kaiagerber
kaiagerber

%AVATAR%

%LOGIN% %TIMESTAMP%

%COMMENT%

16 de maio de 2023 às 09:44 34 views

       ╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
┏━𝐊𝐀𝐈𝐀    𝟢𝟢.𝟬𝟬.𝟤𝟢𝟣𝟫 │ 𝐂𝐀𝐓𝐖𝐀𝐋𝐊 & 𝐑𝐔𝐍𝐖𝐀𝐘 𝐒𝐇𝐎𝐖𝐒 
  𝐆𝐄𝐑𝐁𝐄𝐑⎬ ━━━━━┛══════════════════════ 

𝕞𝕖𝕒𝕕𝕕𝐟𝐚𝐧╭━𝗈𝖿𝗂𝖼𝗂𝖺𝗅━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓━━━━━◇ 𝖠𝗍𝗎𝖺𝗅𝗂𝗓𝖺𝖽𝗈 𝗉𝗈𝗋 𝐍𝐚𝐭𝐡𝐚𝐥𝐢𝐚 ━
⊱━𝐊𝐀𝐈𝐀𝖦𝖤𝖱𝖡𝖤𝖱═══⎬ 𝖨𝖭𝖨𝖢𝖨𝖮 ⊰ 𝐅𝐎𝐓𝐎𝐒 ⊰ 𝖯𝖤𝖱𝖥𝖨𝖫 ⊰ 𝐍𝐎𝐓𝐈𝐂𝐈𝐀𝐒┃ 𝖯𝗈𝗋𝗍𝖺𝗅 𝕔𝕠𝕞𝕡𝕝𝕖𝕥𝕠 𝖽𝖾𝖽𝗂𝖼𝖺𝖽𝗈 𝖺 𝕞𝕠𝕕𝕖𝕝𝕠 ⎠
𝖨𝖭𝖥𝖮 𝖶𝗂𝗄𝗂 \ 𝕀𝕄𝔻𝕓 ▤ 𝟢𝟥/𝟢𝟫/𝟤𝟢𝟢𝟣 (𝟚𝟙 𝕒𝕟𝕠𝕤), 𝐋𝐨𝐬 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥𝐞𝐬, 𝕌𝕊 ═════════════════════════
━━┛╸╸╸╸╸𝔸𝕝𝕥𝕦𝕣𝕒𝟣,𝟩𝟧 𝗆 ✧ 𝔸𝕘𝕖̂𝕟𝕔𝕚𝕒: 𝖵𝖨𝖵𝖠 𝖬𝗈𝖽𝖾𝗅 ✧ 𝕄𝕖𝕕𝕚𝕕𝕒𝕤: 𝟩𝟨-𝟪𝟦-𝟪𝟩 𝖼𝗆〚 𝔸𝕥𝕧𝖽𝖾𝗌𝖽𝖾 𝟤𝟢𝟣𝟦 ¦
   𝔸𝕔𝕖𝕤𝕤𝕖𝐂𝐎𝐍𝐓𝐄𝐔𝐃𝐎━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 𝐁𝐈𝐎𝐆𝐑𝐀𝐅𝐈𝐀 ✦ 𝖥𝖨𝖫𝖬𝖮𝖦𝖱𝖠𝖥𝖨𝖠 ✦ 𝐂𝐀𝐑𝐑𝐄𝐈𝐑𝐀 ✦ 𝕍𝕀𝔻𝔸 ✦ 𝐏𝐑𝐄𝐌𝐈𝐎𝐒 ✦ 𝖤𝖬𝖯𝖱𝖤𝖤𝖭𝖣𝖨𝖬𝖤𝖭𝖳𝖮𝖲 ✦ 𝕄𝔸𝕀𝕊🅚𝐆
⤬━━ 𝖣𝖾𝗌𝖿𝗋𝗎𝗍𝖾 𝖽𝗈 𝗇𝗈𝗌𝗌𝗈 𝖼𝗈𝗇𝗍𝖾𝗎𝖽𝗈 𝗋𝖾𝗉𝗅𝖾𝗍𝗈 𝖽𝖾 𝗂𝗇𝖿𝗈𝗋𝗆𝖺𝖼𝗈𝖾𝗌 𝗉𝖺𝗋𝖺 𝖼𝗈𝗇𝗁𝖾𝖼𝖾𝗋 𝖺 𝐊𝐚𝐢𝐚 ━━━━━━━━━┛══
│ 𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀𝐋 𝕄𝔼𝔻𝕀𝔸 ␥ 𝐓𝐰𝐢𝐭𝐭𝐞𝐫𝔽𝕒𝕔𝕖𝕓𝕠𝕠𝕜𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 ══ 𝖯𝖱𝖨𝖭𝖢𝖨𝖯𝖠𝖨𝖲 𝐓𝐑𝐀𝐁𝐀𝐋𝐇𝐎𝐒  𝕍𝕖𝕣𝕤𝕒𝕔𝕖, 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐞𝐥,
╰━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⎨ 𝕄𝕒𝕣𝕔 𝕁𝕒𝕔𝕠𝕓𝕤, 𝖬𝗈𝗌𝖼𝗁𝗂𝗇𝗈, 𝐂𝐚𝐥𝐯𝐢𝐧 𝐊𝐥𝐞𝐢𝐧 ━━━━
𝐆𝐀𝐋𝐄𝐑𝐈𝐀 │ 𝖤𝖵𝖤𝖭𝖳𝖮𝖲 │ 𝐏𝐇𝐎𝐓𝐎𝐒𝐇𝐎𝐎𝐓 │ 𝖢𝖠𝖭𝖣𝖨𝖣𝖲  ┕━━━━━━━━━━━━━━━━╯                
 ══════════════════════════════════  𝔽𝕠𝕥𝕠𝕤 𝗈𝗋𝗀𝖺𝗇𝗂𝗓𝖺𝖽𝖺𝗌 𝗉𝗈𝗋 𝖼𝖺𝗍𝖾𝗀𝗈𝗋𝗂𝖺𝗌 [+]                 
     ▤ 𝐏𝐎𝐒𝐓 ◇ 𝖼𝗈𝗉𝗂𝖺𝗌 𝕡𝕣𝕠𝕚𝕓𝕚𝕕𝕒𝕤 ⤬ [𝐊𝐆© 𝟤𝟢𝟏𝟕—𝟤𝟢𝟐𝟑  ╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸                
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛