anahi
anahi

News

โ–  ๐€๐๐€๐‡๐ˆฬ / โŒฉ๐–ฏ๐–ค๐–ฑ๐–ฅ๐–จ๐–ซโŒช โžฅ ๐—™๐—œ๐—–๐—›๐—” ๐—–๐—ข๐— ๐—ฃ๐—Ÿ๐—˜๐—ง๐—”

โ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธ
๐–ญ๐—ˆ๐—†๐–พ: ๐– ๐—‡๐–บ๐—๐—‚ฬ ๐–ฆ๐—‚๐—ˆ๐—๐–บ๐—‡๐—‡๐–บ ๐–ฏ๐—Ž๐–พ๐—‡๐—๐–พ ๐–ฏ๐—ˆ๐—‹๐—๐—‚๐—…๐—…๐–บ ๐–ฝ๐–พ ๐–ต๐–พ๐—…๐–บ๐—Œ๐–ผ๐—ˆ
๐– ๐—‰๐–พ๐—…๐—‚๐–ฝ๐—ˆ: ๐– ๐—‡๐—’, ๐– ๐—‡๐—‡๐—‚๐–พ
๐–จ๐–ฝ๐–บ๐–ฝ๐–พ: ๐Ÿฆ๐Ÿข
๐–ฃ๐–บ๐—๐–บ ๐–ฝ๐–พ ๐—‡๐–บ๐—Œ๐–ผ๐—‚๐—†๐–พ๐—‡๐—๐—ˆ: ๐Ÿฃ๐Ÿฆ ๐–ฝ๐–พ ๐—†๐–บ๐—‚๐—ˆ ๐–ฝ๐–พ ๐Ÿฃ๐Ÿซ๐Ÿช๐Ÿฅ
๐–ข๐—‚๐–ฝ๐–บ๐–ฝ๐–พ: ๐–ข๐—‚๐—Ž๐–ฝ๐–บ๐–ฝ ๐–ฝ๐–พ ๐–ฌ๐–พฬ๐—‘๐—‚๐–ผ๐—ˆ
๐–ฒ๐—‚๐—€๐—‡๐—ˆ: ๐–ณ๐—ˆ๐—Ž๐—‹๐—ˆ
๐– ๐—…๐—๐—Ž๐—‹๐–บ: ๐Ÿฃ,๐Ÿจ๐Ÿค
๐–ข๐—ˆ๐—‹ ๐–ฝ๐—ˆ๐—Œ ๐—ˆ๐—…๐—๐—ˆ๐—Œ: ๐– ๐—“๐—Ž๐—‚๐—Œ
๐–ฏ๐—‹๐—ˆ๐–ฟ๐—‚๐—Œ๐—Œ๐–บฬƒ๐—ˆ: ๐– ๐—๐—‹๐—‚๐—“, ๐–ข๐–บ๐—‡๐—๐—ˆ๐—‹๐–บ ๐–พ ๐–ค๐—†๐—‰๐—‹๐–พ๐—Œ๐–บฬ๐—‹๐—‚๐–บ
๐–ข๐—ˆ๐—†๐—‚๐–ฝ๐–บ: ๐–ฉ๐–บ๐—‰๐—ˆ๐—‡๐–พ๐—Œ๐–บ
๐–ฎ ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐—…๐—๐–พ ๐–ฟ๐–บ๐—“ ๐–ฟ๐–พ๐—…๐—‚๐—“: ๐–ฏ๐–พ๐—๐–พ๐—‹ ๐–ฏ๐–บ๐—‡
๐–ฏ๐—ˆ๐—‹ ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐–บ๐–ผ๐—‹๐–พ๐–ฝ๐—‚๐—๐–บ ๐—‡๐—ˆ ๐—๐—ˆ๐—‹๐—ˆฬ๐—Œ๐–ผ๐—ˆ๐—‰๐—ˆ: ๐–ฏ๐—ˆ๐—‹๐—Š๐—Ž๐–พ ๐–บ๐–ผ๐—‹๐–พ๐–ฝ๐—‚๐—๐–บ ๐—‡๐–บ ๐–ป๐—ˆ๐–บ ๐—Œ๐—ˆ๐—‹๐—๐–พ ๐–พ ๐—‡๐—ˆ ๐–ฝ๐–พ๐—Œ๐—๐—‚๐—‡๐—ˆ
๐–ฑ๐–พ๐—…๐—‚๐—€๐—‚๐–บฬƒ๐—ˆ: ๐–ข๐–บ๐—๐—ˆฬ๐—…๐—‚๐–ผ๐–บ
๐–ข๐–บ๐—‡๐—๐—ˆ๐—‹๐–พ๐—Œ ๐–ฏ๐—‹๐–พ๐–ฟ๐–พ๐—‹๐—‚๐–ฝ๐—ˆ๐—Œ: ๐–ซ๐—Ž๐—‚๐—Œ ๐–ฌ๐—‚๐—€๐—Ž๐–พ๐—… &๐–บ๐—†๐—‰; ๐–ฌ๐—‚๐–ผ๐—๐–บ๐–พ๐—… ๐–ฉ๐–บ๐–ผ๐—„๐—Œ๐—ˆ๐—‡.
๐–ฑ๐–พ๐—Œ๐—๐–บ๐—Ž๐—‹๐–บ๐—‡๐—๐–พ ๐—‰๐—‹๐–พ๐–ฟ๐–พ๐—‹๐—‚๐–ฝ๐—ˆ: ๐–ฒ๐—Ž๐—‡๐—๐—ˆ๐—‹๐—’
๐–ฒ๐—ˆ๐–ป๐—‹๐–พ๐—†๐–พ๐—Œ๐–บ: ๐–ข๐—๐—ˆ๐–ผ๐—ˆ๐—…๐–บ๐—๐–พ
๐–ข๐—ˆ๐—‹๐–พ๐—Œ: ๐– ๐—“๐—Ž๐—… ๐–พ ๐–ฑ๐—ˆ๐—Œ๐–บ
๐–ฏ๐–บ๐—Œ๐—Œ๐–บ๐—๐–พ๐—†๐—‰๐—ˆ: ๐–ณ๐—ˆ๐—†๐–บ๐—‹ ๐—Œ๐—ˆ๐—…, ๐–ฃ๐–พ๐—Œ๐–พ๐—‡๐—๐–บ๐—‹, ๐–ค๐—Œ๐–ผ๐—Ž๐—๐–บ๐—‹ ๐–ฌ๐—Žฬ๐—Œ๐—‚๐–ผ๐–บ, ๐–ข๐—๐—Ž๐—‰๐–บ๐—‹ ๐–ฆ๐–พ๐—…๐—ˆ, ๐–ซ๐–พ๐—‹, ๐–ก๐–บ๐—…๐–บ๐–ฝ๐–บ
๐–ง๐—ˆ๐–ป๐–ป๐—’: ๐–ณ๐–พฬ‚๐—‡๐—‚๐—Œ, ๐–ฃ๐–บ๐—‡๐–ผฬง๐–บ๐—‹
๐–ฌ๐—Žฬ๐—Œ๐—‚๐–ผ๐–บ: ๐–ฏ๐—ˆ๐—‰
๐–ฐ๐—Ž๐–พ๐—‹ ๐–พ๐—Œ๐—๐—Ž๐–ฝ๐–บ๐—‹: ๐–ฃ๐–พ๐—Œ๐–พ๐—‡๐—๐—ˆ, ๐–ฌ๐—ˆ๐–ฝ๐–บ
๐–ฌ๐–บ๐—๐–พฬ๐—‹๐—‚๐–บ ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐—†๐–บ๐—‚๐—Œ ๐—ˆ๐–ฝ๐–พ๐—‚๐–บ: ๐–ฌ๐–บ๐—๐–พ๐—†๐–บฬ๐—๐—‚๐–ผ๐–บ
๐–ฌ๐–บ๐—‡๐—‚๐–บ๐—Œ: ๐–ข๐—ˆ๐—…๐—ˆ๐–ผ๐–บ๐—‹ ๐—ˆ ๐–บ๐—‹ ๐–ผ๐—ˆ๐—‡๐–ฝ๐—‚๐–ผ๐—‚๐—ˆ๐—‡๐–บ๐–ฝ๐—ˆ ๐—†๐—Ž๐—‚๐—๐—ˆ ๐–ฟ๐—‹๐—‚๐—ˆ
๐– ๐—๐—ˆ๐—‹: ๐–ฑ๐—ˆ๐–ป๐–พ๐—‹๐— ๐–ฝ๐–พ ๐–ญ๐—‚๐—‹๐—ˆ ๐–พ ๐–ฉ๐–พ๐—Œ๐—Žฬ๐—Œ ๐–ฎ๐–ผ๐—๐—ˆ๐–บ
๐– ๐—๐—‹๐—‚๐—“: ๐–ต๐—‚๐—๐—‚๐–บ๐—‡ ๐–ซ๐–พ๐—‚๐—€๐—; โ€œ๐–พฬ ๐—†๐—‚๐—‡๐—๐–บ ๐—‚ฬ๐–ฝ๐—ˆ๐—…๐–บ ๐–ฝ๐—ˆ ๐—†๐—Ž๐—‡๐–ฝ๐—ˆ ๐—‚๐—‡๐—๐–พ๐—‚๐—‹๐—ˆโ€.
๐–ญ๐—ˆ๐—๐–พ๐—…๐–บ: โ€˜๐–ฃ๐–พ๐—Œ๐—๐—‚๐—…๐–บ๐—‡๐–ฝ๐—ˆ ๐– ๐—†๐—ˆ๐—‹โ€™, โ€œ๐–ฟ๐—ˆ๐—‚ ๐—†๐–พ๐—Ž ๐—†๐–บฬ๐—‘๐—‚๐—†๐—ˆ, ๐—‡๐–บฬƒ๐—ˆ ๐—‰๐–พ๐—‹๐–ฝ๐—‚๐–บ! ๐– ๐—‡๐—๐–พ๐—Œ ๐–ฝ๐–พ ๐—Œ๐–บ๐—‚๐—‹ ๐—‰๐–บ๐—‹๐–บ ๐—ˆ๐—Œ ๐—Œ๐—๐—ˆ๐—๐—Œ ๐–พ๐—Ž ๐–บ๐—Œ๐—Œ๐—‚๐—Œ๐—๐—‚๐–บ, ๐–บ๐—๐–พฬ ๐—‡๐–บ ๐–ฑ๐—ˆ๐—†๐–พฬ‚๐—‡๐—‚๐–บ. ๐–ณ๐–บ๐—†๐–ป๐–พฬ๐—† โ€˜๐–ฒ๐—ˆ๐—’ ๐–ณ๐—Ž ๐–ฃ๐—Ž๐–พ๐—‡ฬƒ๐–บโ€™โ€.
๐–ฅ๐—‚๐—…๐—†๐–พ๐—Œ: ๐–ณ๐–พ๐—‹๐—‹๐—ˆ๐—‹
๐–ฒ๐–พ๐—‹๐—‚๐–บ๐–ฝ๐—ˆ: ๐–ซ๐—ˆ๐—Œ๐—
๐–ซ๐—‚๐—๐—‹๐—ˆ๐—Œ: โ€˜๐–  ๐–ซ๐—Ž๐—“ ๐–พ ๐–บ ๐–ฒ๐—ˆ๐—†๐–ป๐—‹๐–บโ€™, ๐–ฝ๐–พ ๐–ฃ๐–พ๐–พ๐—‰๐–บ๐—„ ๐–ข๐—๐—ˆ๐—‰๐—‹๐–บ ๐–พ โ€˜๐–ก๐—‹๐—‚๐–ฝ๐–บโ€™, ๐–ฝ๐–พ ๐–ฏ๐–บ๐—Ž๐—…๐—ˆ ๐–ข๐—ˆ๐–พ๐—…๐—๐—ˆ.
๐–ง๐–พ๐—‹๐—ˆฬ๐—‚: ๐–ฏ๐–พ๐—๐–พ๐—‹ ๐–ฏ๐–บ๐—‡
๐–คฬ๐—‰๐—ˆ๐–ผ๐–บ ๐—‰๐—‹๐–พ๐–ฟ๐–พ๐—‹๐—‚๐–ฝ๐–บ ๐–ฝ๐—ˆ ๐–บ๐—‡๐—ˆ: ๐–ต๐–พ๐—‹๐–บฬƒ๐—ˆ
๐–ฎ ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐—…๐—๐–พ ๐–บ๐—€๐—‹๐–บ๐–ฝ๐–บ ๐–พ๐—† ๐—Ž๐—† ๐—๐—ˆ๐—†๐–พ๐—†: ๐–ฒ๐—‚๐—‡๐–ผ๐–พ๐—‹๐—‚๐–ฝ๐–บ๐–ฝ๐–พ