narutobr
narutobr
Visitors

Today: 6
Week: 280
Total: 35,133

badge badge badge badge

%AVATAR%

%LOGIN% %TIMESTAMP%

%COMMENT%

24 de janeiro de 2022 41 views

┏━━━━━ 𝕄𝗘𝗔𝗗𝗗/𝒩𝒜ℛ𝒰𝒯𝒪BR━━━━━━┓
  ═ɴᴀʀᴜᴛᴏʙʀ    ll   === • ᴍᴇᴀᴅᴅ ғᴀɴ #𝟙
ᴜ́ɴɪᴄᴀ ғᴏɴᴛᴇ sᴏʙʀᴇ ɴᴀʀᴜᴛᴏ ᴅᴏ ᴍᴇᴀᴅᴅ ≣ ナルト  ll ≣
(auto add Ligado) l ✛ᴄᴏɴᴛᴇᴜ́ᴅᴏ ɪɴᴛᴇʀɴᴏ ╗  ⋙ 
ll 𝕟𝕒𝕣𝕦𝕥𝕠 𝕔𝕝𝕒́𝕤𝕤𝕚𝕔𝕠 𝕠𝕟𝕝𝕚𝕟𝕖  ғɪʟᴍᴇs ~ postby //não copia 
ʜɪsᴛᴏ́ʀɪᴀ ᴅᴏ ɴᴀʀᴜᴛᴏ(#  七代目火影  ɴᴀʀᴜᴛᴏ sʜɪᴘᴘᴜᴅᴇɴ
copyring @  meaddfan  2020 - 2022   ナルト 

Special