anahi
anahi

News

โ–  ๐€๐๐€๐‡๐ˆฬ / โŒฉ๐–ฅ๐–จ๐–ซ๐–ฌ๐–ฎ๐–ฆ๐–ฑ๐– ๐–ฅ๐–จ๐– โŒช โžฅ ๐—ก๐—ข๐—ฉ๐—˜๐—Ÿ๐—”๐—ฆ, ๐—ฆ๐—˜ฬ๐—ฅ๐—œ๐—˜๐—ฆ & ๐—–๐—œ๐—ก๐—˜๐— ๐—”

โ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธ

โžฅ ๐—ง๐—ฒ๐—น๐—ฒ๐˜ƒ๐—ถ๐˜€๐—ฎฬƒ๐—ผ: ๐—ก๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—น๐—ฎ๐˜€ ๐—ฒ ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ๐—ฎ๐˜€
___________________________________________________________
โ€ข ๐–ข๐—๐—‚๐—Š๐—Ž๐—‚๐—…๐—…๐–บ๐–ฝ๐–บ๐—Œ, ๐Ÿฃ๐Ÿซ๐Ÿช๐Ÿจ
โ€ข ๐–ซ๐–บ ๐–ณ๐–พ๐—…๐–บ๐—‹๐–บ๐—‡ฬƒ๐–บ, ๐Ÿฃ๐Ÿซ๐Ÿช๐Ÿซ
โ€ข ๐–ซ๐–บ ๐–ง๐—ˆ๐—‹๐–บ ๐–ฌ๐–บ๐—‹๐–ผ๐–บ๐–ฝ๐–บ, ๐Ÿฃ๐Ÿซ๐Ÿช๐Ÿซ
โ€ข ๐–ฏ๐–บ๐—‰๐–บฬ ๐–ฒ๐—ˆ๐—…๐—๐–พ๐—‹๐—ˆ, ๐Ÿฃ๐Ÿซ๐Ÿซ๐Ÿข
โ€ข ๐–ฌ๐–บ๐–ฝ๐—‹๐–พ๐—Œ ๐–ค๐—€๐—ˆ๐—‚ฬ๐—Œ๐—๐–บ๐—Œ, ๐Ÿฃ๐Ÿซ๐Ÿซ๐Ÿฃ
โ€ข ๐–ฌ๐—Ž๐–ผ๐—๐–บ๐–ผ๐—๐—‚๐—๐–บ๐—Œ, ๐Ÿฃ๐Ÿซ๐Ÿซ๐Ÿฃ
โ€ข ๐– ฬ๐—‡๐—€๐–พ๐—…๐–พ๐—Œ ๐–ฒ๐—‚๐—‡ ๐–ฏ๐–บ๐—‹๐–บ๐—‚ฬ๐—Œ๐—ˆ, ๐Ÿฃ๐Ÿซ๐Ÿซ๐Ÿค
โ€ข ๐–ฃ๐—‹. ๐–ข๐–บฬ๐—‡๐–ฝ๐—‚๐–ฝ๐—ˆ ๐–ฏ๐–พฬ๐—‹๐–พ๐—“, ๐Ÿฃ๐Ÿซ๐Ÿซ๐Ÿค
โ€ข ๐– ๐—…๐—ˆ๐—‡๐–ฝ๐—‹๐–บ, ๐Ÿฃ๐Ÿซ๐Ÿซ๐Ÿง
โ€ข ๐–ณ๐—Žฬ ๐—’ ๐–ธ๐—ˆ, ๐Ÿฃ๐Ÿซ๐Ÿซ๐Ÿจ
โ€ข ๐–ฌ๐—Ž๐—ƒ๐–พ๐—‹, ๐–ข๐–บ๐—Œ๐—ˆ๐—Œ ๐–ฃ๐–พ ๐–ซ๐–บ ๐–ต๐—‚๐–ฝ๐–บ ๐–ฑ๐–พ๐–บ๐—…, ๐Ÿฃ๐Ÿซ๐Ÿซ๐Ÿจ
โ€ข ๐–ฌ๐—‚ ๐–ฏ๐–พ๐—Š๐—Ž๐–พ๐—‡ฬƒ๐–บ ๐–ณ๐—‹๐–บ๐—๐—‚๐–พ๐—Œ๐–บ, ๐Ÿฃ๐Ÿซ๐Ÿซ๐Ÿฉ
โ€ข ๐–ต๐—‚๐—๐—ˆ ๐—‰๐—ˆ๐—‹ ๐–ค๐—…๐–พ๐—‡๐–บ, ๐Ÿฃ๐Ÿซ๐Ÿซ๐Ÿช
โ€ข ๐–ค๐—… ๐–ฃ๐—‚๐–บ๐—‹๐—‚๐—ˆ ๐–ฝ๐–พ ๐–ฃ๐–บ๐—‡๐—‚๐–พ๐—…๐–บ, ๐Ÿฃ๐Ÿซ๐Ÿซ๐Ÿช
โ€ข ๐–ฌ๐—Ž๐—ƒ๐–พ๐—‹๐–พ๐—Œ ๐–ค๐—‡๐—€๐–บ๐—‡ฬƒ๐–บ๐–ฝ๐–บ๐—Œ, ๐Ÿฃ๐Ÿซ๐Ÿซ๐Ÿซ
โ€ข ๐–ซ๐—ˆ๐–ผ๐—Ž๐—‹๐–บ ๐–ฝ๐–พ ๐– ๐—†๐—ˆ๐—‹, ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿข
โ€ข ๐–ฏ๐—‹๐—‚๐—†๐–พ๐—‹ ๐– ๐—†๐—ˆ๐—‹: ๐–  ๐–ฌ๐—‚๐—… ๐–ฏ๐—ˆ๐—‹ ๐–ง๐—ˆ๐—‹๐–บ, ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿข
โ€ข ๐–ข๐—…๐–บ๐—Œ๐–พ ๐Ÿฆ๐Ÿข๐Ÿจ, ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿฅ
โ€ข ๐–ฑ๐–พ๐–ป๐–พ๐—…๐–ฝ๐–พ, ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿฆ
โ€ข ๐–ฑ๐–ก๐–ฃ, ๐–ซ๐–บ ๐–ฅ๐–บ๐—†๐—‚๐—…๐—‚๐–บ, ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿฉ
โ€ข ๐–ซ๐—ˆ๐—…๐–บ... ๐–คฬ๐—‹๐–บ๐—Œ๐–พ ๐–ด๐—‡๐–บ ๐–ต๐–พ๐—“, ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿฉ
โ€ข ๐–ฃ๐—ˆ๐—Œ ๐–ง๐—ˆ๐—€๐–บ๐—‹๐–พ๐—Œ, ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿฃ๐Ÿฃ
โ€ข ๐–ซ๐–บ ๐–ฌ๐–บฬ๐—Œ ๐–ฃ๐—‹๐–บ๐—€๐–บ, ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿค๐Ÿค

โžฅ ๐—–๐—ถ๐—ป๐—ฒ๐—บ๐—ฎ: ๐—™๐—ถ๐—น๐—บ๐—ฒ๐˜€
___________________________________________________________
โ€ข ๐– ๐—Œ๐–พ๐—Œ๐—‚๐—‡๐–บ๐—๐—ˆ ๐–  ๐–ฒ๐–บ๐—‡๐—€๐—‹๐–พ ๐–ฅ๐—‹๐—‚ฬ๐–บ, ๐Ÿฃ๐Ÿซ๐Ÿช๐Ÿซ
โ€ข ๐–ง๐–บ๐–ป๐—‚ฬ๐–บ ๐–ด๐—‡๐–บ ๐–ต๐–พ๐—“ ๐–ด๐—‡๐–บ ๐–ค๐—Œ๐—๐—‹๐–พ๐—…๐—…๐–บ, ๐Ÿฃ๐Ÿซ๐Ÿช๐Ÿซ
โ€ข ๐–ญ๐–บ๐–ผ๐—‚๐–ฝ๐—ˆ๐—Œ ๐–ฏ๐–บ๐—‹๐–บ ๐–ฌ๐—ˆ๐—‹๐—‚๐—‹, ๐Ÿฃ๐Ÿซ๐Ÿซ๐Ÿฃ
โ€ข ๐– ๐—’๐—Ž๐–ฝ๐–บ๐—†๐–พ ๐–ข๐—ˆ๐—†๐—‰๐–บ๐–ฝ๐—‹๐–พ, ๐Ÿฃ๐Ÿซ๐Ÿซ๐Ÿค
โ€ข ๐–ค๐—… ๐–ฆ๐–บ๐—‡๐–บ๐–ฝ๐—ˆ๐—‹, ๐Ÿฃ๐Ÿซ๐Ÿซ๐Ÿค
โ€ข ๐–ญ๐—ˆ ๐–ฌ๐–พ ๐–ฃ๐–พ๐–ฟ๐—‚๐–พ๐—‡๐–ฝ๐–บ๐—Œ ๐–ข๐—ˆ๐—†๐—‰๐–บ๐–ฝ๐—‹๐–พ, ๐Ÿฃ๐Ÿซ๐Ÿซ๐Ÿจ
โ€ข ๐–จ๐—‡๐–พ๐—Œ๐—‰๐–พ๐—‹๐–บ๐–ฝ๐—ˆ ๐– ๐—†๐—ˆ๐—‹, ๐Ÿฃ๐Ÿซ๐Ÿซ๐Ÿซ
โ€ข ๐–ณ๐–บ๐—‹๐–ฝ๐–พ ๐– ๐—“๐—Ž๐—…, ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿข