madsen
madsen

badge badge

%AVATAR%

%LOGIN% %TIMESTAMP%

%COMMENT%

28 de janeiro de 2023 às 11:22 199 views

╭━━━━━━━━━━━━━━━━♫   ᴠᴇɴᴜs ʟᴀᴅʏ ɢᴀɢᴀ    ♪  ━━━━━━━━━━╮

𝚟𝚊𝚖𝚘𝚜 𝚍𝚎𝚌𝚘𝚕𝚊𝚛 𝚙𝚊𝚛𝚊 𝚞𝚖𝚊 𝚗𝚘𝚟𝚊 𝚍𝚒𝚖𝚎𝚗𝚜𝚊̃𝚘 𝚗𝚘 𝚜𝚎𝚞 𝚚𝚞𝚊𝚛𝚝𝚘 𝚗𝚊̃𝚘 𝚌𝚘𝚗𝚜𝚒𝚐𝚘 𝚎𝚟𝚒𝚝𝚊𝚛 𝚍𝚎 𝚖𝚎 𝚜𝚎𝚗𝚝𝚒𝚛 𝚊𝚜𝚜𝚒𝚖  𝚗𝚊̃𝚘 𝚌𝚘𝚗𝚜𝚒𝚐𝚘 𝚎𝚟𝚒𝚝𝚊𝚛 𝚍𝚎 𝚌𝚘𝚗𝚝𝚒𝚗𝚞𝚊𝚛 𝚍𝚊𝚗𝚌̧𝚊𝚗𝚍𝚘  𝚚𝚞𝚊𝚗𝚍𝚘 𝚟𝚘𝚌𝚎̂ 𝚖𝚎 𝚝𝚘𝚌𝚊, 𝚎𝚞 𝚖𝚘𝚛𝚛𝚘  𝚜𝚘́ 𝚞𝚖 𝚙𝚘𝚞𝚌𝚘, 𝚙𝚘𝚛 𝚍𝚎𝚗𝚝𝚛𝚘 𝚖𝚎 𝚙𝚎𝚛𝚐𝚞𝚗𝚝𝚘 𝚜𝚎 𝚒𝚜𝚜𝚘 𝚙𝚘𝚍𝚎𝚛𝚒𝚊 𝚜𝚎𝚛 𝚊𝚖𝚘𝚛 𝚒𝚜𝚜𝚘 𝚙𝚘𝚍𝚎𝚛𝚒𝚊 𝚜𝚎𝚛 𝚊𝚖𝚘𝚛  𝚙𝚘𝚛𝚚𝚞𝚎 𝚟𝚘𝚌𝚎̂ 𝚎́ 𝚍𝚎 𝚘𝚞𝚝𝚛𝚘 𝚖𝚞𝚗𝚍𝚘 𝚐𝚊𝚕𝚊́𝚡𝚒𝚊, 𝚎𝚜𝚙𝚊𝚌̧𝚘 𝚎 𝚝𝚎𝚖𝚙𝚘 𝚖𝚎 𝚙𝚎𝚛𝚐𝚞𝚗𝚝𝚘 𝚜𝚎 𝚒𝚜𝚜𝚘 𝚙𝚘𝚍𝚎𝚛𝚒𝚊 𝚜𝚎𝚛 𝚊𝚖𝚘𝚛 ᵛᴱ̂ᴺᵁˢ!

___________________________________________________________________________________________________________

🇮‌🇳‌🇸‌🇹‌🇦‌🇬‌🇷‌🇦‌🇲‌            🇲‌🇪‌🇦‌🇩‌🇩‌🇵‌🇴‌🇵‌         🇪‌🇹‌🇪‌🇷‌🇳‌🇴‌🇸‌        🇹‌🇼‌🇮‌🇹‌🇹‌🇪‌🇷‌

Special