dualipabr
dualipabr

badge badge badge badge

News

𝗙𝗜𝗟𝗠𝗢𝗚𝗥𝗔𝗙𝗜𝗔 ⧽

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑎 𝑎 𝑓𝑖𝑙𝑚𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑢𝑎 𝐿𝑖𝑝𝑎|
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|𝟮𝟬𝟬𝟰| ◈ 𝑭𝒂𝒎𝒊𝒍𝒋𝒂 𝑴𝒐𝒅𝒆𝒓𝒏𝒆 | 𝗣𝗮𝗽𝗲𝗹: 𝖺𝗆𝗂𝗀𝖺 𝖽𝖾 𝖱𝗈𝖻𝖾𝗋𝗍 • 𝗉𝖺𝗉𝖾𝗅 𝗆𝖾𝗇𝗈𝗋
|𝟮𝟬𝟭𝟳| ◈ 𝑺𝒐𝒖𝒏𝒅𝒔 𝑳𝒊𝒌𝒆 𝑭𝒓𝒊𝒅𝒂𝒚 𝑵𝒊𝒈𝒉𝒕 | 𝖤𝗅𝖺 𝗆𝖾𝗌𝗆𝖺 • 𝖯𝗋𝗂𝗆𝖾𝗋𝗂𝖺 𝗍𝖾𝗆𝗉𝗈𝗋𝖺𝖽𝖺; 𝖾𝗉𝗂𝗌𝗈́𝖽𝗂𝗈 𝟨
|𝟮𝟬𝟭𝟴| ◈ 𝑺𝒂𝒕𝒖𝒓𝒅𝒂𝒚 𝑵𝒊𝒈𝒉𝒕 𝑳𝒊𝒗𝒆 | 𝖼𝗈𝗇𝗏𝗂𝖽𝖺𝖽𝖺 • 𝖤𝗉𝗂𝗌𝗈́𝖽𝗂𝗈: "𝖭𝖺𝗍𝖺𝗅𝗂𝖾 𝖯𝗈𝗋𝗍𝗆𝖺𝗇/𝖣𝗎𝖺 𝖫𝗂𝗉𝖺"
|𝟮𝟬𝟭𝟴| ◈ 𝑻𝒉𝒆 𝑽𝒐𝒊𝒄𝒆 𝒐𝒇 𝑮𝒆𝒓𝒎𝒂𝒏𝒚 | 𝖤𝗅𝖺 𝗆𝖾𝗌𝗆𝖺 • 𝖳𝖾𝗆𝗉𝗈𝗋𝖺𝖽𝖺 𝟪: 𝗍𝗂𝗆𝖾 𝖽𝖾 𝖬𝖺𝗋𝗄 𝖥𝗈𝗌𝗍𝖾𝗋