anahi
anahi

News

โ–  ๐€๐๐€๐‡๐ˆฬ / โŒฉ๐–ฃ๐–จ๐–ฒ๐–ข๐–ฎ๐–ฆ๐–ฑ๐– ๐–ฅ๐–จ๐– โŒช โžฅ ๐—•๐—”๐—•๐—ฌ ๐—•๐—Ÿ๐—จ๐—˜, ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿข

โ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธโ•ธ
โ€ข ๐ƒ๐€๐“๐€ ๐ƒ๐„ ๐‹๐€๐๐‚ฬง๐€๐Œ๐„๐๐“๐Ž: ๐Ÿค๐Ÿจ/๐Ÿข๐Ÿช/๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿข
โ€ข ๐†๐‘๐€๐•๐€๐ƒ๐Ž๐‘๐€: ๐–ฅ๐–บ๐—‡๐—ˆ๐—๐—‚๐—Œ๐–บ ๐–ฑ๐–พ๐–ผ๐—ˆ๐—‹๐–ฝ๐—Œ
โ€ข ๐’๐ˆ๐๐†๐‹๐„๐’: โ€œ๐–ฏ๐—‹๐—‚๐—†๐–พ๐—‹ ๐– ๐—†๐—ˆ๐—‹โ€, โ€œ๐–ฒ๐—Ž๐—‰๐–พ๐—‹๐–พ๐—‡๐–บฬ๐—†๐—ˆ๐—‹๐–บ๐—‡๐–ฝ๐—ˆ๐—†๐–พโ€, โ€œ๐–ฃ๐–พ๐—Œ๐–พ๐—Œ๐—‰๐–พ๐—‹๐–บ๐–ฝ๐–บ๐—†๐–พ๐—‡๐—๐–พ ๐–ฒ๐—ˆ๐—…๐–บโ€ โ€œ๐–ณ๐—Ž ๐– ๐—†๐—ˆ๐—‹ ๐–ข๐–บ๐—’๐—ˆฬ ๐–ฃ๐–พ๐—… ๐–ข๐—‚๐–พ๐—…๐—ˆ

๐–ค๐—† ๐Ÿค๐Ÿข๐Ÿข๐Ÿข, ๐– ๐—‡๐–บ๐—๐—‚ฬ ๐—†๐—ˆ๐—Œ๐—๐—‹๐–บ ๐—Š๐—Ž๐–พ ๐–บ ๐—†๐–พ๐—‡๐—‚๐—‡๐–บ ๐–ผ๐—‹๐–พ๐—Œ๐–ผ๐–พ๐—Ž ๐–บ๐—ˆ ๐—…๐–บ๐—‡๐–ผฬง๐–บ๐—‹ ๐–ก๐–บ๐–ป๐—’ ๐–ก๐—…๐—Ž๐–พ, ๐—Š๐—Ž๐–บ๐—‹๐—๐—ˆ ๐–บฬ๐—…๐–ป๐—Ž๐—† ๐–ฝ๐–บ ๐–ผ๐–บ๐—‹๐—‹๐–พ๐—‚๐—‹๐–บ ๐—‹๐–พ๐—‰๐—…๐–พ๐—๐—ˆ ๐–ฝ๐–พ ๐—…๐–พ๐—๐—‹๐–บ๐—Œ ๐—Œ๐—ˆ๐–ป๐—‹๐–พ ๐—ˆ ๐–บ๐—†๐—ˆ๐—‹. ๐–ข๐—ˆ๐—† ๐–พ๐—Œ๐—๐–พ ๐–ฝ๐—‚๐—Œ๐–ผ๐—ˆ, ๐–พ๐—…๐–บ ๐–บ๐—๐—‚๐—‡๐—€๐—‚๐—Ž ๐–บ ๐—†๐–บ๐—‹๐–ผ๐–บ ๐–ฝ๐–พ ๐Ÿฃ ๐—†๐—‚๐—…๐—๐–บฬƒ๐—ˆ ๐–ฝ๐–พ ๐–ผ๐—ˆฬ๐—‰๐—‚๐–บ๐—Œ ๐—๐–พ๐—‡๐–ฝ๐—‚๐–ฝ๐–บ๐—Œ ๐—‡๐—ˆ ๐–ฌ๐–พฬ๐—‘๐—‚๐–ผ๐—ˆ ๐–บ๐—ˆ ๐—…๐—ˆ๐—‡๐—€๐—ˆ ๐–ฝ๐–พ ๐—Œ๐—Ž๐–บ ๐–ผ๐–บ๐—‹๐—‹๐–พ๐—‚๐—‹๐–บ. ๐– ๐—Œ ๐—†๐—Žฬ๐—Œ๐—‚๐–ผ๐–บ๐—Œ โ€œ๐–ฒ๐—Ž๐—‰๐–พ๐—‹๐–พ๐—‡๐–บฬ๐—†๐—ˆ๐—‹๐–บ๐—‡๐–ฝ๐—ˆ๐—†๐–พ ๐–พ โ€œ๐–ฏ๐—‹๐—‚๐—†๐–พ๐—‹ ๐– ๐—†๐—ˆ๐—‹ ๐—€๐–บ๐—‡๐—๐–บ๐—‹๐–บ๐—† ๐–ผ๐—…๐—‚๐—‰๐–พ๐—Œ ๐–พ ๐–ฝ๐—‚๐—๐—Ž๐—…๐—€๐–บ๐–ผฬง๐—ˆฬƒ๐–พ๐—Œ ๐–พ๐—† ๐—‰๐—‹๐—ˆ๐—€๐—‹๐–บ๐—†๐–บ๐—Œ ๐—†๐–พ๐—‘๐—‚๐–ผ๐–บ๐—‡๐—ˆ๐—Œ.

- ๐“๐‘๐€๐‚๐Š๐‹๐ˆ๐’๐“ โ†ด
๐Ÿข๐Ÿฃ. ๐–ค๐—Œ ๐–ค๐—… ๐– ๐—†๐—ˆ๐—‹
๐Ÿข๐Ÿค. ๐–ข๐—ˆ๐—†๐—ˆ ๐–ข๐–บ๐–ฝ๐–บ ๐–ฃ๐—‚ฬ๐–บ
๐Ÿข๐Ÿฅ. ๐–ณ๐—‹๐–บ๐—‡๐—Š๐—Ž๐—‚๐—…๐—ˆ, ๐–ญ๐–พ๐—‡๐–พ
๐Ÿข๐Ÿฆ. ๐–ฒ๐—Ž๐—‰๐–พ๐—‹๐–พ๐—‡๐–บฬ๐—†๐—ˆ๐—‹๐–บ๐—‡๐–ฝ๐—ˆ๐—†๐–พ
๐Ÿข๐Ÿง. ๐–ฏ๐—‹๐—‚๐—†๐–พ๐—‹ ๐– ๐—†๐—ˆ๐—‹
๐Ÿข๐Ÿจ. ๐– ๐—Š๐—Ž๐—‚ฬ ๐–ฒ๐—‚๐—€๐—Ž๐–พ๐—Œ ๐–ค๐—Œ๐—๐–บ๐—‡๐–ฝ๐—ˆ ๐–ณ๐—Žฬ
๐Ÿข๐Ÿฉ. ๐–ณ๐—Ž ๐– ๐—†๐—ˆ๐—‹ ๐–ข๐–บ๐—’๐—ˆฬ ๐–ฃ๐–พ๐—… ๐–ข๐—‚๐–พ๐—…๐—ˆ
๐Ÿข๐Ÿช. ๐–ต๐—ˆ๐—…๐—๐–พ๐—‹๐–บ๐—Œ ๐–  ๐–ฌ๐—‚
๐Ÿข๐Ÿซ. ๐–ฃ๐–พ๐—Œ๐–พ๐—Œ๐—‰๐–พ๐—‹๐–บ๐–ฝ๐–บ๐—†๐–พ๐—‡๐—๐–พ ๐–ฒ๐—ˆ๐—…๐–บ
๐Ÿฃ๐Ÿข. ๐–ฒ๐—ˆ๐–ป๐—‹๐–พ๐–ฝ๐—ˆ๐—Œ๐—‚๐—Œ ๐–ฃ๐–พ ๐– ๐—†๐—ˆ๐—‹