hummels

%AVATAR%

%LOGIN% %TIMESTAMP%

%COMMENT%

hummels

7/11/19, 4:25 PM | 38 Views

❬❮ 🅼🅷 ⋮ Borussia Dortmund Training Session | Dortmund, Germany - July 5, 2019 ❯

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

x // 𝑾𝒊𝒍𝒍𝒌𝒐𝒎𝒎𝒆𝒏 ⌇┋𝑀𝑒𝑎𝑑𝑑𝐹𝑎𝑛 ᴛᴏᴛᴀʟᴍᴇɴᴛᴇ ᴅᴇᴅɪᴄᴀᴅᴏ a 𝑴𝒂𝒕𝒔 𝑯𝒖𝒎𝒎𝒆𝒍𝒔 
▹ 𝕄ℍ 𝑒́ 𝑢𝑚 𝑗𝑜𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑡𝑒𝑏𝑜𝑙 𝑎𝑙𝑒𝑚𝑎̃𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑗𝑜𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝐵𝑜𝑟𝑢𝑠𝑠𝑖𝑎 𝐷𝑜𝑟𝑡𝑚𝑢𝑛𝑑.
#𝕃𝕀ℕ𝕂𝕊 𝕆𝔽𝕀ℂ𝕀𝔸𝕀𝕊: Twitter | Biografia | Instagram | Facebook | BvB09
⋮〈 🇨​🇴​🇵​🇾​🇷​🇮​🇬​🇭​🇹​ © ₂₀₁₉ 🇴​🇧​🇷​🇮​🇬​🇦​🇩​🇦​ 🇵​🇪​🇱​🇦​ 🇻​🇮​🇸​🇮​🇹​🇦​ 🇪​ 🇻​🇴​🇱​🇹​🇪​ 🇸​🇪​🇲​🇵​🇷​🇪​ ✔ 🇲​🇪​🇦​🇩​🇩​.🇨​🇴​🇲​/🇭​🇺​🇲​🇲​🇪​🇱​🇸

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄​​

 

Special