lukaslee
lukaslee

badge badge badge badge badge badge

%AVATAR%

%LOGIN% %TIMESTAMP%

%COMMENT%

18 de junho de 2021 16 views

 

   ✧  Lady Gaga being p o s t e d ɑt thɑt moment  ✧   
╰╼╼╼    𝗆𝖽𝖽@𝗅𝗄𝗌𝗅𝖾𝖾  ᎒  𝙷𝚀  𝚐𝚊𝚕𝚕𝚎𝚛𝚢  ᎒  𝗎𝗉𝖽𝖺𝗍𝖾𝖽 𝗉𝖾𝗋 𝗅𝗎𝖼𝖺𝗌    ╼╼╼╮

 We gɑve it ɑll we c o u l d 

ᴵᵗ'ˢ ᵗᶤᵐᵉ ᴵ ʷᵃᵛᵉ ᵍ ᵒ ᵒ ᵈ ᵇ ʸ ᵉ ᶠʳᵒᵐ ᵗʰᵉ ʷᶤᶰᵈᵒʷ ˑˑˑ

 

Special