𝗍𝗈𝗋𝖺, 𝖼𝗈𝗆𝗉𝗈𝗌𝗂𝗍𝗈𝗋𝖺 𝖾 𝗉𝗋𝗈𝖽. 𝗆𝗎𝗌𝗂𝖼𝖺𝗅 𝖾𝗌𝗉𝖺𝗇𝗁𝗈𝗅𝖺.
║ 𝙱𝙸𝙾𝙶𝚁𝙰𝙵𝙸𝙰 ╱ 𝐂𝐀𝐑𝐑𝐄𝐈𝐑𝐀  ╱  𝙳𝙸𝚂𝙲𝙾𝙶𝚁𝙰𝙵𝙸𝙰  ╱  𝐑𝐄𝐅𝐄𝐑𝐄̂𝐍𝐂𝐈𝐀𝐒  ╱  𝚃𝚄𝚁𝙽𝙴̂𝚂  ╱  𝐏𝐑𝐄̂𝐌𝐈𝐎𝐒  ║  ✚ 
═════════════════════════════════════════════════════════════════
∘ 𝖳𝖾𝗇𝗁𝖺 𝗍𝗈𝖽𝖺𝗌 𝖺𝗌 𝗂𝗇𝖿𝗈𝗋𝗆𝖺𝖼̧𝗈̃𝖾𝗌 𝗌𝗈𝖻𝗋𝖾 𝖺 𝗏𝗂𝖽𝖺 𝖾 𝖼𝖺𝗋𝗋𝖾𝗂𝗋𝖺 𝖽𝖺 𝖼𝖺𝗇𝗍𝗈𝗋𝖺 ///////////// 𝖥𝖮𝖳𝖮𝖲 ∘ 𝖭𝖮𝖳𝖨𝖢𝖨𝖠𝖲 ∘ 𝖬𝖴́𝖲𝖢𝖨𝖠𝖲
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⎨ 𝐓𝐖𝐈𝐓𝐓𝐄𝐑  》 𝙵𝙰𝙲𝙴𝙱𝙾𝙾𝙺  》𝐈𝐍𝐒𝐓𝐀𝐆𝐑𝐀𝐌  》𝚈𝙾𝚄𝚃𝚄𝙱𝙴  ⎝   𝚂𝙾𝙻𝙾 𝙴𝙻 𝐀𝐌𝐎𝐑 𝙲𝙾𝙽 𝐀𝐌𝐎𝐑 𝚂𝙴 𝙿𝙰𝙶𝙰 ও 
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝖿𝗈𝗂 𝗎𝗆 𝖾𝗇𝗈𝗋𝗆𝖾 𝗉𝗋𝖺𝗓𝖾𝗋 𝗍𝖾𝗋 𝗍𝖾 𝗋𝖾𝖼𝖾𝖻𝗂𝖽𝗈 𝖺𝗊𝗎𝗂, 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗿𝗼 𝗊𝗎𝖾 𝗍𝖾𝗇𝗁𝖺 𝗀𝗈𝗌𝗍𝖺𝖽𝗈 𝖽𝗈 𝗇𝗈𝗌𝗌𝗈 𝖼𝗈𝗇𝗍𝖾𝗎́𝖽𝗈! 𝗏𝗈𝗅𝗍𝖾 𝗌𝖾𝗆𝗉𝗋𝖾 დ
ܟ 𝖬 𝖤 𝖠 𝖣 𝖣 𝖥 𝖠 𝖭 / 𝖱 𝖮 𝖲 𝖠 𝖫 𝖨 𝖠  ﹚𝗈 𝕞𝕒𝕚𝕠𝕣  𝖾 𝕞𝕒𝕚𝕤 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗼 𝗉𝗈𝗋𝗍𝖺𝗅 𝗙𝗔𝗡 𝗌𝗈𝖻𝗋𝖾 𝖺 𝚌𝚊𝚗𝚝𝚘𝚛𝚊 ╱ 𝐚𝐥𝐥𝖻𝗒 ∷
══════════════════════════════════════════════  ∘ ❘❙❘❙❘❙❘❙❘❙❘❙❘❙❘❙❘❙❘❙❘❙❘❙❘❙❘❙❘❙❘❙❘❙❘❙❘❙❘❙❘❙
                                                                                ⎨ 𝔸 𝕕𝕖 𝕒𝕝𝕗𝕒. 𝔹 𝕕𝕖 𝕓𝕣𝕒𝕧𝕒 ᛊ 𝐂𝐨𝐩𝐲𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭 © 𝟚𝟘𝟙𝟡╱𝟐𝟎𝟐𝟐 │
                                                                                ﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊﹊