hilary
hilary
News

𝗛𝗜𝗟𝗔𝗥𝗬 𝗗𝗨𝗙𝗙: 𝑉𝐼𝐷𝐸𝑂𝐺𝑅𝐴𝐹𝐼𝐴

╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝗖𝗼𝗺𝗼 𝗮𝗿𝘁𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹
• 𝖨 𝖢𝖺𝗇'𝗍 𝖶𝖺𝗂𝗍 (𝟤𝟢𝟢𝟤)
• 𝖳𝖾𝗅𝗅 𝖬𝖾 𝖺 𝖲𝗍𝗈𝗋𝗒 (𝖠𝖻𝗈𝗎𝗍 𝗍𝗁𝖾 𝖭𝗂𝗀𝗁𝗍 𝖡𝖾𝖿𝗈𝗋𝖾) (𝟤𝟢𝟢𝟤)
• 𝖲𝖺𝗇𝗍𝖺 𝖢𝗅𝖺𝗎𝗌 𝖫𝖺𝗇𝖾 (𝟤𝟢𝟢𝟤)
• 𝖶𝗁𝖺𝗍 𝖣𝗋𝖾𝖺𝗆𝗌 𝖠𝗋𝖾 𝖬𝖺𝖽𝖾 𝖮𝖿 (𝟤𝟢𝟢𝟥)
• 𝖶𝗁𝗒 𝖭𝗈𝗍 (𝟤𝟢𝟢𝟥)
• 𝖲𝗈 𝖸𝖾𝗌𝗍𝖾𝗋𝖽𝖺𝗒 (𝟤𝟢𝟢𝟥)
• 𝖢𝗈𝗆𝖾 𝖢𝗅𝖾𝖺𝗇 (𝟤𝟢𝟢𝟦)
• 𝖠𝗇𝗒𝗐𝗁𝖾𝗋𝖾 𝖡𝗎𝗍 𝖧𝖾𝗋𝖾 (𝟤𝟢𝟢𝟦)
• 𝖫𝗂𝗍𝗍𝗅𝖾 𝖵𝗈𝗂𝖼𝖾 (𝟤𝟢𝟢𝟦)
• 𝖮𝗎𝗋 𝖫𝗂𝗉𝗌 𝖠𝗋𝖾 𝖲𝖾𝖺𝗅𝖾𝖽 (𝟤𝟢𝟢𝟦)
• 𝖥𝗅𝗒 (𝟤𝟢𝟢𝟦)
• 𝖲𝗈𝗆𝖾𝗈𝗇𝖾'𝗌 𝖶𝖺𝗍𝖼𝗁𝗂𝗇𝗀 𝖮𝗏𝖾𝗋 𝖬𝖾 (𝟤𝟢𝟢𝟧)
• 𝖶𝖺𝗄𝖾 𝖴𝗉 (𝟤𝟢𝟢𝟧)
• 𝖡𝖾𝖺𝗍 𝗈𝖿 𝖬𝗒 𝖧𝖾𝖺𝗋𝗍 (𝟤𝟢𝟢𝟧)
• 𝖯𝗅𝖺𝗒 𝖶𝗂𝗍𝗁 𝖥𝗂𝗋𝖾 (𝟤𝟢𝟢𝟨)
• 𝖶𝗂𝗍𝗁 𝖫𝗈𝗏𝖾 (𝟤𝟢𝟢𝟩)
• 𝖲𝗍𝗋𝖺𝗇𝗀𝖾𝗋 (𝟤𝟢𝟢𝟩)
• 𝖱𝖾𝖺𝖼𝗁 𝖮𝗎𝗍 (𝟤𝟢𝟢𝟪)
• 𝖢𝗁𝖺𝗌𝗂𝗇𝗀 𝗍𝗁𝖾 𝖲𝗎𝗇 (𝟤𝟢𝟣𝟦)
• 𝖠𝗅𝗅 𝖠𝖻𝗈𝗎𝗍 𝖸𝗈𝗎 (𝟤𝟢𝟣𝟦)
• 𝖲𝗉𝖺𝗋𝗄𝗌 (𝟤𝟢𝟣𝟧)
• 𝖳𝖺𝗍𝗈𝗈 (𝟤𝟢𝟣𝟧)

𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼𝗰𝗹𝗶𝗽𝗲𝘀 𝗰𝗮𝗻𝗰𝗲𝗹𝗮𝗱𝗼𝘀
• 𝖳𝗁𝖾 𝖦𝖾𝗍𝖺𝗐𝖺𝗒 (𝟤𝟢𝟢𝟦)
• 𝖬𝖺𝗍𝖾𝗋𝗂𝖺𝗅 𝖦𝗂𝗋𝗅 (𝟤𝟢𝟢𝟨)
• 𝖬𝖺𝗍𝖾𝗋𝗂𝖺𝗅 𝖦𝗂𝗋𝗅 (𝟤𝟢𝟢𝟩)
• 𝖨 𝖶𝖺𝗇𝗍 𝖳𝗈 𝖡𝗅𝗈𝗐 𝖸𝗈𝗎 𝖴𝗉 (𝟤𝟢𝟢𝟪)

𝗖𝗼𝗺𝗼 𝗮𝗿𝘁𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗶𝗱𝗮𝗱𝗮
• 𝖢𝗂𝗋𝖼𝗅𝖾 𝖮𝖿 𝖫𝗂𝖿𝖾 (𝟤𝟢𝟢𝟦)
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸