movies
movies

%AVATAR%

%LOGIN% %TIMESTAMP%

%COMMENT%

20 de setembro de 2021 12 views

╭┨ ᴀʙᴏᴜᴛ ᴘʜᴏᴛᴏ ┠⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯╮
     Black Swan Nova York Premiére
╰⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯┨ 𝟸𝟶𝟷𝟶 ┠╯

╭━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╮
      𝐂𝐎𝐍𝐓𝐄𝐔𝐃𝐎 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐎        𝗙𝗜𝗟𝗠𝗘𝗦 𝗣𝗢𝗦𝗧𝗔𝗗𝗢𝗦        𝗨𝗟𝗧𝗜𝗠𝗔𝗦 𝗡𝗢𝗧𝗜𝗖𝗜𝗔𝗦        𝗘𝗦𝗧𝗥𝗘𝗜𝗔𝗦 𝗗𝗢 𝗠𝗘𝗦      
╰━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╯
  📍  𝗕𝗘𝗠-𝗩𝗜𝗡𝗗𝗢𝗦!                              🎬  𝗙𝗜𝗟𝗠𝗘-𝗧𝗘𝗠𝗔 𝗗𝗔 𝗩𝗘𝗭: 𝘾𝙄𝙎𝙉𝙀 𝙉𝙀𝙂𝙍𝙊                                              
𝖮 @𝗆𝗈𝗏𝗂𝖾𝗌 𝖾́ 𝗈 𝗎́𝗇𝗂𝖼𝗈, 𝗆𝖾𝗅𝗁𝗈𝗋 𝖾         𝖢𝗂𝗌𝗇𝖾 𝖭𝖾𝗀𝗋𝗈 (𝗈𝗎 𝖡𝗅𝖺𝖼𝗄 𝖲𝗐𝖺𝗇) 𝖾́ 𝗎𝗆 𝖿𝗂𝗅𝗆𝖾 𝖽𝖾 𝟤𝟢𝟣𝟢 𝖽𝖾𝗌𝖼𝗋𝗂𝗍𝗈 𝖼𝗈𝗆𝗈 𝗎𝗆 
𝗆𝖺𝗂𝗌 𝖼𝗈𝗆𝗉𝗅𝖾𝗍𝗈 𝗆𝖾𝖺𝖽𝖽 𝖽𝗈𝗌 𝖿𝗂𝗅𝗆𝖾𝗌       𝗌𝗎𝗌𝗉𝖾𝗇𝗌𝖾 𝗉𝗌𝗂𝖼𝗈𝗅𝗈́𝗀𝗂𝖼𝗈. 𝖤𝗅𝖾 𝗉𝗈𝖽𝖾 𝗌𝖾𝗋 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝗉𝗋𝖾𝗍𝖺𝖽𝗈 𝖼𝗈𝗆𝗈 𝗎𝗆𝖺 𝗆𝖾𝗍𝖺́𝖿𝗈𝗋𝖺 𝗇𝖺
𝖾𝗆 𝗀𝖾𝗋𝖺𝗅 𝖺𝗍𝗂𝗏𝗈 𝗇𝗈 𝗌𝗂𝗍𝖾. 𝖭𝖺𝗏𝖾𝗀𝗎𝖾        𝖻𝗎𝗌𝖼𝖺 𝖽𝖺 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝗂𝖼̧𝖺̃𝗈 𝖺𝗋𝗍𝗂́𝗌𝗍𝗂𝖼𝖺. 𝖱𝖾𝖼𝗈𝗇𝗁𝖾𝖼𝗂𝖽𝗈 𝖼𝗈𝗆𝗈 𝗎𝗆 𝖽𝗈𝗌 𝗆𝖾𝗅𝗁𝗈𝗋𝖾𝗌 𝖿𝗂𝗅𝗆𝖾𝗌
𝗉𝖾𝗅𝗈 𝖼𝗈𝗇𝗍𝖾𝗎́𝖽𝗈 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝗇𝗈 𝗇𝗈 𝗆𝖾𝗇𝗎    ⎨ 𝖽𝗈 𝗌𝖾́𝖼𝗎𝗅𝗈 𝖷𝖷𝖨, 𝗋𝖾𝖼𝖾𝖻𝖾𝗎 𝟤𝟧𝟩 𝗂𝗇𝖽𝗂𝖼𝖺𝖼̧𝗈̃𝖾𝗌 𝖾 𝟫𝟤 𝗏𝗂𝗍𝗈́𝗋𝗂𝖺𝗌 𝖺 𝖽𝗂𝗏𝖾𝗋𝗌𝗈𝗌 𝗉𝗋𝖾̂𝗆𝗂𝗈𝗌,
𝖺𝖼𝗂𝗆𝖺 𝖾 𝗆𝖾𝗋𝗀𝗎𝗅𝗁𝖾 𝗇𝖾𝗌𝗌𝖾 𝗆𝗎𝗇𝖽𝗈        𝗂𝗇𝖼𝗅𝗎𝗂𝗇𝖽𝗈 𝖼𝗂𝗇𝖼𝗈 𝗂𝗇𝖽𝗂𝖼𝖺𝖼̧𝗈̃𝖾𝗌 𝖺𝗈 𝖮𝗌𝖼𝖺𝗋, 𝗍𝖾𝗇𝖽𝗈 𝗀𝖺𝗇𝗁𝖺𝖽𝗈 𝗇𝖺 𝖼𝖺𝗍𝖾𝗀𝗈𝗋𝗂𝖺 𝖽𝖾
𝖼𝗂𝗇𝖾𝗆𝖺𝗍𝗈𝗀𝗋𝖺́𝖿𝗂𝖼𝗈 𝖼𝗈𝗆 𝖺 𝗀𝖾𝗇𝗍𝖾!✨      𝗆𝖾𝗅𝗁𝗈𝗋 𝖺𝗍𝗋𝗂𝗓 (𝖭𝖺𝗍𝖺𝗅𝗂𝖾 𝖯𝗈𝗋𝗍𝗆𝖺𝗇).      𝗦𝗔𝗜𝗕𝗔 𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗦𝗢𝗕𝗥𝗘 ✚  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 💙 𝖬𝖤𝖠𝖣𝖣𝖯𝖫𝖴𝖲𝖥𝖠𝖭┃b𝗒 𝒱𝒾𝒽┃   ғɪʟᴍᴇ ᴀɴᴛᴇʀɪᴏʀ     ᴅᴇsᴛᴀǫᴜᴇs ɴᴏ sɪᴛᴇ   ┃👥 𝖠𝗎𝗍𝗈-𝖺𝖽𝖽 on!┃𝒃𝒂𝒄𝒌𝒆𝒗𝒆𝒓!
──────────────────◖𝐌 𝐎 𝐕 𝐈 𝐄 𝐒 — O ᴍᴇʟʜᴏʀ ᴇ ᴍᴀɪs ᴄᴏᴍᴘʟᴇᴛᴏ! ◗──────────────────

 

Special