anahi
anahi

News

โ–  ๐€๐๐€๐‡๐ˆฬ / โŒฉ๐–ฃ๐–จ๐–ฒ๐–ข๐–ฎ๐–ฆ๐–ฑ๐– ๐–ฅ๐–จ๐– โŒช โžฅ ๐— ๐—œ ๐——๐—˜๐—Ÿ๐—œ๐—ฅ๐—œ๐—ข, ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿซ & ๐——๐—˜๐—Ÿ๐—จ๐—ซ๐—˜ ๐—˜๐——๐—œ๐—ง๐—œ๐—ข๐—ก, ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿฃ๐Ÿข

โ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธ
โ€ข ๐ƒ๐€๐“๐€ ๐ƒ๐„ ๐‹๐€๐๐‚ฬง๐€๐Œ๐„๐๐“๐Ž: ๐Ÿค๐Ÿฆ/๐Ÿฃ๐Ÿฃ/๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿซ; ๐Ÿค๐Ÿค/๐Ÿฃ๐Ÿฃ/๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿฃ๐Ÿข
โ€ข ๐†๐‘๐€๐•๐€๐ƒ๐Ž๐‘๐€: ๐–ค๐–ฌ๐–จ ๐–ฌ๐—Ž๐—Œ๐—‚๐–ผ, ๐–ข๐–บ๐—‰๐—‚๐—๐—ˆ๐—… ๐–ฑ๐–พ๐–ผ๐—ˆ๐—‹๐–ฝ๐—Œ
โ€ข ๐’๐ˆ๐๐†๐‹๐„๐’: "๐–ฌ๐—‚ ๐–ฃ๐–พ๐—…๐—‚๐—‹๐—‚๐—ˆ", "๐–ฌ๐–พ ๐–ง๐—‚๐—‰๐—‡๐—ˆ๐—๐—‚๐—“๐–บ๐—Œ", "๐–ฐ๐—Ž๐—‚๐–พ๐—‹๐—ˆ", "๐– ๐—…๐–พฬ๐—‹๐—€๐—‚๐–ผ๐—ˆ", "๐–ฏ๐–บ๐—‹๐–บ ๐–ฐ๐—Ž๐–พฬ"

๐–ฐ๐—Ž๐—‚๐—‡๐—๐—ˆ ๐–บฬ๐—…๐–ป๐—Ž๐—† ๐–ฝ๐–พ ๐–พ๐—Œ๐—๐—Žฬ๐–ฝ๐—‚๐—ˆ ๐–พ ๐—ˆ ๐—‰๐—‹๐—‚๐—†๐–พ๐—‚๐—‹๐—ˆ ๐–บ๐—‰๐—ˆฬ๐—Œ ๐–บ ๐—Œ๐–พ๐—‰๐–บ๐—‹๐–บ๐–ผฬง๐–บฬƒ๐—ˆ ๐–ฝ๐—ˆ ๐–ฑ๐–ก๐–ฃ, ๐–พฬ ๐—ˆ ๐–ฝ๐—‚๐—Œ๐–ผ๐—ˆ ๐–ฝ๐–พ ๐—†๐–บ๐—‚๐—ˆ๐—‹ ๐—Œ๐—Ž๐–ผ๐–พ๐—Œ๐—Œ๐—ˆ ๐–ฝ๐–บ ๐–ผ๐–บ๐—‹๐—‹๐–พ๐—‚๐—‹๐–บ ๐—Œ๐—ˆ๐—…๐—ˆ. ๐–ฏ๐—ˆ๐—‹ ๐–ผ๐—ˆ๐—‡๐—๐–บ ๐–ฝ๐—ˆ ๐—Œ๐—Ž๐–ผ๐–พ๐—Œ๐—Œ๐—ˆ, ๐–ฟ๐—ˆ๐—‚ ๐–ผ๐–พ๐—‹๐—๐—‚๐–ฟ๐—‚๐–ผ๐–บ๐–ฝ๐—ˆ ๐–ผ๐—ˆ๐—†๐—ˆ ๐–ฝ๐—‚๐—Œ๐–ผ๐—ˆ ๐–ฝ๐–พ ๐—ˆ๐—Ž๐—‹๐—ˆ ๐—‡๐—ˆ ๐–ก๐—‹๐–บ๐—Œ๐—‚๐—….

- ๐“๐‘๐€๐‚๐Š๐‹๐ˆ๐’๐“ โ†ด
๐Ÿข๐Ÿฃ. ๐–ฌ๐—‚ ๐–ฃ๐–พ๐—…๐—‚๐—‹๐—‚๐—ˆ
๐Ÿข๐Ÿค. ๐–ฐ๐—Ž๐—‚๐–พ๐—‹๐—ˆ
๐Ÿข๐Ÿฅ. ๐–ฐ๐—Ž๐–พฬ ๐–ฌ๐–บฬ๐—Œ ๐–ฃ๐–บ
๐Ÿข๐Ÿฆ. ๐–ง๐–บ๐—Œ๐—๐–บ ๐–ฐ๐—Ž๐–พ ๐–ซ๐—…๐–พ๐—€๐—Ž๐–พ๐—Œ ๐–ณ๐—Žฬ
๐Ÿข๐Ÿง. ๐–ญ๐—ˆ ๐–ณ๐–พ ๐–ฐ๐—Ž๐—‚๐–พ๐—‹๐—ˆ ๐–ฎ๐—…๐—๐—‚๐–ฝ๐–บ๐—‹
๐Ÿข๐Ÿจ. ๐–ฌ๐–พ ๐–ง๐—‚๐—‰๐—‡๐—ˆ๐—๐—‚๐—“๐–บ๐—Œ
๐Ÿข๐Ÿฉ. ๐–ฏ๐–บ๐—‹๐–บ ๐–ฐ๐—Ž๐–พฬ
๐Ÿข๐Ÿช. ๐–ณ๐–พ ๐–ฏ๐—Ž๐–พ๐–ฝ๐—ˆ ๐–ค๐—Œ๐–ผ๐—Ž๐–ผ๐—๐–บ๐—‹
๐Ÿข๐Ÿซ. ๐–ค๐—… ๐–ฌ๐–พ ๐–ฌ๐–พ๐—‡๐—๐—‚๐—ˆฬ
๐Ÿฃ๐Ÿข. ๐–ฆ๐—‚๐—‹๐–บ ๐–ซ๐–บ ๐–ต๐—‚๐–ฝ๐–บ
๐Ÿฃ๐Ÿฃ. ๐–ง๐–บ๐—Œ๐—๐–บ ๐–ฐ๐—Ž๐–พ ๐–ฌ๐–พ ๐–ข๐—ˆ๐—‡๐—ˆ๐–ผ๐—‚๐—Œ๐—๐–พ

(๐——๐—˜๐—Ÿ๐—จ๐—ซ๐—˜ ๐—˜๐——๐—œ๐—ง๐—œ๐—ข๐—ก)
๐Ÿฃ๐Ÿฃ. ๐– ๐—…๐–พฬ๐—‹๐—€๐—‚๐–ผ๐—ˆ
๐Ÿฃ๐Ÿค. ๐–ญ๐—‚ ๐–ด๐—‡๐–บ ๐–ฏ๐–บ๐—…๐–บ๐–ป๐—‹๐–บ
๐Ÿฃ๐Ÿฅ. ๐–ฏ๐—ˆ๐–ป๐—‹๐–พ ๐–ณ๐—Ž ๐– ๐—…๐—†๐–บ
๐Ÿฃ๐Ÿฆ. ๐– ๐—…๐–พ๐—‰๐—
๐Ÿฃ๐Ÿง. ๐–ฌ๐—‚ ๐–ฃ๐–พ๐—…๐—‚๐—‹๐—‚๐—ˆ (๐– ๐–ผ๐—Žฬ๐—Œ๐—๐—‚๐–ผ๐—ˆ)
๐Ÿฃ๐Ÿจ. ๐–ฌ๐—‚ ๐–ฃ๐–พ๐—…๐—‚๐—‹๐—‚๐—ˆ (๐–ฑ๐–พ๐—†๐—‚๐—‘ ๐–ป๐—’ ๐–ช๐–จ๐–ญ๐–ช๐–ธ)