ashleyvbenson
ashleyvbenson

%AVATAR%

%LOGIN% %TIMESTAMP%

%COMMENT%

13 de maio de 2022 15 views

          𝖠𝖯𝖠𝖱𝖨𝖢̧𝖮̃𝖤𝖲 𝖤 𝖤𝖵𝖤𝖭𝖳𝖮𝖲  2022    ¦ 𝐀𝐒𝐇𝐋𝐄𝐘 𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 𝐁𝐄𝐍𝐒𝐎𝐍 ¦
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ╭-━━━━━                                     | 𝐆𝐀𝐋𝐄𝐑𝐈𝐀 |   | 𝐍𝐎𝐓𝐈́𝐂𝐈𝐀𝐒 |   | 𝐅𝐀𝐕𝐎𝐑𝐈𝐓𝐎𝐒 |   
  𝐏𝐎𝐑: 𝖣𝖠𝖨𝖧   ⎭                                     ╰-━╯ ╰-━━━━╯   ╰-╯ 
╸╸╸                                                                                                                 
x s𝖾𝗃𝖺𝗆 𝗍𝗈𝖽𝗈𝗌 𝗆𝗎𝗂𝗍𝗈 𝖻𝖾𝗆 𝗏𝗂𝗇𝖽𝗈𝗌 𝖺𝗈 𝗆𝖺𝗂𝗈𝗋, 𝗆𝖾𝗅𝗁𝗈𝗋 𝗉𝗈𝗋𝗍𝖺𝗅 𝗌𝗈𝖻𝗋𝖾 𝖺 𝖺𝗍𝗋𝗂𝗓𝖠𝗌𝗁𝗅𝖾𝗒 𝖡𝖾𝗇𝗌𝗈𝗇 𝖾𝗆 𝗍𝗈𝖽𝗈 𝗆𝖾𝖺𝖽𝖽!  | 𝖶𝖨𝖪𝖨𝖯𝖤́𝖣𝖨𝖠 - 𝐅𝐀𝐍𝐒𝐈𝐓𝐄 - 𝖥𝖠𝖭𝖲𝖨𝖳𝖤² - 𝐅𝐀𝐍𝐒𝐈𝐓𝐄³ - 𝖥𝖠𝖢𝖤𝖡𝖮𝖮𝖪 - 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐀𝐆𝐑𝐀𝐌 - 𝖥𝖨𝖫𝖬𝖤𝖲 - 𝐕𝐈́𝐃𝐄𝐎𝐒 - 𝖨𝖬𝖣𝖻 |━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |   𝖠𝗌𝗁𝗅𝖾𝗒 𝖵𝗂𝖼𝗍𝗈𝗋𝗂𝖺 𝖡𝖾𝗇𝗌𝗈𝗇 (𝖠𝗇𝖺𝗁𝖾𝗂𝗆 𝖧𝗂𝗅𝗅𝗌, 𝟣𝟪 𝖽𝖾 𝖣𝖾𝗓𝖾𝗆𝖻𝗋𝗈 𝖽𝖾 𝟣𝟫𝟪𝟫) 𝖾́ 𝗎𝗆𝖺 𝖺𝗍𝗋𝗂𝗓, 𝖽𝗂𝗋𝖾𝗍𝗈𝗋𝖺 𝖾 𝗆𝗈𝖽𝖾𝗅𝗈.  ━━━━━━━━━━━━ 𝓒𝓸𝓷𝓽𝓮𝓾́𝓭𝓸  𝓮𝔁𝓬𝓵𝓾𝓼𝓲𝓿𝓸 ━━━━━━━━━━  | 𝐁𝐈𝐎𝐆𝐑𝐀𝐅𝐈𝐀 ▬ 𝖢𝖠𝖱𝖱𝖤𝖨𝖱𝖠 ▬ 𝐕𝐈𝐃𝐀 𝐏𝐄𝐒𝐒𝐎𝐀𝐋 ▬ 𝖥𝖨𝖫𝖬𝖮𝖦𝖱𝖠𝖥𝖨𝖠 ▬ 𝐂𝐈𝐍𝐄𝐌𝐀 ▬ 𝖳𝖤𝖫𝖤𝖵𝖨𝖲𝖠̃𝖮 ▬ 𝐂𝐔𝐑𝐓𝐀 |━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   𝖠𝗀𝗋𝖺𝖽𝖾𝖼̧𝗈 𝖽𝖾𝗌𝖽𝖾 𝗃𝖺́ 𝖺 𝗏𝗂𝗌𝗂𝗍𝖺 𝖾 𝗉𝗋𝖾𝖿𝖾𝗋𝖾̂𝗇𝖼𝗂𝖺 𝖽𝖾 𝗍𝗈𝖽𝗈𝗌, 𝗊𝗎𝖺𝗅𝗊𝗎𝖾𝗋 𝖽𝗎𝗏𝗂𝖽𝖺 𝗌𝗈́ 𝖾𝗇𝗍𝗋𝖺𝗋 𝖾𝗆 𝖼𝗈𝗇𝗍𝖺𝗍𝗈 𝗉𝖺𝗋𝖺 𝗌𝗎𝗀𝖾𝗌𝗍𝗈̃𝖾𝗌. \ 𝖳𝗁𝖺𝗇𝗄 𝗒𝗈𝗎 𝖺𝗅𝗐𝖺𝗒𝗌 𝖼𝗈𝗆𝖾 𝖻𝖺𝖼𝗄 𝐬𝐢𝐧𝐜𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟐 ©  𝗆𝖾𝖺𝖽𝖽 𝖥𝖠𝖭 ⋮  all rights reserved • 𝖢𝗈𝗉𝗒𝗋𝗂𝗀𝗁𝗍   𝗣𝗢𝗦𝗧 /
                                                                                                                                                                                 
¦ 𝖵𝗈𝖼𝖾̂ 𝖽𝖾𝗌𝖿𝗋𝗎𝗍𝗈𝗎 𝖽𝗈 𝗆𝖾𝗅𝗁𝗈𝗋 𝖼𝗈𝗇𝗍𝖾𝗎́𝖽𝗈, 𝗇𝖺̃𝗈 𝗌𝖺𝗂𝖺 𝗌𝖾𝗆 𝖺𝖽𝗂𝖼𝗂𝗈𝗇𝖺𝗋 𝖾 𝖼𝗈𝗆𝖾𝗇𝗍𝖺𝗋! ¦
━╯