nct
nct

%AVATAR%

%LOGIN% %TIMESTAMP%

%COMMENT%

29 de novembro de 2022 às 18:14 11 views

   ╭━━━━╮╭-━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╮
   )   𝐔𝐍𝐈𝐓𝐒   (    ) 𝖭𝖢𝖳 𝖴  𝟣𝟤𝟩  𝖣𝖱𝖤𝖠𝖬  ⎸𝟤𝟢𝟣𝟪  𝖶𝖠𝖸𝖵  ⎸𝟤𝟢𝟤𝟢  𝖧𝖮𝖫𝖫𝖸𝖶𝖮𝖮𝖣 (
   ╰━━━━╯╰-━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╯
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
𝗡𝗖𝗧 '엔시티' 𝖾́ 𝗎𝗆 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝗆𝖺𝗌𝖼𝗎𝗅𝗂𝗇𝗈 𝐬𝐮𝐥-𝐜𝐨𝐫𝐞𝐚𝐧𝐨 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 𝗉𝖾𝗅𝖺 𝗦𝗠 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁 𝖾𝗆 𝟤𝟢𝟣𝟨. 𝖲𝖾𝗎 𝑛𝑜𝑚𝑒 𝖾́
𝗎𝗆𝖺 𝑎𝑏𝑟𝑒𝑣𝑖𝑎𝑐̧𝑎̃𝑜 𝖽𝗈 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐭𝐨 𝖽𝖾 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐̧𝑎̃𝑜 𝖧𝖺𝗅𝗅𝗒𝗎 𝐍𝐞𝐨 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲. 𝖮 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑖𝑡𝑜 𝖽𝗈 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐨 𝖽𝖾 𝗍𝖾𝗋
𝐧𝐮́𝐦𝐞𝐫𝐨 𝗂𝗅𝗂𝗆𝗂𝗍𝖺𝖽𝗈 𝖽𝖾 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐫𝐨𝐬 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝖾𝗆 𝗏𝖺́𝗋𝗂𝖺𝗌 𝑠𝑢𝑏𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝖻𝖺𝗌𝖾𝖺𝖽𝖺𝗌 𝖾𝗆 𝐯𝐚́𝐫𝐢𝐚𝐬 𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝖽𝗈 𝐦𝐮𝐧𝐝𝐨
━━ 𝗗𝗘𝗕𝗨𝗧𝗦 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
𝑇ℎ𝑒 𝟽𝑡ℎ 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑒𝗙𝗶𝗿𝗲 𝗧𝗿𝘂𝗰𝗸𝐶ℎ𝑒𝑤𝑖𝑛𝑔 𝐺𝑢𝑚𝗕𝗹𝗮𝗰𝗸 𝗢𝗻 𝗕𝗹𝗮𝗰𝗸𝑇𝑎𝑘𝑒 𝑂𝑓𝑓𝗥𝗲𝘀𝗼𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲𝐻𝑜𝑡 𝑆𝑎𝑢𝑐𝑒𝗩𝗲𝗿 +
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗚𝗥𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦 ┈┈┈┈┈-
𝑇𝑎𝑒𝑖𝑙,  𝐉𝐨𝐡𝐧𝐧𝐲,  𝖳𝖺𝖾𝗒𝗈𝗇𝗀,  𝐘𝐮𝐭𝐚,  𝖪𝗎𝗇,  𝐃𝐨𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠,  𝑇𝑒𝑛,  𝐉𝐚𝐞𝐡𝐲𝐮𝐧,  𝖶𝗂𝗇𝗐𝗂𝗇,   𝐉𝐮𝐧𝐠𝐰𝐨𝐨,  𝐿𝑢𝑐𝑎𝑠,  𝐇𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐲
𝖦𝗋𝖺𝗇𝖽𝖾 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝖽𝗈𝗌 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜𝑠 𝖽𝗈 𝗡𝗖𝗧 𝖿𝖺𝗓𝗂𝖺𝗆 𝗉𝖺𝗋𝗍𝖾 𝖽𝗈 𝐒𝐌 𝐑𝐨𝐨𝐤𝐢𝐞𝐬𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝖽𝖾 𝐩𝐫𝐞́-𝐞𝐬𝐭𝐫𝐞𝐢𝐚 𝖽𝖾 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 𝖽𝖺 𝐒𝐌
𝐗𝐢𝐚𝐨𝐣𝐮𝐧,  𝖬𝖺𝗋𝗄,   𝐑𝐞𝐧𝐣𝐮𝐧,   𝐽𝑒𝑛𝑜𝐇𝐚𝐞𝐜𝐡𝐚𝐧,  𝖩𝖺𝖾𝗆𝗂𝗇,  𝐘𝐚𝐧𝐠𝐲𝐚𝐧𝐠,  𝑆ℎ𝑜𝑡𝑎𝑟𝑜,   𝐒𝐮𝐧𝐠𝐜𝐡𝐚𝐧,   𝖢𝗁𝖾𝗇𝗅𝖾,   𝐉𝐢𝐬𝐮𝐧𝐠.
𝖤𝗆 𝐛𝐫𝐞𝐯𝐞, 𝖺 𝗆𝖺𝗂𝗌 𝗇𝗈𝗏𝖺 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝖽𝗈 𝐍𝐂𝐓, 𝗇𝗈𝗏𝗈 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑠ℎ𝑜𝑤 𝖾𝗆 𝖻𝗎𝗌𝖼𝖺 𝖽𝗈𝗌 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝖽𝗈 𝐍𝐂𝐓 𝐻𝑜𝑙𝑙𝑦𝑤𝑜𝑜𝑑.
─────────────────────────────────────────────────────────────────
𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨́𝐫𝐢𝐚 • 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐚 • 𝐟𝐢𝐥𝐦𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐚 • 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐚 • 𝐩𝐫𝐞̂𝐦𝐢𝐨𝐬 • 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐚𝐬 • 𝐭𝐮𝐫𝐧𝐞𝐬 • 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐭 • 𝐜𝐮𝐫𝐢𝐨𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬
- ╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸-

 𝐆𝐀𝐋𝐄𝐑𝐈𝐀  •  𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬  ⎸𝖼𝗈𝗋𝖾𝗈𝗀𝗋𝖺𝖿𝗂𝖺𝗌  ⎸𝐥𝐞𝐭𝐫𝐚𝐬  ⎸𝗇𝖼𝗍𝗓𝖾𝗇  ⎸𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━𝐏𝐚́𝐠𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞𝐮́𝐝𝐨━━━