mengo
mengo

%AVATAR%

%LOGIN% %TIMESTAMP%

%COMMENT%

2 de dezembro de 2019 29 views

 

ᴄ ʟ ᴜ ʙ ᴇ  ᴅ ᴇ  ʀ ᴇ ɢ ᴀ ᴛ ᴀ s  ᴅ ᴏ  ғ ʟ ᴀ ᴍ ᴇ ɴ ɢ ᴏ

ʙʀᴜɴᴏ ʜᴇɴʀɪǫᴜᴇ

ᴏ ᴍᴇʟʜᴏʀ ᴊᴏɢᴀᴅᴏʀ ᴅᴀ ʟɪʙᴇʀᴛᴀᴅᴏʀᴇs ᴅᴇᴛᴏɴᴏᴜ ᴅᴇғᴇsᴀs ᴀᴅᴠᴇʀsᴀʀɪᴀs.

 ʟɪɴᴋs ᴏғɪᴄɪᴀɪs:  sɪᴛᴇ × ɪɴsᴛᴀɢʀᴀᴍ × ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ × ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ × ᴛɪᴋᴛᴏᴋ 

_______________________________________________________________________

ғᴏᴛᴏ: @ʟɪʙᴇʀᴛᴀᴅᴏʀᴇsʙʀ

        ᴡ  ᴡ  ᴡ .  ᴍ  ᴇ  ᴀ  ᴅ  ᴅ .  ᴄ  ᴏ  ᴍ  /  ᴍ  ᴇ  ɴ  ɢ  ᴏ

 

 

 

 

 

 

 

 

Special