fenty
fenty

News

๐‚๐š๐ซ๐ซ๐ž๐ข๐ซ๐š

โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”
โ€ข ๐–ค๐—† ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿง ๐—€๐—‹๐–บ๐—๐—ˆ๐—Ž ๐—ˆ ๐—Œ๐–พ๐—Ž ๐—‰๐—‹๐—‚๐—†๐–พ๐—‚๐—‹๐—ˆ ๐–บฬ๐—…๐–ป๐—Ž๐—† ๐–ฝ๐–พ ๐–พ๐—Œ๐—๐—Žฬ๐–ฝ๐—‚๐—ˆ, ๐–ฌ๐—Ž๐—Œ๐—‚๐–ผ ๐—ˆ๐–ฟ ๐—๐—๐–พ ๐–ฒ๐—Ž๐—‡, ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐–บ๐—…๐–ผ๐–บ๐—‡๐–ผฬง๐—ˆ๐—Ž ๐—ˆ ๐—๐—ˆ๐—‰ ๐Ÿฃ๐Ÿข ๐–ฝ๐–บ ๐–ก๐—‚๐—…๐—…๐–ป๐—ˆ๐–บ๐—‹๐–ฝ ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข. ๐–ด๐—† ๐–บ๐—‡๐—ˆ ๐–ฝ๐–พ๐—‰๐—ˆ๐—‚๐—Œ ๐—…๐–บ๐—‡๐–ผฬง๐—ˆ๐—Ž ๐—ˆ ๐—Œ๐–พ๐—Ž ๐—Œ๐–พ๐—€๐—Ž๐—‡๐–ฝ๐—ˆ ๐—๐—‹๐–บ๐–ป๐–บ๐—…๐—๐—ˆ ๐–ฝ๐–พ ๐—ˆ๐—‹๐—‚๐—€๐—‚๐—‡๐–บ๐—‚๐—Œ, ๐–  ๐–ฆ๐—‚๐—‹๐—… ๐—…๐—‚๐—„๐–พ ๐–ฌ๐–พ, ๐—ˆ๐–ป๐—๐–พ๐—‡๐–ฝ๐—ˆ ๐–บ ๐—Š๐—Ž๐—‚๐—‡๐—๐–บ ๐—‰๐—ˆ๐—Œ๐—‚๐–ผฬง๐–บฬƒ๐—ˆ ๐–ฝ๐–บ ๐—๐–บ๐–ป๐–พ๐—…๐–บ ๐—†๐—Ž๐—Œ๐—‚๐–ผ๐–บ๐—… ๐—‡๐—ˆ๐—‹๐—๐–พ-๐–บ๐—†๐–พ๐—‹๐—‚๐–ผ๐–บ๐—‡๐–บ, ๐—‚๐—‡๐–ผ๐—…๐—Ž๐—‚๐—‡๐–ฝ๐—ˆ ๐–บ ๐–ผ๐–บ๐—‡๐–ผฬง๐–บฬƒ๐—ˆ ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐–ฟ๐—ˆ๐—‚ ๐—ˆ ๐—Œ๐–พ๐—Ž ๐—‰๐—‹๐—‚๐—†๐–พ๐—‚๐—‹๐—ˆ ๐—๐—ˆ๐—‰๐—ˆ ๐—‡๐—ˆ๐—‹๐—๐–พ-๐–บ๐—†๐–พ๐—‹๐—‚๐–ผ๐–บ๐—‡๐—ˆ ๐–พ๐—† ๐—Œ๐—‚๐—‡๐—€๐—…๐–พ, "๐–ฒ๐–ฎ๐–ฒ". ๐–ค๐—† ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿฉ, ๐—ˆ ๐–บฬ๐—…๐–ป๐—Ž๐—† ๐–ฆ๐—ˆ๐—ˆ๐–ฝ ๐–ฆ๐—‚๐—‹๐—… ๐–ฆ๐—ˆ๐—‡๐–พ ๐–ก๐–บ๐–ฝ ๐–พฬ ๐—…๐–บ๐—‡๐–ผฬง๐–บ๐–ฝ๐—ˆ ๐–พ ๐–บ๐—๐—‚๐—‡๐—€๐–พ ๐–บ ๐—Œ๐–พ๐—€๐—Ž๐—‡๐–ฝ๐–บ ๐—‰๐—ˆ๐—Œ๐—‚๐–ผฬง๐–บฬƒ๐—ˆ ๐—‡๐–บ ๐—๐–บ๐–ป๐–พ๐—…๐–บ ๐–ฝ๐–พ ๐–บฬ๐—…๐–ป๐—Ž๐—‡๐—Œ ๐–ฝ๐–บ ๐–ก๐—‚๐—…๐—…๐–ป๐—ˆ๐–บ๐—‹๐–ฝ, ๐—Œ๐—Ž๐–ผ๐–พ๐–ฝ๐–พ๐—‡๐–ฝ๐—ˆ-๐—Œ๐–พ ๐—ˆ๐—Œ ๐–บฬ๐—…๐–ป๐—Ž๐—‡๐—Œ ๐–ฑ๐–บ๐—๐–พ๐–ฝ ๐–ฑ ๐–พ๐—† ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿซ ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐—ˆ๐–ป๐—๐–พ๐—๐–พ ๐—ˆ ๐—Š๐—Ž๐–บ๐—‹๐—๐—ˆ ๐—…๐—Ž๐—€๐–บ๐—‹, ๐–ซ๐—ˆ๐—Ž๐–ฝ ๐–พ๐—† ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿฃ๐Ÿข ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐–บ๐—…๐–ผ๐–บ๐—‡๐–ผฬง๐—ˆ๐—Ž ๐–บ ๐—๐–พ๐—‹๐–ผ๐–พ๐—‚๐—‹๐–บ ๐—‰๐—ˆ๐—Œ๐—‚๐–ผฬง๐–บฬƒ๐—ˆ ๐–พ ๐–ณ๐–บ๐—…๐—„ ๐–ณ๐—๐–บ๐— ๐–ณ๐–บ๐—…๐—„ ๐–พ๐—† ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿฃ๐Ÿฃ ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐–บ๐—…๐–ผ๐–บ๐—‡๐–ผฬง๐—ˆ๐—Ž ๐–บ ๐—๐–พ๐—‹๐–ผ๐–พ๐—‚๐—‹๐–บ. ๐–ญ๐—ˆ ๐—†๐–พ๐—Œ๐—†๐—ˆ ๐–บ๐—‡๐—ˆ, ๐–ฟ๐—ˆ๐—‚ ๐—‡๐—ˆ๐—†๐–พ๐–บ๐–ฝ๐–บ ๐–พ๐—†๐–ป๐–บ๐—‚๐—‘๐–บ๐–ฝ๐—ˆ๐—‹๐–บ ๐–ฝ๐–บ ๐–ข๐—Ž๐—…๐—๐—Ž๐—‹๐–บ ๐–พ ๐–ฝ๐–บ ๐–ฉ๐—Ž๐—๐–พ๐—‡๐—๐—Ž๐–ฝ๐–พ ๐–ฝ๐—ˆ ๐—Œ๐–พ๐—Ž ๐—‰๐–บ๐—‚ฬ๐—Œ.

๐–ต๐–พ๐—‡๐–ฝ๐–พ๐—Ž ๐—†๐–บ๐—‚๐—Œ ๐–ฝ๐–พ ๐Ÿง๐Ÿฆ ๐—†๐—‚๐—…๐—๐—ˆฬƒ๐–พ๐—Œ ๐–ฝ๐–พ ๐–บฬ๐—…๐–ป๐—Ž๐—‡๐—Œ ๐–พ ๐Ÿค๐Ÿฃ๐Ÿข ๐—†๐—‚๐—…๐—๐—ˆฬƒ๐–พ๐—Œ ๐–ฝ๐–พ ๐—Œ๐—‚๐—‡๐—€๐—…๐–พ๐—Œ, ๐–พ ๐–พ๐—† ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿฃ๐Ÿฃ ๐–ฟ๐—ˆ๐—‚ ๐–ผ๐—ˆ๐—‡๐—Œ๐—‚๐–ฝ๐–พ๐—‹๐–บ๐–ฝ๐–บ ๐–บ ๐–บ๐—‹๐—๐—‚๐—Œ๐—๐–บ ๐–ฝ๐–พ ๐—๐—ˆ๐–ฝ๐—ˆ๐—Œ ๐—ˆ๐—Œ ๐—๐–พ๐—†๐—‰๐—ˆ๐—Œ ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐—†๐–บ๐—‚๐—Œ ๐—๐–พ๐—‡๐–ฝ๐–พ๐—Ž ๐–บ ๐—‡๐—‚ฬ๐—๐–พ๐—… ๐–ฝ๐—‚๐—€๐—‚๐—๐–บ๐—…. ๐–  ๐–ผ๐–บ๐—‡๐—๐—ˆ๐—‹๐–บ ๐–ผ๐—ˆ๐—‡๐—Œ๐–พ๐—€๐—Ž๐—‚๐—Ž ๐–ผ๐—ˆ๐—…๐—ˆ๐–ผ๐–บ๐—‹ ๐–ผ๐–บ๐—๐—ˆ๐—‹๐—“๐–พ ๐—Œ๐—‚๐—‡๐—€๐—…๐–พ๐—Œ ๐—‡๐—ˆ ๐—๐—ˆ๐—‰๐—ˆ ๐–ฝ๐–บ ๐–ก๐—‚๐—…๐—…๐–ป๐—ˆ๐–บ๐—‹๐–ฝ ๐–ง๐—ˆ๐— ๐Ÿฃ๐Ÿข๐Ÿข โ€” "๐–ฒ๐–ฎ๐–ฒ", "๐–ด๐—†๐–ป๐—‹๐–พ๐—…๐—…๐–บ", "๐–ณ๐–บ๐—„๐–พ ๐–บ ๐–ก๐—ˆ๐—", "๐–ฃ๐—‚๐—Œ๐—๐—Ž๐—‹๐–ป๐—‚๐–บ", "๐–ซ๐—‚๐—๐–พ ๐–ธ๐—ˆ๐—Ž๐—‹ ๐–ซ๐—‚๐–ฟ๐–พ", "๐–ฑ๐—Ž๐–ฝ๐–พ ๐–ก๐—ˆ๐—’", "๐–ซ๐—ˆ๐—๐–พ ๐—๐—๐–พ ๐–ถ๐–บ๐—’ ๐–ธ๐—ˆ๐—Ž ๐–ซ๐—‚๐–พ", "๐–ถ๐—๐–บ๐—'๐—Œ ๐–ฌ๐—’ ๐–ญ๐–บ๐—†๐–พ?", "๐–ฎ๐—‡๐—…๐—’ ๐–ฆ๐—‚๐—‹๐—… (๐–จ๐—‡ ๐—๐—๐–พ ๐–ถ๐—ˆ๐—‹๐—…๐–ฝ)", ๐–ฒ&๐–ฌ", "๐–ถ๐–พ ๐–ฅ๐—ˆ๐—Ž๐—‡๐–ฝ ๐–ซ๐—ˆ๐—๐–พ", "๐–ฃ๐—‚๐–บ๐—†๐—ˆ๐—‡๐–ฝ๐—Œ" , "๐–ณ๐—๐–พ ๐–ฌ๐—ˆ๐—‡๐—Œ๐—๐–พ๐—‹" ๐–พ "๐–ถ๐—ˆ๐—‹๐—„" โ€” ๐—Œ๐–พ๐—‡๐–ฝ๐—ˆ ๐–บ ๐–บ๐—‹๐—๐—‚๐—Œ๐—๐–บ ๐–ผ๐—ˆ๐—† ๐—†๐–บ๐—‚๐—Œ ๐—๐—ˆ๐—‰๐—ˆ๐—Œ ๐–บ๐—๐—‚๐—‡๐—€๐—‚๐–ฝ๐—ˆ๐—Œ ๐–ฝ๐–พ๐—Œ๐–ฝ๐–พ ๐—‡๐—ˆ ๐—‚๐—‡๐—‚ฬ๐–ผ๐—‚๐—ˆ ๐–ฝ๐–บ ๐–ฝ๐–พฬ๐–ผ๐–บ๐–ฝ๐–บ ๐–ฝ๐–พ ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿข ๐–พ ๐–ฝ๐—ˆ ๐—Œ๐–พฬ๐–ผ๐—Ž๐—…๐—ˆ ๐–ท๐–ท๐–จ ๐—‡๐–บ ๐—๐–บ๐–ป๐–พ๐—…๐–บ ๐—†๐—Ž๐—Œ๐—‚๐–ผ๐–บ๐—… ๐–บ๐—†๐–พ๐—‹๐—‚๐–ผ๐–บ๐—‡๐–บ ๐–ก๐—‚๐—…๐—…๐–ป๐—ˆ๐–บ๐—‹๐–ฝ ๐–ง๐—ˆ๐— ๐Ÿฃ๐Ÿข๐Ÿข, ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐–บ๐—๐–บ๐—…๐—‚๐–บ ๐–บ๐—Œ ๐–ผ๐–พ๐—† ๐—†๐—Žฬ๐—Œ๐—‚๐–ผ๐–บ๐—Œ ๐—†๐–บ๐—‚๐—Œ ๐—๐–พ๐—‡๐–ฝ๐—‚๐–ฝ๐–บ๐—Œ. ๐–คฬ ๐—๐–พ๐—‡๐–ผ๐–พ๐–ฝ๐—ˆ๐—‹๐–บ ๐–ฝ๐–พ ๐—ˆ๐—‚๐—๐—ˆ ๐–ฆ๐—‹๐–บ๐—†๐—†๐—’,๐—Š๐—Ž๐–บ๐—๐—‹๐—ˆ ๐–ต๐–ฌ๐– ,]๐–ฝ๐—ˆ๐—‚๐—Œ ๐–ค๐–ฌ๐– ,๐—ˆ๐—‚๐—๐—ˆ ๐– ๐–ฌ๐–  ๐—๐—‚๐—‡๐—๐–พ ๐–พ ๐–ฝ๐—ˆ๐—‚๐—Œ ๐–ก๐–ฌ๐– , ๐–ผ๐—‚๐—‡๐–ผ๐—ˆ ๐–ณ๐–ข๐– , ๐–พ ๐—Š๐—Ž๐–บ๐—๐—‹๐—ˆ ๐–ถ๐–ฌ๐– , ๐–พ๐—‡๐—๐—‹๐–พ ๐—ˆ๐—Ž๐—๐—‹๐—ˆ๐—Œ. ๐–คฬ ๐—๐–บ๐—†๐–ป๐–พฬ๐—† ๐–บ ๐—‚๐—‡๐—๐–พฬ๐—‹๐—‰๐—‹๐–พ๐—๐–พ ๐—†๐—Ž๐—Œ๐—‚๐–ผ๐–บ๐—… ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐—†๐–บ๐—‚๐—Œ ๐–บ๐—…๐–ผ๐–บ๐—‡๐–ผฬง๐—ˆ๐—Ž ๐–บ ๐—‰๐—‹๐—‚๐—†๐–พ๐—‚๐—‹๐–บ ๐—‰๐—ˆ๐—Œ๐—‚๐–ผฬง๐–บฬƒ๐—ˆ ๐—‡๐–บ๐—Œ ๐—๐–บ๐–ป๐–พ๐—…๐–บ๐—Œ ๐–ฝ๐–บ ๐–ก๐—‚๐—…๐—…๐–ป๐—ˆ๐–บ๐—‹๐–ฝ ๐–ฝ๐–พ๐—Œ๐–ฝ๐–พ ๐–ฝ๐–บ ๐–ฝ๐–พฬ๐–ผ๐–บ๐–ฝ๐–บ ๐–ฝ๐–พ ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿข ๐–บ๐—๐–พฬ ๐–บ๐—ˆ ๐—†๐—ˆ๐—†๐–พ๐—‡๐—๐—ˆ.
โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”
เป‘ ๐–ฌ๐–ค๐– ๐–ฃ๐–ฃ๐”ฝ๐”ธโ„•.๐–ข๐–ฎ๐–ฌ/๐…๐„ะ˜๐“๐˜ – ๐–ฎ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ฐ๐—ถ๐—ฝ๐—ฎ๐—น ๐—‰๐—ˆ๐—‹๐—๐–บ๐—… ๐—ฎ๐˜๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜‡๐—ฎ๐—ฑ๐—ผ ๐—Œ๐—ˆ๐–ป๐—‹๐–พ ๐“ก๐ข๐ก๐š๐ง๐ง๐š ๐–ฝ๐–พ๐—Œ๐–ฝ๐–พ ๐Ÿธ๐Ÿถ๐Ÿท๐Ÿฟ | ๐–ฏ๐—ˆ๐—‹ ๐—›๐˜‚๐—ฎ๐—ป. ยฉ
โ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆโ”ˆ