anahi
anahi

News

โ–  ๐€๐๐€๐‡๐ˆฬ / โŒฉ๐–ณ๐–ด๐–ฑ๐–ญ๐–ค๐–ฒโŒช โžฅ ๐— ๐—œ ๐——๐—˜๐—Ÿ๐—œ๐—ฅ๐—œ๐—ข ๐—ช๐—ข๐—ฅ๐—Ÿ๐—— ๐—ง๐—ข๐—จ๐—ฅ, ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿซ-๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿฃ๐Ÿฃ

โ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธ
๐–ฒ๐–พ๐—€๐—Ž๐—‡๐–ฝ๐–บ ๐—๐—Ž๐—‹๐—‡๐–พฬ‚ ๐–ฝ๐–พ ๐—Œ๐—Ž๐–บ ๐–ผ๐–บ๐—‹๐—‹๐–พ๐—‚๐—‹๐–บ ๐—Œ๐—ˆ๐—…๐—ˆ, ๐–พ๐—…๐–บ ๐–ฟ๐—ˆ๐—‚ ๐—Ž๐—Œ๐–บ๐–ฝ๐–บ ๐—‰๐–บ๐—‹๐–บ ๐—‰๐—‹๐—ˆ๐—†๐—ˆ๐—๐–พ๐—‹ ๐—ˆ ๐—Œ๐–พ๐—Ž ๐—Š๐—Ž๐—‚๐—‡๐—๐—ˆ ๐–บฬ๐—…๐–ป๐—Ž๐—† ๐–ฝ๐–พ ๐–พ๐—Œ๐—๐—Žฬ๐–ฝ๐—‚๐—ˆ, "๐–ฌ๐—‚ ๐–ฃ๐–พ๐—…๐—‚๐—‹๐—‚๐—ˆ", ๐–พ ๐—๐–พ๐—๐–พ ๐—‚๐—‡๐—‚ฬ๐–ผ๐—‚๐—ˆ ๐–พ๐—† ๐Ÿฅ ๐–ฝ๐–พ ๐—‡๐—ˆ๐—๐–พ๐—†๐–ป๐—‹๐—ˆ ๐–ฝ๐–พ ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿซ ๐–พ๐—† ๐–ฒ๐–บฬƒ๐—ˆ ๐–ฏ๐–บ๐—Ž๐—…๐—ˆ ๐–พ ๐–ฟ๐—ˆ๐—‚ ๐–ฟ๐—‚๐—‡๐–บ๐—…๐—‚๐—“๐–บ๐–ฝ๐–บ ๐–พ๐—† ๐Ÿค๐Ÿฆ ๐–ฝ๐–พ ๐–บ๐–ป๐—‹๐—‚๐—… ๐–ฝ๐–พ ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿฃ๐Ÿฃ ๐–พ๐—† ๐–ฐ๐—Ž๐–พ๐—‹๐–พฬ๐—๐–บ๐—‹๐—ˆ.

๐–  ๐—๐—Ž๐—‹๐—‡๐–พฬ‚ ๐—ˆ๐–ป๐—๐–พ๐—๐–พ ๐—๐—‹๐–พฬ‚๐—Œ ๐–ฟ๐–บ๐—Œ๐–พ๐—Œ: "๐–ฌ๐—‚ ๐–ฃ๐–พ๐—…๐—‚๐—‹๐—‚๐—ˆ ๐–ถ๐—ˆ๐—‹๐—…๐–ฝ ๐–ณ๐—ˆ๐—Ž๐—‹", "๐–ฌ๐—‚ ๐–ฃ๐–พ๐—…๐—‚๐—‹๐—‚๐—ˆ ๐–ถ๐—ˆ๐—‹๐—…๐–ฝ ๐–ณ๐—ˆ๐—Ž๐—‹ ๐–ฑ๐–พ๐—…๐—ˆ๐–บ๐–ฝ๐–พ๐–ฝ" ๐–พ "๐–ฆ๐—ˆ ๐– ๐—‡๐—’ ๐–ฆ๐—ˆ".

๐–ฃ๐–พ ๐–บ๐–ผ๐—ˆ๐—‹๐–ฝ๐—ˆ ๐–ผ๐—ˆ๐—† ๐–บ ๐–ก๐—‚๐—…๐—…๐–ป๐—ˆ๐–บ๐—‹๐–ฝ, ๐–บ ๐—๐—Ž๐—‹๐—‡๐–พฬ‚ ๐–ฟ๐—ˆ๐—‚ ๐–บ ๐—Œ๐–พฬ๐—๐—‚๐—†๐–บ ๐—†๐–บ๐—‚๐—Œ ๐—…๐—Ž๐–ผ๐—‹๐–บ๐—๐—‚๐—๐–บ ๐–ฝ๐—ˆ ๐—‰๐—‹๐—‚๐—†๐–พ๐—‚๐—‹๐—ˆ ๐—Œ๐–พ๐—†๐–พ๐—Œ๐—๐—‹๐–พ ๐–ฝ๐–พ ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿฃ๐Ÿข, ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐–พ๐—† ๐—Œ๐—ˆ๐—†๐–พ๐—‡๐—๐–พ ๐Ÿฃ๐Ÿข ๐—Œ๐—๐—ˆ๐—๐—Œ, ๐–ฟ๐—ˆ๐—‚ ๐–บ๐—Œ๐—Œ๐—‚๐—Œ๐—๐—‚๐–ฝ๐–บ ๐—‰๐—ˆ๐—‹ ๐—†๐–บ๐—‚๐—Œ ๐–ฝ๐–พ ๐Ÿช๐Ÿฅ ๐—†๐—‚๐—… ๐—‰๐–พ๐—Œ๐—Œ๐—ˆ๐–บ๐—Œ, ๐–บ๐—‹๐—‹๐–พ๐–ผ๐–บ๐–ฝ๐–บ๐—‡๐–ฝ๐—ˆ ๐—†๐–บ๐—‚๐—Œ ๐–ฝ๐–พ ๐Ÿช๐Ÿง๐Ÿฃ ๐—†๐—‚๐—… ๐–ฝ๐—ˆฬ๐—…๐–บ๐—‹๐–พ๐—Œ.