kai
kai

badge

News

โ”—โ”โ”โ”๐Š๐ˆ๐Œ ๐‰๐Ž๐๐†๐ˆ๐โ”™

Reconhecimentos:

โ™› WOT
โ™› Cartoon
โ™› TheVision
โ™› TheVision Ascension
โ™› Vogue Dance
โ™› Exclusive
โ™› The ChoicesNEW
โ™› Cores "melhores visuais"
โ™› Vintaage Magestic
โ™› Gold Versace
โ™› TheStar Contest (Melhor Visual)
โ™› Vogue Exciting
โ™› Cartoon Fan
โ™› Crowns Crown
โ™› HelloFan
โ™› FiveStars
โ™› Etenos
โ™› Hello Contest 'Melhor Look'
โ™› Stilo Fancy
โ™› Legends Contest 'Melhor Look'
โ™› Legends Friends
โ™› Start Partner
โ™› Musics Melody
โ™› TheVision Dazzling
โ™› Forbes Ascension
โ™› TheChoices NEW
โ™› Legends Contest 'Melhor Post'
โ™› Legends Fanatic
Special