lizzieolsen
lizzieolsen

%AVATAR%

%LOGIN% %TIMESTAMP%

%COMMENT%

12 de abril de 2024 às 21:43 1 view

╸╸╸╸╸╸╸╸ ━━━━━━╮             
▥ 𝖫𝖨𝖹𝖹𝖨𝖤 𝗢𝗟𝗦𝗘𝗡  𝖠𝖯𝖯𝖤𝖠𝖱𝖠𝖭𝖢𝖤𝖲 ໑━━┓
══════════════════════ 𝟐𝟎𝟙𝟙  

╸╸╸╸╸╸╸╸ ╸╸╸╸╸╸╸╸╸ ╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸━━━━━━━━━━━━━━━━━
 𝖨𝖭𝖨𝖢𝖨𝖮𝐅𝐎𝐓𝐎𝐒 │𝖭𝖮𝖳𝖨𝖢𝖨𝖠𝖲 │ 𝐃𝐄𝐒𝐓𝐀𝐐𝐔𝐄𝐒 │𝖯𝗈𝗋𝗍𝖺𝗅 𝕔𝕠𝕞𝕡𝕝𝕖𝕥𝕠 𝖽𝖾𝖽𝗂𝖼𝖺𝖽𝗈 𝖺 𝕒𝕥𝕣𝕚𝕫 ⎸𝖠𝗍𝗎𝖺𝗅𝗂𝗓𝖺𝖽𝗈 𝗉𝗈𝗋 ໑ 𝐉𝐔𝐀𝐍
━━━╯━━━╯━━━━╯━━━━━━╯ ━━━━━━━━━━━━━━━═══════════════
𝖫𝖨𝖹𝖹𝖨𝖤𝐒͟𝐎͟𝐁͟𝐑͟𝐄 │ℕ𝕒𝕤𝕔𝕚𝕞𝕖𝕟𝕥𝕠: 𝟭𝟲/𝟢𝟤/𝟭𝟵𝟴𝟵 (𝟛𝟜 𝕒𝕟𝕠𝕤) ⋮ 𝖫𝗈𝗌 𝖠𝗇𝗀𝖾𝗅𝖾𝗌, 𝕌𝕊𝔸  ໑━━┓ 𝖶𝗂𝗄𝗂 \ 𝕀𝕄𝔻𝕓𝖨𝖭𝖥𝖮
𝕆𝕝𝕤𝕖𝕟⎬ 𝕀𝕟𝕚𝕔𝕚𝕠𝕦  𝗌𝗎𝖺  𝐜𝐚𝐫𝐫𝐞𝐢𝐫𝐚 𝖽𝖾 𝕒𝕥𝕣𝕚𝕫 𝖾𝗆 𝟤𝟢𝟣𝟣  ═════════════════════════════════
 𝗌𝖾𝗇𝖽𝗈 𝗋𝖾𝖼𝗈𝗇𝗁𝖾𝖼𝗂𝖽𝖺 𝗉𝗈𝗋 𝗌𝗎𝖺 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝗉𝗋𝖾𝗍𝖺𝖼̧𝖺̃𝗈 𝗙𝗲𝗶𝘁𝗶𝗰𝗲𝗶𝗿𝗮     𝖡𝖨𝖮𝖦𝖱𝖠𝖥𝖨𝖠 ⎸𝗖𝗔𝗥𝗥𝗘𝗜𝗥𝗔  ⎸𝖯𝖱𝖤𝖬𝖨𝖮𝖲 ⎸𝕍𝕀𝔻𝔸 𝗣𝗘𝗦𝗦𝗢𝗔𝗟
𝔼𝕤𝕔𝕒𝕣𝕝𝕒𝕥𝕖  𝗇𝗈  𝕌ℂ𝕄. 𝗇𝖺𝗌𝖼𝖾𝗎  𝖾𝗆  𝕊𝕙𝕖𝕣𝕞𝕒𝕟 𝕆𝕒𝕜𝕤 𝗪𝗔𝗡𝗗𝗔𝕍𝕀𝕊𝕀𝕆ℕ ❪ 𝖨𝗇𝖿𝗈, 𝕋𝕣𝕒𝕚𝕝𝕖𝕣𝕤, 𝖲𝗂𝗇𝗈𝗉𝗌𝖾 [ 𝗗𝗶𝘀𝗻𝗲𝘆+
╭━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┕  ╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸ ╯
𝖢𝗂𝗇𝖾𝗆𝖺𝗢𝗟𝗗𝗕𝗢𝗬 (𝟤𝟢𝟣𝟥) ─ 𝖦𝖮𝖣𝖹𝖨𝖫𝖫𝖠 (𝟮𝟬𝟭𝟰) ─ 𝗪𝗜𝗡𝗗 𝗥𝗜𝗩𝗘𝗥 (𝟤𝟢𝟣𝟩) ─ 𝖪𝖮𝖣𝖠𝖢𝖧𝖱𝖮𝖬𝖤 (𝟮𝟬𝟭𝟳𝖥𝗎𝗅𝗅𝕃𝕚𝕤𝕥│ 
𝐌𝐀𝐑𝐕𝐄𝐋╱ 𝕀𝕟𝕗𝕠.: 𝟲 𝖥𝗂𝗅𝗆𝖾𝗌𝟙 𝖲𝖾́𝗋𝗂𝖾 ⊱ 𝓦𝗮𝗻𝗱𝗮 𝕄𝗮𝘅𝗶𝗺𝗼𝗳𝗳 (𝖥𝖾𝗂𝗍𝗂𝖼𝖾𝗂𝗋𝖺 𝖤𝗌𝖼𝖺𝗋𝗅𝖺𝗍𝖾) ⊱ 𝟤𝟢𝟣𝟦-𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞 ┛━━━━
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸            
𝗣𝗋𝗂𝗇𝖼𝗂𝗉𝖺𝗂𝗌 𝖿𝗂𝗅𝗆𝖾𝗌 𝖽𝗂𝗌𝗉𝗈𝗇𝗂𝗏𝖾𝗂𝗌 𝗇𝖺𝗌 𝕡𝕝𝕒𝕥𝕒𝕗𝕠𝕣𝕞𝕒𝕤 ═════ 𝐍𝐞𝐭𝐟𝐥𝐢𝐱 Γ 𝖯𝗋𝗂𝗆𝖾𝕍𝕚𝕕𝕖𝕠 Γ 𝐒𝐭𝐚𝐫+ Γ 𝖧𝖡𝖮 │             
 ╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸𝕃𝕚𝕤𝕥𝕒 𝖢𝗈𝗆𝗉𝗅𝖾𝗍𝖺   ╸┛             
໑ 𝖢̲𝖮̲𝖭̲𝖳̲𝖤̲𝖭̲𝖳̲⊰ 𝔸𝕔𝕖𝕤𝕤𝕖 𝗇𝗈𝗌𝗌𝗈 𝕔𝕠𝕟𝕥𝕖𝕦𝕕𝕠 │𝖳𝖵 🅔 𝗙𝗜𝗟𝗠𝗘𝗦 ⊱ 𝖢𝖴𝖱𝖨𝖮𝖲𝖨𝖣𝖠𝖣𝖤𝖲 ⊱ 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗢 𝗗𝗔 𝗩𝗜𝗗𝗔 ⊱ 𝖬𝖠𝖨𝖲│             
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸┓𝖴𝖫𝖳𝖨𝖬𝖮 𝗣𝗥𝗢𝗝𝗘𝗧𝗢 𝗟𝗢𝗩𝗘 𝗔𝗡𝗗 𝗗𝗘𝗔𝗧𝗛  ⎸𝖳𝗋𝗎𝖾 𝖼𝗋𝗂𝗆𝖾, 𝔻𝕣𝕒𝕞𝕒, (𝟚𝟘𝟚𝟛)  ▌            
 𝐆𝐀𝐋𝐄𝐑𝐈𝐀 𝕆𝚁𝙶𝙰𝙽𝙸𝚉𝙰𝙳𝙰│━━━━━━━━━━━-━━━━━━━━━━━━━  ╸╸╸╸╸ ╯            
                    │𝐏𝐇𝐎𝐓𝐎𝐒𝐇𝐎𝐎𝐓  ⎸𝖢𝖠𝖯𝖳𝖴𝖱𝖠𝖲  ⎸𝖱𝖤𝖵𝖨𝖲𝖳𝖠𝖲  ⎸𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓𝐎𝐒  ⎸𝖢𝖠𝖭𝖣𝖨𝖣𝖲
                    ────────────────────────────────────────
                   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                    │ 𝖢𝖮𝖯𝖸𝖱𝖨𝖦𝖧𝖳 © 𝟤𝟢𝟐𝟐 ⋮ 𝖼𝗈𝗉𝗂𝖺𝗌 𝕡𝕣𝕠𝕚𝕓𝕚𝕕𝕒𝕤  🅒🅡🅔🅓 
                      ━╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸ ╸╸╸╸╸╸╸╸╯