charlieputh
charlieputh

%AVATAR%

%LOGIN% %TIMESTAMP%

%COMMENT%

charlieputh

2/21/19, 8:17 AM | 6 Views

𝖠𝖡𝖢'𝗌 𝖢𝗈𝗏𝖾𝗋𝖺𝗀𝖾 𝗈𝖿 𝖣𝗂𝖼𝗄 𝖢𝗅𝖺𝗋𝗄'𝗌 𝖭𝖾𝗐 𝖸𝖾𝖺𝗋'𝗌 𝖱𝗈𝖼𝗄𝗂𝗇' 𝖤𝗏𝖾 𝖶𝗂𝗍𝗁 𝖱𝗒𝖺𝗇 𝖲𝖾𝖺𝖼𝗋𝖾𝗌𝗍 𝟤𝟢𝟣𝟫

 𝖧𝗈𝗆𝖾 𝖢𝗁𝖺𝗋𝗅𝗂𝖾 𝖯𝗎𝗍𝗁 𝖯𝗁𝗈𝗍𝗈 𝖦𝖺𝗅𝗅𝖾𝗋𝗒  ᴍᴇᴀᴅᴅ.ᴄᴏᴍ/ᴄʜᴀʀʟɪᴇᴘᴜᴛʜ   𝖭𝖾𝗐𝗌𝖴𝗉𝖽𝖺𝗍𝖾 
↳ ʙᴏʀɴ ᴏɴ ᴅᴇᴄᴇᴍʙᴇʀ 2, 1991 ɪɴ ɴᴇᴡ ᴊᴇʀsᴇʏ. 「𝚁𝙴𝙰𝙳+
                                                                                                                                  

 𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲 𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸 𝗧𝘄𝗶𝘁𝘁𝗲𝗿 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗧𝘂𝗺𝗯𝗹𝗿 𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲 𝗩𝗶𝗻𝗲 
                                                                                                                                   
ᴘᴏsᴛᴇᴅ ʙʏ    𝙼𝚊𝚒𝚌𝚘𝚗 𝚆𝚊𝚕𝚕𝚊𝚌𝚎                  ᴏɴ 21 ғᴇʙ, 2019.

Just who has an account on meadd can comment.

Special