charlieputh
charlieputh

%AVATAR%

%LOGIN% %TIMESTAMP%

%COMMENT%

10 de setembro de 2022 às 20:37 16 views

┌━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┐
 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐢𝐞 𝐏𝐮𝐭𝐡  ⇢   Appearance on The Ellen DeGeneres Show
└━━━━━━┅╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸┅━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┘

𝐂𝐇𝐀𝐑𝐋𝐈𝐄 𝐏𝐔𝐓𝐇            𝖶𝖾𝗅𝖼𝗈𝗆𝖾 𝗍𝗈 𝗍𝗁𝖾 𝖻𝖾𝗌𝗍 𝗌𝗈𝗎𝗋𝖼𝖾 𝖺𝖻𝗈𝗎𝗍 𝗍𝗁𝖾 𝗌𝗂𝗇𝗀𝖾𝗋 𝗈𝗇 𝗆𝖾𝖺𝖽𝖽.𝖼𝗈𝗆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┅╸╸━━━━━━━━━━╸┅
 𝖬𝗎𝗌𝗂𝖼 + 𝖵𝗂𝖽𝖾𝗈       𝖳𝗈𝗎𝗋       𝖯𝗁𝗈𝗍𝗈𝗌       𝖭𝖾𝗐𝗌       𝖬𝖾𝗋𝖼𝗁       𝖡𝗂𝗈 

─────────  𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 𝐎𝐭𝐭𝐨 𝐏𝐮𝐭𝐡 𝐉𝐫.  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
𝖡𝗈𝗋𝗇 𝗂𝗇 𝖭𝖾𝗐 𝖩𝖾𝗋𝗌𝖾𝗒, 𝖣𝖾𝖼𝖾𝗆𝖻𝖾𝗋 𝟤, 𝟣𝟫𝟫𝟣, 𝖻𝖾𝗍𝗍𝖾𝗋 𝗄𝗇𝗈𝗐𝗇 𝖺𝗌 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐢𝐞 𝐏𝐮𝐭𝐡, 𝗂𝗌 𝖺 𝗌𝗂𝗇𝗀𝖾𝗋,
𝗌𝗈𝗇𝗀𝗐𝗋𝗂𝗍𝖾𝗋, 𝗆𝗎𝗅𝗍𝗂-𝗂𝗇𝗌𝗍𝗋𝗎𝗆𝖾𝗇𝗍𝖺𝗅𝗂𝗌𝗍 𝖠𝗆𝖾𝗋𝗂𝖼𝖺𝗇 𝗆𝗎𝗌𝗂𝖼 𝗉𝗋𝗈𝖽𝗎𝖼𝖾𝗋. 「𝚁𝙴𝙰𝙳+」 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┅╸╸━━━━━━━━━━╸┅
ɴᴇᴛᴡᴏʀᴋs  ☑   ┆   𝐒𝐢𝐭𝐞   ╽  𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸  ╽  𝗧𝘄𝗶𝘁𝘁𝗲𝗿  ╽  𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺   ┆
══════════  ᵖᵒʳᵗᵃˡ ᵐᵘˢᶤᶜᵃˡ  ═════════════════════════════════════
𝖫𝗂𝗇𝗄𝗌 𝖽𝖾 𝖽𝗂𝗌𝗉𝗈𝗇𝗂𝖻𝗂𝗅𝗂𝖽𝖺𝖽𝖾 𝖽𝖺𝗌 𝗆𝗎́𝗌𝗂𝖼𝖺𝗌 𝖾 𝗏𝗂́𝖽𝖾𝗈𝗌, 𝖼𝗈𝗆 𝖺𝗍𝗎𝖺𝗅𝗂𝗓𝖺𝖼̧𝖺̃𝗈 𝖽𝖾 𝗇𝗈𝗏𝗈𝗌 𝗅𝖺𝗇𝖼̧𝖺𝗆𝖾𝗇𝗍𝗈𝗌
 𝐒𝐨𝐮𝐧𝐝𝐜𝐥𝐨𝐮𝐝        𝐒𝐩𝐨𝐭𝐢𝐟𝐲        𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲        𝐢𝐓𝐮𝐧𝐞𝐬       𝐃𝐞𝐞𝐳𝐞𝐫 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┅╸╸━━━━━━━━━━╸┅
© 𝟤𝟢20 ᴄᴏᴘʏʀɪɢʜᴛ              ᴘᴏsᴛᴇᴅ ʙʏ    𝙼𝚊𝚒𝚌𝚘𝚗 𝚆𝚊𝚕𝚕𝚊𝚌𝚎              ᴏɴ 10 ꮪꭼꮲ, 2022.