cncomusic
cncomusic

badge

%AVATAR%

%LOGIN% %TIMESTAMP%

%COMMENT%

17 de janeiro de 2022 43 views

──────────────────────────────────────────────────
▌✧ 𝗖̲𝗡̲𝗖̲𝗢̲𝗠𝗨𝗦𝗜𝗖 │ 𝖯𝖧𝖮𝖳𝖮𝖲𝖧𝖮𝖮𝖳 \𝐍𝐨𝐯𝐨 𝐬𝐢𝐧𝐠𝐥𝐞 "𝐏𝐚𝐫𝐭𝐲, 𝐇𝐮𝐦𝐨 𝐲 𝐀𝐥𝐜𝐨𝐡𝐨𝐥"‹ 𝟤𝟢𝟚𝟚 ✦ ⋮ 
═════════════════════════════════════════════════════════════════
 𝖶𝖾𝗅𝖼𝗈𝗆𝖾 𝗍𝗈 𝗖 𝗡 𝗖 𝗢 𝗠 𝗨 𝗦  𝗜 𝗖 ❢ ❚ ෧ 𝖡𝖾𝗆 𝗏𝗂𝗇𝖽𝗈𝗌 𝖺𝗈 𝕞𝕖𝕒𝕕𝕕𝕗𝕒𝕟 𝗼𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝖽𝗈 𝗀𝗋𝗎𝗉𝗈 𝗉𝗈𝗉 𝗅𝖺𝗍𝗂𝗇𝗈 𝗆𝖺𝗌𝖼𝗎𝗅𝗂𝗇𝗈.
⋮ 𝖯𝖧𝖮𝖳𝖮𝖲 ⁕ 𝗡𝗘𝗪𝗦 ⁕ 𝖬𝖴𝖲𝖨𝖢 ⁕ 𝗩𝗜𝗗𝗘𝗢𝗦 ⁕ 𝖠𝖭𝖣+ ⤦ ═══════ 𝗆𝖾𝗅𝗁𝗈𝗋 𝖾 𝗆𝖺𝗂𝗌 𝖼𝗈𝗆𝗉𝗅𝖾𝗍𝗈 𝗉𝗈𝗋𝗍𝖺𝗅 𝗌𝗈𝖻𝗋𝖾 ℂℕℂ𝕆. ⋮
|𝗚𝗲̂𝗻𝗲𝗿𝗼:​𝖯𝗈𝗉 𝖫𝖺𝗍𝗂𝗇𝗈 ❙ 𝗔𝘁𝗶𝘃𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲 𝟤𝟢𝟣𝟧-𝗉𝗋𝖾𝗌𝖾𝗇𝗍 ❙ 𝗚𝗿𝗮𝘃𝗮𝗱𝗼𝗿𝗮 𝖲𝗈𝗇𝗒 𝖬. 𝖫𝖺𝗍𝗂𝗇 ❙ 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝟦 𝚂𝙸𝚃𝙴 𝙾𝙵𝙲
𝗖̲𝗡̲𝗖̲𝗢̲ 𝖾́ 𝗎𝗆 𝗀𝗋𝗎𝗉𝗈 𝗆𝖺𝗌𝖼𝗎𝗅𝗂𝗇𝗈 𝖽𝖾 𝗉𝗈𝗉 𝗅𝖺𝗍𝗂𝗇𝗈 𝖿𝗈𝗋𝗆𝖺𝖽𝗈 𝖾𝗆 𝟣̲𝟥̲ 𝖽̲𝖾̲ 𝖽̲𝖾̲𝗓̲𝖾̲𝗆̲𝖻̲𝗋̲𝗈̲ 𝖽𝖾 𝟤𝟢𝟣𝟧 𝗇𝗈𝗌 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗨𝗻𝗶𝗱𝗼𝘀 .╯
┕ ≜ 𝗔̲𝗖̲𝗘̲𝗦̲𝗦̲𝗘̲ 𝗠𝗔𝗜𝗡 𝕄𝔼ℕ𝕌𝗂𝗇𝗍𝖾𝗀𝗋𝖺𝗇𝗍𝖾𝗌 [𝟏/𝟐/𝟑/𝟒] ◦ 𝗼 𝗴𝗿𝘂𝗽𝗼𝗉𝗋𝖾𝗆𝗂𝗈𝗌 ◦ 𝘁𝘂𝗿𝗻𝗲𝘀𝗆𝗎𝗌𝗂𝖼𝖺𝗌𝗱𝗶𝘀𝗰𝗼𝗴𝗿𝗮𝗳𝗶𝗮 
─────────────────────────────────────────────────────────────────
✧ 𝐈̲𝐍̲𝐅̲𝐎̲𝔸𝔹𝕆𝕌𝕋 𝐂ℕ𝗖𝕆 ∗ 𝖲𝖾𝗎𝗌 𝗰𝗶𝗻𝗰𝗼 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝖿𝗈𝗋𝖺𝗆 𝗈𝗌 𝗏𝖾𝗇𝖼𝖾𝖽𝗈𝗋𝖾𝗌 𝖽𝖺 𝗉𝗋𝗂𝗆𝖾𝗂𝗋𝖺 𝗍𝖾𝗆𝗉𝗈𝗋𝖺𝖽𝖺 𝖽𝗈 𝗋𝖾𝖺𝗅𝗂𝗍𝗒 𝗌𝗁𝗈𝗐 𝙇𝙖 𝘽𝙖𝙣𝙙𝙖, 𝖾𝗑𝗂𝖻𝗂𝖽𝗈 𝗉𝖾𝗅𝖺 𝖾𝗆𝗂𝗌𝗌𝗈𝗋𝖺 𝖴̲𝗇̲𝗂̲𝗏̲𝗂̲𝗌̲𝗂̲𝗈̲́𝗇̲. 𝖨𝖽𝖾𝖺𝗅𝗂𝗓𝖺𝖽𝗈 𝗉𝗈𝗋 𝗦𝗶𝗺𝗼𝗻 𝗖𝗼𝘄𝗲𝗹𝗹 𝖾 𝗥𝗶𝗰𝗸𝘆 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻.𝑺𝑨𝑰𝑩𝑨✱
"𝑊𝑒 𝑎𝑟𝑒 𝒗𝒆𝒓𝒚 𝒕𝒉𝒂𝒏𝒌𝒇𝒖𝒍 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒𝑦'𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑜𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑡 𝒐𝒖𝒓 𝒎𝒖𝒔𝒊𝒄 𝑎𝑛𝑑 𝑓𝑜𝑙𝑙𝑜𝑤𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑢𝑟 𝒄𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒆." 𝗥𝗶𝗰𝗵𝗮𝗿𝗱 𝗖.
───────────────────────────────  ╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
╸ᖗ 𝗗𝗜𝗦𝗖𝗢𝗚𝗥𝗔𝗙𝗜𝗔 ─ 𝔸𝕃𝔹𝕌ℕ𝕊Δ 𝖯𝖱𝖨𝖬𝖤𝖨𝖱𝖠 𝖢𝖨𝖳𝖠 / ⚷ 𝗖𝗡𝗖𝗢 / ☮ 𝖰𝖴𝖤 𝖰𝖴𝖨𝖤𝖭𝖤𝖲 𝖲𝖮𝖬𝖮𝖲 / ♔ 𝗗𝗘𝗝𝗔 𝗩𝗨 ᖚ ╸
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸─────────────────────────────── 
✩ 𝖮𝖻𝗋𝗂𝗀𝖺𝖽𝗈 𝗉𝖾𝗅𝖺 𝗏𝗂𝗌𝗂𝗍𝖺! ❚ 𝗔𝗹𝗹 𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲𝗿𝗱. © 𝟐𝟎𝟚𝟘/𝟐𝟎𝟚𝟚 𝗆𝖾𝖺𝖽𝖽/𝕔𝕟𝕔𝕠𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜 ❚ 𝖠𝗍𝗍 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑎 ✩ 𝑝𝑜𝑠𝑡
═════════════════════════════════════════════════════════════════

Special