oneus
oneus

%AVATAR%

%LOGIN% %TIMESTAMP%

%COMMENT%

10 de fevereiro de 2021 13 views Pinned photo

                      𝐶𝑜𝑚𝑒𝑏𝑎𝑐𝑘                                                                          𝑇𝑟𝑎𝑐𝑘𝑙𝑖𝑠𝑡                                 
| 𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞    𝟷𝑠𝑡 𝐹𝑢𝑙𝑙 𝐴𝑙𝑏𝑢𝑚 ❛𝐷𝑒𝑣𝑖𝑙❜     |                  |           ꠱⯈ 𝐼𝑛𝑡𝑟𝑜 : 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑙 𝑖𝑠 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑎𝑖𝑙                   |
| 𝐄𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚​   𝑅𝐵𝑊 𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡  |                  |           ꠱⯈ 반박불가 (𝑁𝑜 𝑑𝑖𝑔𝑔𝑖𝑡𝑦)                             |
| 𝐋𝐚𝐧𝐜̧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨      𝟷𝟿.𝟶𝟷.𝟸𝟶𝟸𝟷        |                  |           ꠱⯈ 식은 음식 (𝐿𝑒𝑓𝑡𝑜𝑣𝑒𝑟)                               |
                                                                                |           ꠱⯈ 완벽하지 않아도 괜찮아 (𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑒)   |
                        𝑂𝑢𝑐̧𝑎 𝑜𝑛𝑙𝑖𝑛𝑒                                   |           ꠱⯈ 𝑌𝑜𝑢𝑡ℎ                                                        |
| 𝑆𝑝𝑜𝑡𝑖𝑓𝑦 🢝 𝐴𝑝𝑝𝑙𝑒 𝑀𝑢𝑠𝑖𝑐 🢝 𝑌𝑜𝑢𝑡𝑢𝑏𝑒 𝑀𝑢𝑠𝑖𝑐 |            |           ꠱⯈ 뿌셔 (𝐵𝐵𝑈𝑆𝑌𝐸𝑂)                                      |
                                                                                 |          ꠱⯈ 우리의 시간은 거꾸로 흐른다 (𝑅𝑒𝑤𝑖𝑛𝑑)  |
                               𝑃𝑙𝑎𝑦                                         |          ꠱⯈ 𝐿𝑖𝑜𝑛 𝐻𝑒𝑎𝑟𝑡                                                 |
|   𝐎𝐍𝐄𝐔𝐒 ❛반박불가 (𝑁𝑜 𝑑𝑖𝑔𝑔𝑖𝑡𝑦)❜ 𝑀𝑉  |           |          ꠱⯈ 𝑊ℎ𝑎𝑡 𝑦𝑜𝑢 𝑑𝑜𝑖𝑛𝑔?                                      |
                                                                                 |          ꠱⯈ 눈부시게 빛이 나던 그 날 (𝐼.𝑃.𝑈)             |
                                                                                     |          ꠱⯈ 𝑂𝑢𝑡𝑟𝑜 : 𝐶𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑢𝑠                           |
                                                                                                                                                                        

Special