mcadams
mcadams

%AVATAR%

%LOGIN% %TIMESTAMP%

%COMMENT%

há 2 horas 6 views

════════════════════════════ ✿  •  ✿ ══════════════════════════════
#𝐑𝐌 ❭❱ 𝖲𝖾𝗃𝖺𝗆 𝖻𝖾𝗆 𝗏𝗂𝗇𝖽𝗈𝗌 𝖺𝗈 𝗌𝖾𝗎 𝗆𝖺𝗂𝗈𝗋 𝗉𝗈𝗋𝗍𝖺𝗅 𝖽𝖾𝖽𝗂𝖼𝖺𝖽𝗈 𝖺 𝖺𝗍𝗋𝗂𝗓 𝖾 𝖾𝗌𝗍𝗋𝖾𝗅𝖺 𝖼𝖺𝗇𝖺𝖽𝖾𝗇𝗌𝖾  𝖱𝖺𝖼𝗁𝖾𝗅 𝖠𝗇𝗇𝖾 𝖬𝖼𝖠𝖽𝖺𝗆𝗌
𝖺𝗊𝗎𝗂 𝗏𝗈𝖼𝖾̂ 𝖾𝗇𝖼𝗈𝗇𝗍𝗋𝖺 𝗈 𝗆𝖺𝗂𝗈𝗋 𝖾 𝗆𝖺𝗂𝗌 𝖼𝗈𝗆𝗉𝗅𝖾𝗍𝗈 𝖺𝖼𝖾𝗋𝗏𝗈 𝖽𝖾 𝗂𝗇𝖿𝗈𝗋𝗆𝖺𝖼̧𝗈̃𝖾𝗌 𝗌𝗈𝖻𝗋𝖾 𝖺 𝖺𝗍𝗋𝗂𝗓 𝖱𝖺𝖼𝗁𝖾𝗅 𝖠𝗇𝗇𝖾 𝖬𝖼𝖠𝖽𝖺𝗆𝗌
 𝐍̲𝐀̲𝐕̲𝐄̲𝐆̲𝐔̲𝐄̲: 𝙷𝙾𝙼𝙴 • 𝐇𝐐𝙶𝙰𝙻𝙻𝙴𝚁𝚈 • 𝐍𝐄𝐖𝐒  • 𝙻𝙸𝙽𝙺𝚂  • 𝐅𝐀𝐕𝐎𝐑𝐈𝐓𝐄𝐒 • 𝙲𝙾𝙽𝚃𝙴𝚄́𝙳𝙾 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐋𝐄𝐓𝐎  • 𝙼𝙾𝚁𝙴 +
━ ━━ ━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━ ━━ ━
 𝐑𝐚𝐜𝐡𝐞𝐥 𝐌. 𝖾́ 𝗎𝗆𝖺 𝖺𝗍𝗋𝗂𝗓 𝖼𝖺𝗇𝖺𝖽𝖾𝗇𝗌𝖾. 𝖠𝗉𝗈́𝗌 𝗍𝖾𝗋 𝖼𝗈𝗇𝖼𝗅𝗎𝗂́𝖽𝗈 𝗈 𝖼𝗎𝗋𝗌𝗈 𝖽𝖾 𝗍𝖾𝖺𝗍𝗋𝗈 𝗇𝖺 𝖴𝗇𝗂𝗏𝖾𝗋𝗌𝗂𝖽𝖺𝖽𝖾 𝖽𝖾 𝖨𝗈𝗋𝗊𝗎𝖾.𝐦𝐨𝐫𝐞+
⤷ 𝖠𝗈 𝗅𝗈𝗇𝗀𝗈 𝖽𝖾 𝗌𝗎𝖺 𝖼𝖺𝗋𝗋𝖾𝗂𝗋𝖺, 𝖬𝖼𝖠𝖽𝖺𝗆𝗌 𝗃𝖺́ 𝗏𝖾𝗇𝖼𝖾𝗎 𝖾 𝖿𝗈𝗂 𝗇𝗈𝗆𝖾𝖺𝖽𝖺 𝖺 𝖽𝗂𝗏𝖾𝗋𝗌𝗈𝗌 𝗉𝗋𝖾̂𝗆𝗂𝗈𝗌 𝖼𝗈𝗆𝗈 𝗉𝗈𝗋 𝖺𝗈 𝐎𝐬𝐜𝐚𝐫.
✚ 𝐒𝐎𝐁𝐑𝐄 • 𝙱𝙸𝙾𝙶𝚁𝙰𝙵𝙸𝙰 • 𝐂𝐀𝐑𝐑𝐄𝐈𝐑𝐀 • 𝙵𝙸𝙻𝙼𝙾𝙶𝚁𝙰𝙵𝙸𝙰 • 𝐂𝐈𝐍𝐄𝐌𝐀 • 𝚃𝙴𝙻𝙴𝚅𝙸𝚂𝙰̃𝙾 • 𝐏𝐑𝐄̂𝐌𝐈𝐎𝐒 𝐄 𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐒   
━ ━━ ━ ━━━━━━━━━━━━━━━━╯   •   ╰━━━━━━━━━━━━━━━ ━ ━━ ━
⊹ 𝖬𝖼𝖠𝖽𝖺𝗆𝗌 𝖿𝖾𝗓 𝗌𝗎𝖺 𝖾𝗌𝗍𝗋𝖾𝗂𝖺 𝗇𝗈 𝖼𝗂𝗇𝖾𝗆𝖺 𝖾𝗆 𝗣𝗲𝗿𝗳𝗲𝗰𝘁 𝗣𝗶𝗲ᶠᵒᶤ ᶤᶤᶰᵈᶤᶜᵃᵈᵃ ᵃᵒ ᴳᵉᶰᶤᵉ ᴬʷᵃʳᵈˢ ━━━━『 𝐂𝐋𝐈𝐊 𝖺𝗊𝗎𝗂+ 
 𝐌̲𝐎̲𝐕̲𝐈̲𝐄̲𝐒̲: 𝙿𝙴𝚁𝙵𝙴𝙲𝚃 𝙿𝙸𝙴 • 𝐓𝐇𝐄 𝐇𝐎𝐓 𝐂𝐇𝐈𝐂𝐊 • 𝙼𝙴𝙰𝙽 𝙶𝙸𝚁𝙻𝚂 •𝐏𝐀𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍• 𝚃𝙷𝙴 𝚅𝙾𝚆 • 𝐑𝐄𝐃 𝐄𝐘𝐄 • 𝙰𝙻𝙾𝙷𝙰
𝖼𝗈𝗇𝖿𝗂𝗋𝖺 𝐚𝐪𝐮𝐢 𝗍𝗈𝖽𝗈𝗌 𝗈𝗌 𝖿𝗂𝗅𝗆𝖾𝗌 𝖽𝖾 𝑹𝒂𝒄𝒉𝒆𝒍 𝑴𝒄𝑨𝒅𝒂𝒎𝒔, 𝖽𝖾 𝗌𝖾𝗎𝗌 𝗉𝗋𝗂𝗆𝖾𝗂𝗋𝗈𝗌 𝗉𝖺𝗌𝗌𝗈𝗌 𝖺𝗍𝖾́ 𝗌𝖾𝗎𝗌 𝗉𝗋𝗈́𝗑𝗂𝗆𝗈𝗌 𝗉𝗋𝗈𝗃𝖾𝗍𝗈𝗌
━ ━━ ━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━ ━━ ━
 𝐀̲𝐖̲𝐀̲𝐑̲𝐃̲𝐒̲: 𝙾𝚂𝙲𝙰𝚁 ❱ 𝐌𝐓𝐕 𝐌𝐎𝐕𝐈𝐄 ❱ 𝚃𝙴𝙴𝙽 𝙲𝙷𝙾𝙸𝙲𝙴 ❱ 𝐁𝐀𝐅𝐓𝐀 ❱ 𝚂𝙰𝚃𝚄𝚁𝙽 𝙰𝚆𝙰𝚁𝙳𝚂 ❱ 𝐕𝐄𝐑 𝐓𝐎𝐃𝐎𝐒 +
𝖿𝗈𝗂 𝗎𝗆 𝖾𝗇𝗈𝗋𝗆𝖾 𝗉𝗋𝖺𝗓𝖾𝗋 𝗍𝖾𝗋 𝗍𝖾 𝗋𝖾𝖼𝖾𝖻𝗂𝖽𝗈 𝖺𝗊𝗎𝗂, 𝖾𝗌𝗉𝖾𝗋𝗈 𝗊𝗎𝖾 𝗍𝖾𝗇𝗁𝖺 𝗀𝗈𝗌𝗍𝖺𝖽𝗈 𝖽𝗈 𝗇𝗈𝗌𝗌𝗈 𝖼𝗈𝗇𝗍𝖾𝗎́𝖽𝗈𝗏𝗈𝗅𝗍𝖾 𝗌𝖾𝗆𝗉𝗋𝖾!
• ® 𝒎𝒆𝒂𝒅𝒅𝒇𝒂𝒏  /𝙼𝙲𝙰𝙳𝙰𝙼𝚂, 𝗈 𝗆𝖺𝗂𝗈𝗋 𝖾 𝗆𝖺𝗂𝗌 𝖼𝗈𝗆𝗉𝗅𝖾𝗍𝗈 𝖼𝗈𝗇𝗍𝖾𝗎́𝖽𝗈 𝖽𝗈 𝗌𝗂𝗍𝖾  𝑓𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒 𝒐𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑝𝑜𝑠𝑡 𝖻𝗒 𝐦𝐞 ❭ 
════════════════════════════════════════════════════════════════

Special