pedro

%AVATAR%

%LOGIN% %TIMESTAMP%

%COMMENT%

14 de março de 2023 às 20:51 45 views

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
𝗕𝗲𝗺 𝗏𝗂𝗇𝖽𝗈 𝖺𝗈 𝗌𝖾𝗎 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐥 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝖽𝖾𝖽𝗂𝖼𝖺𝖽𝗈 𝖺𝗈 𝕒𝕥𝕠𝕣 𝓟𝗲𝗱𝗿𝗼 𝓟𝗮𝘀𝗰𝗮𝗹 𝗇𝗈 𝗌𝗂𝗍𝖾. 𝐴 𝒎𝒆𝒍𝒉𝒐𝒓 𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒. ═══════
𝗡𝗔𝗩𝗘𝗚𝗨𝗘 ❪❬ 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗢 | 𝖢𝖮𝖭𝖳𝖤𝖴𝖣𝖮 | 𝗚𝗔𝗟𝗘𝗥𝗜𝗔 | 𝖳𝖶𝖨𝖳𝖳𝖤𝖱 | 𝗜𝗡𝗦𝗧𝗔𝗚𝗥𝗔𝗠 | 𝖥𝖠𝖢𝖤𝖡𝖮𝖮𝖪 | 𝗜𝗠𝗗𝗕 │𝐏𝐎𝐑 𝙼𝙰𝚈𝙲𝙺
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┕═══════
 𝗝𝗼𝘀𝗲 ℙ𝗲𝗱𝗿𝗼 𝗕𝗮𝗹𝗺𝗮𝗰𝗲𝗱𝗮 𝓟𝗮𝘀𝗰𝗮𝗹 𝖾́  𝗎𝗆 𝕒𝕥𝕠𝕣  𝗰𝗵𝗶𝗹𝗲𝗻𝗼-𝑎𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑜,  𝗇𝖺𝗌𝖼𝗂𝖽𝗈 𝖾𝗆 𝟘𝟚𝖽𝖾 𝖺𝖻𝗋𝗂𝗅, 𝟷𝟿𝟽𝟻, ℂ𝕃 // ⳎⳎ.
𝗣𝗔𝗦𝗖𝗔𝗟 / 𝙱𝙸𝙾𝙶𝚁𝙰𝙵𝙸𝙰 / 𝐏𝐄𝐑𝐅𝐈𝐋 / 𝕍𝕀𝔻𝔸 / 𝐂𝐀𝐑𝐑𝐄𝐈𝐑𝐀 / 𝙿𝙴𝚂𝚂𝙾𝙰𝙻 / 𝐅𝐈𝐋𝐌𝐎𝐆𝐑𝐀𝐅𝐈𝐀 / ℙℝ𝔼̂𝕄𝕀𝕆  𝕊𝘌𝘙𝘐𝘌 𝟹𝟿
━━᚜ 𝗦𝖠𝖨𝖡𝖠 𝗠𝖠𝖨𝖲  𝖥𝖾𝗓 𝗌𝗎𝖺 𝗲𝘀𝘁𝗿𝗲́𝗶𝗮 𝖼𝗈𝗆𝗈 𝕒𝕥𝕠𝕣 𝖾𝗆 𝟏𝟗𝟗𝟔 𝗇𝖺 𝖼𝗎𝗋𝗍𝖺 𝘮𝘦𝘵𝘳𝘢𝘨𝘦𝘮 𝗕𝘂𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗕𝗿𝗶𝗱𝗴𝗲𝘀⎨𝗙𝗜𝗟𝗠𝗘 𝟚𝟛
━━━━━━━━━━━━┒━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
❭❭ 𝐆𝐀𝐋𝐄𝐑𝐈𝐀 𝕆𝚁𝙶𝙰𝙽𝙸𝚉𝙰𝙳𝙰 ╱ 𝖢𝗅𝗂𝗊𝗎𝖾 𝖾 𝗇𝖺𝗏𝖾𝗀𝗎𝖾: 𝗣𝗛𝗢𝗧𝗢𝗦𝗛𝗢𝗢𝗧𝗦 │ 𝖢𝖠𝖭𝖣𝖨𝖣𝖲 │ 𝗘𝗩𝗘𝗡𝗧𝗢𝗦 │ 𝖳𝖵 🅔 𝗙𝗜𝗟𝗠𝗘𝗦 │
─────────────────────────────────────────────────────────────────
 ‹ 𝙋𝙚𝙙𝙧𝙤 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑒𝑡𝑜𝑢 𝗢𝗯𝗲𝗿𝘆𝗻 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗲𝗹𝗹 𝑛𝑎 𝑠𝑒́𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑐𝑐̧𝑎̃𝑜, 𝗚𝗮𝗺𝗲 𝗼𝗳 𝗧𝗵𝗿𝗼𝗻𝗲𝘀  ━ 𝟘𝟜𝐓𝐄𝐌𝐏 / 𝟶𝟽𝐄𝐏𝐒 • 𝔾Ꮻ𝕋 
━━᚜ 𝓢͟𝐓͟𝐑͟𝐄͟𝐀͟𝐌͟𝐈͟𝐍͟𝐆 𝐍𝐄𝐓𝐅𝐋𝐈𝐗 | 𝖣𝖨𝖲𝖭𝖤𝖸+ | 𝐀𝐌𝐀𝐙𝐎𝐍 | 𝖦𝖫𝖮𝖡𝖮 𝖯𝖫𝖠𝖸 | 𝐇𝐁𝐎 𝐌𝐀𝐗 | 𝖲𝖳𝖠𝖱 +┇𝐀𝐏𝐏𝐋𝐄 𝐓𝐕 |
𝐏𝐑𝐎𝐉𝐄𝐂𝐓𝐒 ━᚜  𝓖𝗔𝗠𝗘 𝗢𝗙 𝓣𝗛𝗥𝗢𝗡𝗘𝗦 ╱ 𝓝𝗔𝗥𝗖𝗢𝗦 ╱ 𝓣𝗛𝗘 𝗠𝗔𝗡𝗗𝗔𝗟𝗢𝗥𝗜𝗔𝗡 ╱ 𝓣𝗛𝗘 𝗟𝗔𝗦𝗧 𝗢𝗙 𝗨𝗦 ┇𝕄𝗢𝗥𝗘 ✚
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⤥ 𝖿𝗈𝗂 𝗎𝗆 𝖾𝗇𝗈𝗋𝗆𝖾  𝗽𝗿𝗮𝘇𝗲𝗿 𝗍𝖾𝗋 𝗍𝖾 𝗿𝗲𝗰𝗲𝗯𝗶𝗱𝗼  𝖺𝗊𝗎𝗂, 𝖾𝗌𝗉𝖾𝗋𝗈 𝗊𝗎𝖾 𝗍𝖾𝗇𝗁𝖺 𝗴𝗼𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼  𝖽𝗈  𝖼𝗈𝗇𝗍𝖾𝗎́𝖽𝗈,   𝗏𝗈𝗅𝗍𝖾 𝗌𝖾𝗆𝗉𝗋𝖾!
𝗠𝗘𝗔𝗗𝗗𝖥𝖠𝖭.𝖢𝖮𝖬/𝗣𝗘𝗗𝗥𝗢 - 𝗖𝗼𝗽𝘆𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁 © 𝟤𝟢𝟮𝟯–𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲 ❭❘  𝔸𝗴𝗿𝗮𝗱𝗲𝗰̧𝗼 𝖺 𝗌𝗎𝖺 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒̂𝑛𝑐𝑖𝑎! ╱ ᵖᵒˢᵗᵇʸ • ᶜʳᵉ́ᵈ⎰𝓅.
─────────────────────────────────────────────────────────────────
𝓟𝗥𝗢𝗝𝗘𝗧𝗢 𝔸𝚃𝚄𝙰𝙻 ▩ 𝗦𝗲́𝗿𝗶𝗲, 𝕋𝐇𝐄 𝕃𝐀𝐒𝐓 𝐎𝐅 𝕌𝕊, 𝖼𝗈𝗆𝗈 𝓙𝐨𝐞𝐥 Γ 𝗣𝗿𝗼𝘁𝗮𝗴𝗼𝗻𝗶𝘀𝘁𝗮, 𝓣𝗲𝗺.𝟙
⎨𝖯𝗈́𝗌-𝖺𝗉𝗈𝖼𝖺𝗅𝗂́𝗉𝗍𝗂𝖼𝗈, 𝗗𝗿𝗮𝗺𝗮, 𝟫𝖾𝗉𝗂𝗌𝗈́𝖽𝗂𝗈𝗌, 𝗷𝗮𝗻𝗲𝗶𝗿𝗼 𝗱𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯, (𝗧𝗥𝗔𝗜𝗟𝗘𝗥, 𝖨𝖬𝖣𝖡, 𝗔𝗦𝗦𝗜𝗦𝗧𝗔) ⎬
╰━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╯