colinmorgan
colinmorgan

%AVATAR%

%LOGIN% %TIMESTAMP%

%COMMENT%

11 de novembro de 2023 às 13:40 23 views Pinned photo

╭━━━🅒🅜-━━━════════════════════════════════════
 ╰━║ 𝕊𝔼ℝ𝕀𝔼⎬  THE KILLING KIND, 𝗉𝗋𝗈𝗆𝗈𝗍𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅 𝗉𝗁𝗈𝗍𝗈𝗌, 𝗌𝗍𝗂𝗅𝗅𝗌, 𝗌𝖼𝗋𝖾𝖾𝗇𝗌𝟐𝟎𝟚𝟛 ⎬
        ╰━━━━━━━━━━━━━-━━━  ━━━━━━━-━━━━━━╯
═══════════════════════════━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
║ 𝐀𝐓𝐓 𝘗𝘖𝘙 𝕃𝔸𝕀𝕊 ℂℝ𝔸𝕍 𝑆𝑢𝑎 𝖿𝗈𝗇𝗍𝖾 𝕠𝕗𝕚𝕔𝕚𝕒𝕝 𝗌𝗈𝖻𝗋𝖾 𝗈 𝖺𝗍𝗈𝗋 𝗂𝗋𝗅𝖺𝗇𝖽𝖾𝗇𝗌𝖾 𝗖𝗢𝗟𝗜𝗡 𝕄𝕆ℝ𝔾𝔸ℕ ⊰ 𝖬𝖤𝖠𝖣𝖣𝖥𝖠𝖭 ()
╭━━━━━-━━━━╯═════════════════════════════════════════════════
𝐖𝐇𝐎 𝐈𝐒?!  𝖢𝗈𝗅𝗂𝗇 𝖬𝗈𝗋𝗀𝖺𝗇 𝖾́ 𝗎𝗆 𝖺𝗍𝗈𝗋 𝗆𝖺𝗂𝗌 𝖼𝗈𝗇𝗁𝖾𝖼𝗂𝖽𝗈 𝗉𝗈𝗋 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝗉𝗋𝖾𝗍𝖺𝗋 𝖺 𝗌𝖾́𝗋𝗂𝖾 𝗠𝗲𝗿𝗹𝗶𝗻 ━ 𝟣 𝖩𝖺𝗇𝖾𝗂𝗋𝗈, 𝟣𝟫𝟪𝟨
𝖼𝗈𝗆𝗈 𝖺𝗍𝗈𝗋 𝗉𝗋𝗂𝗇𝖼𝗂𝗉𝖺𝗅, 𝖫𝖾𝗈 𝖤𝗅𝗌𝗍𝖾𝗋 𝖾𝗆 𝖧𝗎𝗆𝖺𝗇𝗌 𝖾 𝖡𝗂𝗅𝗅𝗒 𝖢𝗅𝖺𝗇𝗍𝗈𝗇 𝖾𝗆 𝖡𝖾𝗅𝖿𝖺𝗌𝗍. (𝐁𝐈𝐎𝐆𝐑𝐀𝐅𝐈𝐀⎬  𝗜𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱𝗮 𝖽𝗈 𝗇𝗈𝗋𝗍𝖾
⎨────────────────────────────────┕━ ❝ℐ𝓃 𝑎 𝑙𝑎𝑛𝑑 𝑜𝑓 𝑚𝑦𝑡𝘩, 𝑎𝑛𝑑 𝑎 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑜𝑓 𝑚𝑎𝑔𝑖𝑐,⎬
⋮ 𝑡𝘩𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑦 𝑜𝑓 𝑎 𝑔𝑟𝑒𝑎𝑡 𝑘𝑖𝑛𝑔𝑑𝑜𝑚 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑠 𝑜𝑛 𝑡𝘩𝑒 𝑠𝘩𝑜𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠 𝑜𝑓 𝑎 𝑦𝑜𝑢𝑛𝑔 𝑏𝑜𝑦. 𝐻𝑖𝑠 𝑛𝑎𝑚𝑒... 𝕸𝖊𝖗𝖑𝖎𝖓.❞ 𝐁𝐁𝐂 ┛
╰━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╮
𝗩𝗜𝗗𝗔 ❮ ℂ𝔸ℝℝ𝔼𝕀ℝ𝔸 ❮ 𝗙𝗜𝗟𝗠𝗢𝗚𝗥𝗔𝗙𝗜𝗔 ❮ 𝕊𝔼́ℝ𝕀𝔼𝕊 ❮ 𝗧𝗘𝗔𝗧𝗥𝗢 ❮ ℝ𝔸𝔻𝕀𝕆𝗩𝗜𝗗𝗘𝗢𝗚𝗔𝗠𝗘𝗦ℙℝ𝔼̂𝕄𝕀𝕆𝕊 ❮ 𝙼𝙴𝙽𝚄 
╭━⊰ 𝗙𝗶𝗹𝗺𝗲𝘀 𝗲 𝗦𝗲́𝗿𝗶𝗲𝘀𝖬𝖺𝗆𝗆𝖺𝗅𝗌 ⊰ 𝗖𝗼𝗿𝘀𝗮𝗴𝗲 𝔻𝕖𝕒𝕕 𝕊𝕙𝕠𝕥𝖡𝖾𝗅𝖿𝖺𝗌𝗍 ⊰ 𝗧𝗵𝗿𝗲𝗲 𝗙𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗲𝘀 ⊰ 𝕋𝕙𝕖 ℂ𝕣𝕠𝕨𝕟 ও 
┕━━━━━━━━━━ + 𝖭𝖺𝗏𝖾𝗀𝗎𝖾 𝗇𝗈 𝕔𝕠𝕟𝕥𝕖𝕦́𝕕𝕠 𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣𝕟𝕠 𝗉𝖺𝗋𝖺 𝗆𝖺𝗂𝗌 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜̧𝐨̃𝐞𝐬 𝖾 𝕟𝕠𝕧𝕚𝕕𝕒𝕕𝕖𝕤. -━╯
                                         ┏ ╸╸╸╸ ╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸-╸╸╸ ╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸-╸╮
                                        │ 𝕄𝔼𝔸𝔻𝔻/𝐂𝐎𝐋𝐈𝐍𝙼𝙾𝚁𝙶𝙰𝙽 | 𝖥𝖺𝗇 𝕕𝕖𝕕𝕚𝕔𝕒𝕕𝕠 𝖺𝗈 𝗖𝗼𝗹𝗶𝗻 © 𝟤𝟢𝟚𝟛 ⋮ 🅘🅝🅢🅟: 🅥🅘🅒 │
                                        ━━━━━━━━━━━╯────────────── 🅒🅜 ──────────────
                                        ⎨  𝐍𝐀𝐕𝐄𝐆𝐔𝐄𝖧𝖮𝖬𝖤 ✧ 𝖦𝖠𝖫𝖫𝖤𝖱𝖸 ✧ 𝖥𝖠𝖵𝖤𝖲 ✧ 𝖭𝖤𝖶𝖲 ✧ 𝖠𝖶𝖠𝖱𝖣𝖲 ⋮ 𝕄𝗙𝗔𝗡𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 
                                        ━━━━━━━━━━-━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━